Päät­tä­jäl­tä: Maal­la, merel­lä, ilmas­sa ja ver­kos­sa

Monet pit­kä­ai­kai­set vai­kut­ta­jat ovat vii­me aikoi­na ilmoit­ta­neet jät­tä­vän­sä poli­tii­kan. Aika­moi­nen mää­rä tie­toa ja koke­mus­ta pois­tuu estra­dil­ta hei­dän myö­tään. Meil­lä tuo­reem­mil­la kas­voil­la on teke­mis­tä hei­dän kor­vaa­mi­ses­saan, mut­ta uusin sil­min ja uusin voi­min voi onnek­si saa­da pal­jon aikaan. Koke­muk­sen puu­te­kin kor­jaan­tuu ajan myö­tä ihan itses­tään.

Väis­ty­vien polii­tik­ko­jen puheis­sa on tois­tu­nut tyy­ty­mät­tö­myys edus­kun­nas­sa ja myös laa­jem­min yhteis­kun­nas­sa val­lal­la ole­vaan kes­kus­te­lu­kult­tuu­riin. Huo­mio on kiin­nit­ty­nyt aina­kin tahal­li­siin vää­ri­nym­mär­ryk­siin ja toi­saal­ta ylit­se­vuo­ta­vaan kor­rek­tiu­teen, jos­sa asiois­ta varo­taan puhu­mas­ta nii­den oikeil­la nimil­lä. Itse lisäi­sin lis­taan vas­tak­kai­na­set­te­lun, jos­sa asioi­den moni­mut­kai­set syy-yhtey­det hämär­ty­vät ja jäl­jel­le jää vähin­tään yksin­ker­tais­tet­tu, ellei koko­naan val­heel­li­nen ase­tel­ma.

Vas­tak­kai­na­set­te­lu on erin­omais­ta käyt­tö­voi­maa niil­le, jot­ka halua­vat lait­taa kapu­loi­ta yhteis­kun­nan rat­tai­siin. Se on oiva alus­ta moni­nai­sel­le hybri­di- eli yhdis­tel­mä­vai­kut­ta­mi­sel­le, ja esi­mer­kik­si vaih­toeh­tois­ta totuut­ta mark­ki­noi­vien vale­me­dioi­den kei­no­va­li­koi­mas­sa se on käy­te­tyim­pien jou­kos­sa.

Vale­uu­tis­ten teh­tai­lul­le on monia vai­kut­ti­mia, mut­ta ylei­ses­ti voi tode­ta, ettei kyse ole mis­tään har­mit­to­mas­ta puu­has­te­lus­ta. Näyt­tää sil­tä, että sil­lä voi­daan vai­kut­taa ilmei­sen tulok­sel­li­ses­ti vaik­ka­pa vaa­lien lop­pu­tu­lok­seen. Ilmiö itses­sään ei ole miten­kään uusi, mut­ta tie­don­vä­li­tyk­sen ja eri­tyi­ses­ti sosi­aa­li­sen median kehi­tyk­sen myö­tä sen mah­dol­li­suu­det ovat paran­tu­neet huo­mat­ta­vas­ti.
Vale­uu­ti­soin­ti ei ole ainut tie­to­ver­kois­sa lymyä­vä, yhteis­kun­nan sisäis­tä tur­val­li­suut­ta uhkaa­va teki­jä. Puo­lus­tus­voi­mien tun­nus­lause, maal­la, merel­lä ja ilmas­sa ei enää kata kaik­kia suun­tia, jois­ta mah­dol­li­nen uhka voi­si tul­la. Tätä nykyä on kiin­ni­tet­tä­vä huo­mio­ta myös kyber­tur­val­li­suu­teen, joka voi ehkä käsit­tee­nä tun­tua etäi­sel­tä, mut­ta monin tavoin tie­to­ver­kois­ta riip­pu­vai­sen yhteis­kun­nan toi­min­taan sil­lä on hyvin­kin lähei­nen vai­ku­tus. Vii­me vuo­si­na näh­dyt, sinän­sä hai­tal­li­set pal­ve­lu­nes­to­hyök­käyk­set, ovat vain pien­tä esi­ma­kua sii­tä, mitä pahim­mil­laan tie­to­verk­ko­ja pit­kin voi tul­la.

Kes­kus­te­lu­kult­tuu­rin muu­tos on sekin teke­mi­sis­sä tie­to­verk­ko­jen kans­sa. Kon­ka­ri­po­lii­tik­ko­jen esil­le tuo­mat ongel­mat kuu­los­ta­vat tyy­pil­li­sil­tä inter­net­kes­kus­te­lun var­jo­puo­lil­ta. Näyt­tää sil­tä, että täl­lai­nen puhe­ta­pa on juur­tu­nut myös poliit­ti­seen kes­kus­te­luun. Toi­vot­ta­vas­ti tämä ei jää pysy­väk­si asiain­ti­lak­si sen parem­min poli­tii­kas­sa kuin muu­al­la­kaan. Mitä­pä jos vaih­teek­si yrit­täi­sim­me ymmär­tää toi­sem­me tahal­laan oikein?

Lau­ri Niku­la
kau­pun­gin­val­tuu­tet­tu
sivis­tys- ja kult­tuu­ri­lau­ta­kun­ta, vpj.
kan­san­edus­ta­jaeh­do­kas
Kes­kus­ta