Jää­li

Ver­kos­ta vai kivi­ja­las­ta?

Kehu­vat verk­ko­kau­pas­ta osta­mis­ta vai­vat­to­mak­si ja edul­li­sek­si­kin. Oman koke­muk­se­ni perus­teel­la toh­din olla eri miel­tä. Ereh­dyin hank­ki­maan joi­ta­kin aiko­ja sit­ten juok­su­ken­gät ver­kos­ta.……

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Puhe­li­men käyt­tö kou­lus­sa

Han­na Saa­re­la Sii­ri Lau­ria­la Jää­li Puhe­li­men käyt­tö on yleis­ty­nyt somen eli sosi­aa­li­sen median myö­tä. Nyky­ään useim­mis­sa kou­luis­sa suo­si­tel­laan, että ruo­kai­luis­sa.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­kun­ta­po­ruk­ka lähes­tyy lop­pusuo­raa

Ran­ta­poh­jan oma lii­kun­tayh­tei­sö eli Poruk­ka liik­keel­le! -väki on pää­se­mäs­sä mar­ras­kui­ses­sa suo­ri­tuk­ses­saan lop­pusuo­ran alkuun. Aivan vii­mei­nen pin­kai­su ei ole käyn­nis­sä, sil­lä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ran­ta­poh­ja vaih­toi valo­kui­tuun, Netplaza tut­kii kaa­pe­loin­ti­mah­dol­li­suuk­sia Hau­ki­pu­taal­la

Ran­ta­poh­ja Oy hank­ki syk­syl­lä käyt­töön­sä valo­kaa­pe­liyh­tey­den. Rat­kai­suun pää­dyt­tiin koko ajan kas­va­vien tie­dos­to­mää­rien, -koko­jen sekä uuden verk­ko­si­vu­rat­kai­sun ja sii­hen liit­ty­vien uusien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Kuusa­mon­tie pahoin yli­kuor­mit­tu­nut

Teea Tun­tu­ri Jää­li, Kii­min­ki, Yli­kii­min­ki Ilta­päi­väl­lä ruuh­­ka-aika­­na lii­ken­ne pahim­mil­laan sei­soo Oulus­ta Kii­min­kiin päin men­täes­sä Kuusa­mon­tiel­lä jo Rus­kon liit­ty­män koh­dil­la. Sii­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­li nousee uusiin kor­keuk­siin

Teea Tun­tu­ri Jää­lin kes­kuk­sen kehit­ty­mis­tä tule­vi­na vuo­si­na ohjail­laan nyt luon­nos­vai­hees­sa ole­val­la ase­ma­kaa­val­la, jos­sa näky­vät muun muas­sa Jää­lin ensim­mäi­set ker­ros­ta­lot. Ker­rok­sia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus