Toi­mit­ta­jal­ta: Rak­kaal­la lap­sel­la on mon­ta nimeä

Oulu­lai­nen Pel­ko­sen Lee­vi ehdot­te­li loka­kuun alku­puo­lis­kol­la, että Ran­ta­poh­jan nimen kir­joi­tusa­su oli­si syy­tä muut­taa vas­taa­maan sitä, miten se lausu­taan, eli Ran­ta­po­ho­jak­si. Ei kuu­lem­ma kuu­los­ta siten tur­han tär­keäl­tä. Mie­len­kiin­toi­nen ehdo­tus.

Pai­kal­lis­leh­det ovat alu­eel­laan ihmi­sil­le tär­kei­tä, uuti­set omia ja ihmi­set uutis­ten taka­na useim­mi­ten ihan tut­tu­ja kul­ki­joi­ta kylän rai­til­ta. Niin­pä leh­tien nimet vään­ty­vät kan­san suus­sa moneen muo­toon.

Kyse­lin jokin aika sit­ten Ran­ta­poh­jan luki­joil­ta, mil­lai­sil­la lem­pi­ni­mil­lä leh­ti hei­dän kes­kuu­des­saan tun­ne­taan. Ensim­mäi­nen oli Ran­ta­pie­ru, ei hir­mui­sen kiva, mut­ta hiu­kan hymyi­lyt­ti kui­ten­kin. Toi­nen oli Ran­ta­pör­ri, jol­la nimel­lä erääs­sä per­hees­sä leh­teäm­me on puhu­tel­tu jo usean eri suku­pol­ven ajan. Nimi­tys elää sii­nä suvus­sa yhä edel­leen. Kuu­los­taa muka­val­ta ja läm­pöi­sel­tä, en tosin tie­dä, mitä nimi­tys sii­nä per­hees­sä mah­taa tar­koit­taa. Moni puhuu Ran­ta­poh­jas­ta Rant­sik­ka­na, joka puo­les­taan onkin leh­den nuor­ten­pals­tan nimi.

Omal­la koti­seu­dul­la­ni Sata­kun­nan ja Hämeen raja­mail­la ilmes­tyi pai­kal­lis­leh­ti nimel­tään Poh­jois-Sata­kun­ta, joka kan­san suus­sa sai aika­naan nimek­seen Pik­kusur­kee tai Posa­ri. Ei se niin pie­ni ja sur­kea ollut, eikä nimi­tys suus­sa­ni mais­tu­nut miten­kään nega­tii­vi­sel­ta, enem­män­kin kyse oli hel­lit­te­ly­ni­mes­tä. Tois­ta alu­een pai­kal­lis­leh­teä Kan­kaan­pään Seu­tua nimi­tet­tiin lyhyes­ti vain Seu­duk­si.

Onko sinul­la vie­lä jokin nimi­tys Ran­ta­poh­jal­le? Oli­si muka­va kuul­la, mil­lai­sia nimi­tyk­siä ensi vuon­na 50 vuot­ta täyt­tä­vä pai­kal­lis­leh­ti on luki­joil­taan saa­nut.