Nuo­ret

Tans­si ei ole vain tytöil­le

Kou­lus­sa puhu­taan pal­jon har­ras­tuk­sis­ta. Eräs poi­ka ker­too har­ras­ta­van­sa tans­sia. Myö­hem­min hän kuu­lee käy­tä­väs­sä huu­te­lua: hän­tä sano­taan homok­si. Tans­si­ja­po­jil­le tilan­ne on…

Lue lisää

Koneet käyt­töön

Ala­kou­lus­sa ei käy­te­tä tar­peek­si tie­to­tek­niik­kaa. Se on väis­tä­mä­tön kehi­tyk­sen suun­ta, mik­si sil­tä pitäi­si men­nä pii­loon? Esi­mer­kik­si tie­to­ko­neel­la kir­joit­ta­mi­nen on pal­jon…


Mik­si kiusa­ta?

Kiusaa­mis­ta näkee pal­jon kou­lun käy­tä­vil­lä, jul­ki­sil­la pai­koil­la, netis­sä tai sosi­aa­li­sis­sa mediois­sa. Itseä­ni ei ole kos­kaan kiusat­tu, enkä ole ollut muka­na…


Kou­lu­jen aloi­tusa­jat

Useim­mat kou­lut alka­vat nyky­ään 8:00 — 8:30. Sil­loin tal­vi­sin on vie­lä pime­ää ja monet nuo­ret ovat vie­lä väsy­nei­tä. Sil­loin tulee…