Nuo­ret

Viih­tyi­säm­pää kou­lua koh­ti

Monis­sa kou­luis­sa opis­ke­lu- ja oles­ke­lu­ti­lat kai­paa­vat uudis­tuk­sia. Oppi­lai­den näkö­kul­mas­ta pie­nil­lä­kin jutuil­la voi­si saa­da pal­jon aikaan. Kou­lui­hin pitäi­si kehi­tel­lä lisää eri­lai­sia oles­ke­lu­paik­ko­ja. Mei­dän kou­lus­sam­me nuo­ret oles­ke­le­vat esi­mer­kik­si por­tai­kois­sa ja nau­la­koil­la. Soh­vat ja säk­ki­tuo­lit oli­si­vat muka­van näköi­siä sisus­tuk­ses­sa ja käte­viä myös ajan­viet­to­pai­koik­si. Myös pöy­tä­ryh­miä, joi­den ääres­sä voi­si opis­kel­la, oli­si hyvä olla useam­pia.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Jär­ki ja (robo­tin) tun­teet

Ilo­nan teks­ti on 9.luokan MOK-vii­­kon tee­maan “Työ­elä­mä ja yrit­tä­jyys” liit­ty­vä kir­joi­tel­ma. Ilo­na käsit­te­li teks­tis­sään tule­vai­suu­den työ­elä­män muu­tok­sia, joi­ta tek­no­lo­gia teko­ä­ly…

Kes­kus­te­lem­me: Unen riit­tä­vyys

Herä­tys­kel­lo soi. Pai­nan use­aan ker­taan tork­ku-pai­ni­ket­ta. Vii­mei­sil­lä minuu­teil­la saan itse­ni riuh­tais­tua ylös sän­gys­tä. Ehdin juu­ri syö­dä aamu­pa­lan ja lin­ja-auton kyy­tiin. Jo ensim­mäi­sel­lä tun­nil­la väsy­mys iskee, kun on rau­hal­lis­ta istu­mis­ta. Kes­kit­ty­mi­nen kar­kai­lee ja sil­miä väsyt­tää. Tämä on lii­an usei­den oppi­lai­den arki­päi­vää, kun illal­la nuk­ku­maan meno vii­väs­tyy.