Nuo­ret

Koea­lu­eet lyhyem­mik­si

Mik­si on pit­kiä koea­luei­ta? Okei, kaik­ki oppi­vat eri taval­la, mut­ta lii­an pit­kät koea­lu­eet tuot­ta­vat vain lisää stres­siä sii­tä, että ker­ke­ää­kö…

Lue lisää

Nuo­ret luke­maan

Työ­nan­ta­ja on palk­kaa­mas­sa nuo­ria kesä­työ­hön. Hän käy läpi nuor­ten työ­ha­ke­muk­sia ja osan koh­dal­la hän miet­tii, onko hake­muk­sen kir­joit­ta­nut kym­men­vuo­tias. Isot…


Tur­kis­tar­haus kiel­let­tä­vä

Tur­kis­tar­haus on yhä lail­lis­ta Suo­mes­sa. Mink­ke­jä, ket­tu­ja, supi­koi­ria ja naa­le­ja kas­va­te­taan verk­ko­poh­jai­sis­sa, virik­keet­tö­mis­sä metal­li­hä­keis­sä. Mut­ta mik­si? Jot­ta ihmi­nen sai­si nii­den…Kou­lu voi uuvut­taa oppi­laan

Kou­lu­päi­vä alkaa kah­dek­sal­ta. Ensik­si on pari tun­tia lukuai­nei­ta. Kym­me­nen aikaan on puo­li tun­tia kes­tä­vä väli­tun­ti. Sisäl­lä ei ole riit­tä­väs­ti penk­ke­jä…


Mopot ovat hyviä kul­ku­neu­vo­ja

Monet 15 vuot­ta täyt­tä­neet nuo­ret aja­vat mopo­kor­tin. Mopo on hyvä kul­ku­neu­vo esi­mer­kik­si pit­kän kou­lu­mat­kan vuok­si. Mopoil­la kul­kee nopeas­ti kou­luun ja…Teke­mis­tä vapaa-ajal­le

Olet­ko ollut yksin sän­gyn poh­jal­la miet­ties­sä­si, mitä voit teh­dä seu­raa­vak­si? Toi­vot­ko, että sinul­la­kin oli­si teke­mis­tä? Kave­rit­kaan eivät ala kos­ka ovat…


Vaa­te­kaup­pa Hau­ki­pu­taal­le

Kun tar­vit­see uusia vaat­tei­ta tai näkee leh­des­tä hyvän alen­nuk­sen vaa­te­kaup­paan, täy­tyy aina men­nä lähem­mäs Oulun kes­kus­taa. Mat­ka on niin pit­kä,…


Lii­kaa somea?

Aamul­la, kun herä­tään kat­so­taan somet läpi. Bus­sis­sa ollaan puhe­li­mel­la, kou­luun kävel­lään kuu­lok­keet pääs­sä. Ruo­kai­lus­sa someis­sa. Joka pai­kas­sa pelk­kää somea. Ihmi­set…