Nuo­ret

Luet­ko sinä? –teks­ti: Pakoon nyky­het­keä

Olet­ko kos­kaan miet­ti­nyt mitä voi­si tapah­tua, jos ilmas­ton­muu­tok­seen ei puu­tu­ta? Olet var­mas­ti jos­kus miet­ti­nyt, mil­tä tule­vai­suus näyt­tää, ja miten ilmas­ton­muu­tos voi­tai­siin pysäyt­tää. Juu­ri sen takia Sii­ri Eno­ran­ta on valin­nut novel­lil­leen hyvin ajan­koh­tai­sen aiheen: ilmas­ton­muu­tok­sen. Ilmas­ton­muu­tos nimit­täin kiin­nos­taa sekä nuo­ria että van­hem­pia­kin, kos­ka kysees­sä on kui­ten­kin nuor­ten tule­vai­suu­den eli­nym­pä­ris­tö. Sii­ri onkin ker­to­nut, ettei halua mää­ri­tel­lä ryh­mää kenel­le kir­joit­taa. Novel­lin Foto­syn­tee­si voi siis lukea van­hem­mat­kin ihmi­set, mut­ta teks­ti ja tämä arvos­te­lu on kir­joi­tet­tu Luet­ko sinä? -kam­pan­jaa var­ten. Kam­pan­ja on mie­les­tä­ni hyvä tapa saa­da nuo­ret luke­maan, kos­ka novel­leis­sa on nuo­ria kiin­nos­ta­via aihei­ta. Esi­mer­kik­si vii­me vuon­na aihee­na oli pelaa­mi­nen.

Lue lisää

Luet­ko sinä? –teks­ti: Elä todel­li­suu­des­sa, älä muis­tois­sa

Sii­ri Eno­ran­nan novel­li Foto­syn­tee­si (2019) sijoit­tuu fik­tii­vi­seen maa­il­maan ja mie­les­tä­ni tule­vai­suu­teen. Polar­kit ovat muis­toi­hin vie­vien kruu­nu­jen omis­ta­jia ja lem­mi­kit hei­dän pal­ve­li­joi­taan. Polar­kit tah­to­vat olla mie­luum­min muis­tois­sa kun todel­li­suu­des­sa, kos­ka men­nei­syys on hei­dän mie­les­tään tur­val­li­sem­pi paik­ka kun nyky­het­ki. Polark­kien mie­les­tä muis­tois­sa asuu totuus. He pitä­vät lem­mik­kien muis­to­ja vir­heel­li­si­nä ja huo­nom­pi­na kuin omi­aan. Kun Jin vai­puu muis­toi­hin­sa, hänen lem­mik­kin­sä Kay ohjaa hän­tä pitää huol­ta, ettei polar­kil­le satu mitään.


Luet­ko sinä? -teks­ti: Purp­pu­ra­pil­vien ympä­röi­mä kau­pun­ki

Novel­lin on kir­joit­ta­nut Sii­ri Eno­ran­ta. Novel­lin nimi on Foto­syn­tee­si. Se ker­too maa­il­man­lo­pun jäl­kei­ses­tä maa­il­mas­ta. Novel­lis­sa seik­kai­lee kak­si pää­hen­ki­löä Jin ja Kay. Molem­mat hen­ki­löt ovat ihmi­siä, mut­ta Jin on Kayn omis­ta­ja, polark­ki ja Kay on Jinin lem­mik­ki. He elä­vät dys­to­pi­ses­sa maa­il­mas­sa.


Luet­ko sinä? -teks­ti: Vai­ku­ta, nyt tai ei kos­kaan!

Sii­ri Eno­ran­nan kir­joit­ta­ma novel­li Foto­syn­tee­si ker­too polark­kien ja kruu­nu­jen väli­ses­tä yhteyt­tä­mi­ses­tä sekä polark­kien elä­mäs­tä. Luon­nos­sa tapah­tu­va foto­syn­tee­si on viher­kas­veis­sa tapah­tu­vaa yhteyt­tä­mis­tä ja novel­lis­sa sitä pide­tään­kin polark­kien ja kruu­nu­jen väli­se­nä foto­syn­tee­si­nä, joka ei tosin tapah­du viher­kas­veis­sa saa­ti­ka aurin­gon avul­la. Polar­keil­la on aivoi­hin saak­ka upo­te­tut kruu­nut, joi­den kaut­ta he saa­vat ener­gi­aa, niin kuin viher­kas­vi­kin sai­si aurin­gon avul­la.


Luet­ko sinä? –teks­ti: “Jos poli­tiik­ka pet­tää, tai­de voi toi­mia”

Olet­ko sinä­kin jou­tu­nut tilan­tee­seen, jos­sa sinua ei kuun­nel­la, eikä ymmär­re­tä? Nyky­maa­il­mas­sa tuo tilan­ne tun­tuu mones­ta joka­päi­väi­sel­tä. Isom­mat, vah­vem­mat ja val­las­sa kiin­ni ole­vat hen­ki­löt ohjai­le­vat mei­tä joka­päi­väi­sil­lä pää­tök­sil­lään. Sii­ri Eno­ran­nan novel­li, Foto­syn­tee­si, ker­too mie­les­tä­ni juu­ri sii­tä. Tuos­sa Luet­ko sinä? -kam­pan­jaa var­ten teh­dys­sä novel­lis­sa vain ”voi­mak­kaam­mat” hen­ki­löt saa­vat päät­tää asiois­ta, eikä van­ho­ja vir­hei­tä halu­ta muis­tel­la vaan niis­tä vai­e­taan.


Rant­sik­ka: Tai­tei­lim­me Kel­lon yös­sä

Kel­lon kou­lul­la jär­jes­tet­tiin syys­kuun alus­sa Tai­tei­den yö ensim­mäis­tä ker­taa. Pai­kan pääl­lä oli pal­jon eri-ikäi­siä kel­lo­lai­sia, joten tapah­tu­ma oli saa­vut­ta­nut teh­tä­vän­sä kerä­tä mei­tä asuk­kai­ta kool­le tai­teen ääreen.


Hotel­li Hyön­tei­nen on pölyt­tä­jien pelas­tus — Nik­ka­roi itsel­le­si hyön­teis­ho­tel­li

Hyön­teis­ho­tel­lin nik­ka­roin­nis­ta hyö­ty­vät sekä hyön­tei­set että koti­puu­tar­hu­ri. Ihmi­nen hyö­tyy var­sin­kin, jos hotel­lin hyväk­sy­vät kesä­pe­säk­seen sekä tal­veh­ti­mis­pai­kak­seen peto­pis­tiäi­set ja lep­pä­ker­tut. Nii­den ruo­ka­lis­tal­le kuu­lu­vat esi­mer­kik­si leh­ti­kir­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus