Nuo­ret

Luet­ko sinä? -teks­ti: Purp­pu­ra­pil­vien ympä­röi­mä kau­pun­ki

Novel­lin on kir­joit­ta­nut Sii­ri Eno­ran­ta. Novel­lin nimi on Foto­syn­tee­si. Se ker­too maa­il­man­lo­pun jäl­kei­ses­tä maa­il­mas­ta. Novel­lis­sa seik­kai­lee kak­si pää­hen­ki­löä Jin ja Kay. Molem­mat hen­ki­löt ovat ihmi­siä, mut­ta Jin on Kayn omis­ta­ja, polark­ki ja Kay on Jinin lem­mik­ki. He elä­vät dys­to­pi­ses­sa maa­il­mas­sa.

Lue lisää

Luet­ko sinä? -teks­ti: Vai­ku­ta, nyt tai ei kos­kaan!

Sii­ri Eno­ran­nan kir­joit­ta­ma novel­li Foto­syn­tee­si ker­too polark­kien ja kruu­nu­jen väli­ses­tä yhteyt­tä­mi­ses­tä sekä polark­kien elä­mäs­tä. Luon­nos­sa tapah­tu­va foto­syn­tee­si on viher­kas­veis­sa tapah­tu­vaa yhteyt­tä­mis­tä ja novel­lis­sa sitä pide­tään­kin polark­kien ja kruu­nu­jen väli­se­nä foto­syn­tee­si­nä, joka ei tosin tapah­du viher­kas­veis­sa saa­ti­ka aurin­gon avul­la. Polar­keil­la on aivoi­hin saak­ka upo­te­tut kruu­nut, joi­den kaut­ta he saa­vat ener­gi­aa, niin kuin viher­kas­vi­kin sai­si aurin­gon avul­la.

Lue lisää

Luet­ko sinä? –teks­ti: “Jos poli­tiik­ka pet­tää, tai­de voi toi­mia”

Olet­ko sinä­kin jou­tu­nut tilan­tee­seen, jos­sa sinua ei kuun­nel­la, eikä ymmär­re­tä? Nyky­maa­il­mas­sa tuo tilan­ne tun­tuu mones­ta joka­päi­väi­sel­tä. Isom­mat, vah­vem­mat ja val­las­sa kiin­ni ole­vat hen­ki­löt ohjai­le­vat mei­tä joka­päi­väi­sil­lä pää­tök­sil­lään. Sii­ri Eno­ran­nan novel­li, Foto­syn­tee­si, ker­too mie­les­tä­ni juu­ri sii­tä. Tuos­sa Luet­ko sinä? -kam­pan­jaa var­ten teh­dys­sä novel­lis­sa vain ”voi­mak­kaam­mat” hen­ki­löt saa­vat päät­tää asiois­ta, eikä van­ho­ja vir­hei­tä halu­ta muis­tel­la vaan niis­tä vai­e­taan.

Lue lisää

Hotel­li Hyön­tei­nen on pölyt­tä­jien pelas­tus — Nik­ka­roi itsel­le­si hyön­teis­ho­tel­li

Hyön­teis­ho­tel­lin nik­ka­roin­nis­ta hyö­ty­vät sekä hyön­tei­set että koti­puu­tar­hu­ri. Ihmi­nen hyö­tyy var­sin­kin, jos hotel­lin hyväk­sy­vät kesä­pe­säk­seen sekä tal­veh­ti­mis­pai­kak­seen peto­pis­tiäi­set ja lep­pä­ker­tut. Nii­den ruo­ka­lis­tal­le kuu­lu­vat esi­mer­kik­si leh­ti­kir­vat.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kes­kus­te­lem­me: Suo­ma­lais­ten kie­li­tai­to?

On sanot­tu ja sano­taan vie­lä­kin, että suo­ma­lais­ten kie­li­tai­to on Euroo­pan par­haim­mas­ta pääs­tä. Kui­ten­kin tun­tuu, että suo­ma­lais­ten ja nuor­ten into opis­kel­la var­sin­kin vie­rai­ta kie­liä on hii­pu­nut mer­kit­tä­väs­ti. Onko suo­ma­lais­ten mai­net­ta kat­ta­nut hyvä kie­li­tai­to pian enää häi­väh­dys men­nees­tä?

Viih­tyi­säm­pää kou­lua koh­ti

Monis­sa kou­luis­sa opis­ke­lu- ja oles­ke­lu­ti­lat kai­paa­vat uudis­tuk­sia. Oppi­lai­den näkö­kul­mas­ta pie­nil­lä­kin jutuil­la voi­si saa­da pal­jon aikaan. Kou­lui­hin pitäi­si kehi­tel­lä lisää eri­lai­sia oles­ke­lu­paik­ko­ja. Mei­dän kou­lus­sam­me nuo­ret oles­ke­le­vat esi­mer­kik­si por­tai­kois­sa ja nau­la­koil­la. Soh­vat ja säk­ki­tuo­lit oli­si­vat muka­van näköi­siä sisus­tuk­ses­sa ja käte­viä myös ajan­viet­to­pai­koik­si. Myös pöy­tä­ryh­miä, joi­den ääres­sä voi­si opis­kel­la, oli­si hyvä olla useam­pia.