Nuo­ret

Rant­sik­ka: Kiin­nos­ta­va Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lu Oulun tai­de­museos­sa

Hau­ki­pu­taan kou­lun 8 E ja F -luo­kat kävi­vät Tai­de­tes­taa­jat-vie­rai­lul­la Oulun tai­de­museos­sa tutus­tu­mas­sa Hei­non tai­de­sää­tiön kokoel­maan syys­lo­man jäl­keen. Kokoel­ma kuu­luu Suo­men mer­kit­tä­vim­piin nyky­tai­de­ko­koel­miin. Sii­nä on yli 1400 teos­ta, jois­ta tai­de­museon Jae­tut unet -näyt­te­lys­sä on näy­til­lä noin sata.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Kui­va­nie­men kou­lun ylä­as­teen oppi­laat toteut­ta­vat Luku­lii­ke-kam­pan­jaa Kun­to-Tuval­la

Kevääl­lä 2019 Kui­va­nie­men kou­lun ylä­as­teen oppi­laat tart­tui­vat Luku­lii­ke-kam­pan­jan haas­tee­seen, jon­ka tavoit­tee­na on lisä­tä las­ten ja nuor­ten luke­mis­ta. Luku­tuo­kioi­ta on jär­jes­tet­ty Kun­to-Tuval­la, ikäih­mis­ten päi­vä­toi­min­nas­sa Kui­va­nie­mel­lä. Kam­pan­jaan osal­lis­tu­taan yhteis­työs­sä kir­jas­ton kans­sa niin, että kir­jas­ton hen­ki­lö­kun­ta valit­see luet­ta­vat kir­jat luku­tuo­kioi­hin. Tänä syk­sy­nä oppi­laat luke­vat esi­mer­kik­si eri­lai­sia novel­le­ja elä­mäs­tä ja ihmis­suh­teis­ta. Luku­tuo­kioi­ta jär­jes­te­tään ker­ran kuu­kau­des­sa ja ne kes­tä­vät noin puo­li tun­tia. Luke­mas­sa on aina ker­ral­laan kak­si oppi­las­ta ylä­as­teel­ta.

Lue lisää

Rant­sik­ka: Län­si­tuu­len ala­kou­lul­la on Välk­kis-lai­naa­mo

Välk­kis-lai­naa­mo on perus­tet­tu tänä syk­sy­nä. Lai­naa­mo on perus­tet­tu sik­si että oli­si väli­nei­tä väli­tun­neil­le. Kou­lun oppi­las­kun­ta hank­ki väli­nei­tä vii­me kevää­nä. Luo­kan­opet­ta­ja Sinik­ka Lit­tow on ollut muka­na lai­naa­mon perus­ta­mi­ses­sa. Välk­kik­ses­tä saa lai­na­ta väli­neen omal­la lai­naus­kor­til­la.