Nuo­ret

Seu­raa­vas­ta ker­ras­ta käy­tä­väl­le

Kun kou­lus­sa pojat häi­rit­se­vät tun­tia, monet opet­ta­jat yrit­tä­vät pitää kuria uhkaa­mal­la hei­tä Wil­­ma-mer­­kin­­nöil­­lä tai jäl­­ki-istun­­nol­­la. Esi­mer­kik­si lauset­ta “Seu­raa­vas­ta ker­ras­ta siir­rän…
Net­ti ja lap­set

Inter­ne­tin demo­gra­fia näyt­tää, että netin käyt­tä­jät nuo­re­ne­vat vuo­si vuo­del­ta, mut­ta se ei tar­koi­ta, että net­ti on täy­sin tur­val­li­nen paik­ka lap­sil­le.…


Ruo­ka ja rahat eivät rii­tä

Mik­si meil­le ei tar­jo­ta mah­dol­li­suut­ta hyvään, mauk­kaa­seen ja muka­vaan ruo­kai­luun? Kun käve­len tun­nil­ta näl­käi­se­nä ja janoi­se­na ruo­kai­luun, suu­rin osa on…


Kou­lus­sa on lii­an rank­kaa

Tun­tuu­ko sinus­ta­kin välil­lä, että kou­lus­sa on lii­an rank­kaa? Tun­tuu­ko sil­tä että mikään ei onnis­tu ja tun­tuu, että et jak­sa teh­dä…


Enem­män tapah­tu­mia kou­lul­le

Mil­loin vii­mek­si olet ollut kun­non tans­siai­sis­sa kou­lus­sa tai ollut muka­na jär­jes­tä­mäs­sä ilta­kou­lua oppi­lail­le? Olet­ko saa­nut pitää haus­kaa kou­lun tilois­sa ilman…


Kotiin­tu­loa­jois­ta

Mie­les­tä­ni jot­kut van­hem­mat lait­ta­vat lii­an tiu­kan kotiin­tu­loa­jan lap­sil­leen, jot­ka ovat 7–9 luok­ka­lai­sia. Useim­mil­la ylä­kou­lu­lai­sil­la on kotiin­tu­loai­ka arki­sin 19.00–21.00. Mie­les­tä­ni seit­se­män…


Kou­lu­lii­kun­taa pitäi­si lisä­tä

Kou­lu­lii­kun­taa on lii­an vähän. Jot­kut ovat var­mas­ti kans­sa­ni eri miel­tä, kos­ka lii­kun­ta­tun­neil­la on joi­den­kin mie­les­tä tyl­sää. Hei­dän mie­les­tä siel­lä ei…