Jää­li

Kau­pun­gil­la YT-neu­vot­te­lut edes­sä, lukio­verk­ko taas tar­kas­te­luun

Teea Tun­tu­ri Oulu Tänään ilta­päi­väl­lä jul­kais­tu kau­pun­gin Muu­tos­oh­jel­ma 2020 ja alku­vii­kos­ta jul­kais­tu talous­ar­vio sekä -suun­ni­tel­ma tule­vil­le vuo­sil­le sisäl­tä­vät toi­men­pi­tei­tä, joil­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Paku­ri voi tuo­da mer­kit­tä­viä lisä­tu­lo­ja met­sä­no­mis­ta­jal­le

Teea Tun­tu­ri Jää­­li/Y­­li-Ii Sie­net, kää­vät, hyön­tei­set, pal­ko­kas­vit ja monet kas­vis­pro­teii­nit ovat tule­vai­suut­ta. Maa­pal­lon niuk­ke­ne­vil­le ruo­ka­va­roil­le suh­tees­sa väes­tön­kas­vuun etsi­tään uusia tuot­tei­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uuden auton maa­li­pin­ta kan­nat­taa suo­ja­ta heti, huo­nois­sa olo­suh­teis­sa pin­ta voi palaa pilal­le vii­kois­sa

Jar­mo Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Uuden auton osta­jan ostos­lis­tal­le kuu­luu myös hyvä kes­to­va­ha. Toi­nen vaih­toeh­to on ajaa uusi auto ammat­ti­lai­sen suo­jat­ta­vak­si mel­kein.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Jää­lin kir­jas­to ava­taan ensi maa­nan­tai­na

Ran­ta­poh­ja Jää­li Jää­lin kir­jas­to ava­taan maa­nan­tai­na 9.10.  klo 14 Lai­va­kan­kaan kou­lul­la. Kir­jas­to sijait­see samois­sa tilois­sa Lai­va­kan­kaan nuo­ri­so­ta­lon kans­sa. Sisään­käyn­tio­vi on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti kaik­kien luet­ta­vis­sa

Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti on kaik­kien luet­ta­vis­sa tule­vaan maa­­nan­­tai-iltaan saak­ka. Myös Ran­ta­poh­jan pape­ri­leh­ti on tänään laa­jas­sa jake­lus­sa. Näköis­leh­den pää­see luke­maan lin­kis­tä Ran­ta­poh­jan näköis­leh­ti.…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Pai­kal­li­set pal­ve­lut kulut­ta­jien käsis­sä

Ran­ta­poh­jal­la on ollut tapa­na näin syk­syi­sin jul­kais­ta alu­een yrit­tä­jiä esiin nos­ta­va nume­ro. Sel­lai­sen vuo­ro on jäl­leen tänään. Yrit­tä­jiä ja yri­tyk­siä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Äänes­tä Mar­tin­Mark­ki­noi­den paras­ta pukua

Mar­tin­Mark­ki­noil­la 29.9. jär­jes­tet­tiin van­han ajan puku­kil­pai­lu, jol­la halut­tiin tuo­da esil­le pukeu­tu­mis­ta 100-vuo­­ti­aas­­sa Suo­mes­sa eri vuo­si­kym­me­ni­nä. Voit äänes­tä mie­les­tä­si paras­ta pukua. Ylei­sö.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


UUSI ALKU — kier­rä­tys­ta­va­ras­ta kek­sin­nök­si

Nea Tors­so­nen Hen­riik­ka Mik­ko­nen Ella Tolo­nen Sara Luok­ka­nen Jää­li Lai­va­kan­kaan kou­lul­la vie­tet­tiin syys­kuus­sa yhdek­säs­luok­ka­lais­ten yrit­tä­jyys­päi­vää jo kol­mat­ta ker­taa. Pro­jek­ti lai­tet­tiin.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­lin ase­ma­kaa­van käsit­te­ly siir­tyi esteel­li­syys­syis­tä

Teea Tun­tu­ri Jää­li Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan piti käsi­tel­lä tiis­tai­ses­sa kokouk­ses­saan Jää­lin ase­ma­kaa­va­luon­nos­ta. Käsit­te­ly kui­ten­kin siir­ret­tiin ensi vii­kon kokouk­seen. Ran­ta­poh­jan saa­mien tie­to­jen mukaan.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus