Jää­li

Ran­ta­poh­ja vaih­toi valo­kui­tuun, Netplaza tut­kii kaa­pe­loin­ti­mah­dol­li­suuk­sia Hau­ki­pu­taal­la

Ran­ta­poh­ja Oy hank­ki syk­syl­lä käyt­töön­sä valo­kaa­pe­liyh­tey­den. Rat­kai­suun pää­dyt­tiin koko ajan kas­va­vien tie­dos­to­mää­rien, -koko­jen sekä uuden verk­ko­si­vu­rat­kai­sun ja sii­hen liit­ty­vien uusien.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Aikuis­ten ham­mas­hoi­to Aapis­tiel­le tam­mi­kuus­sa

Teea Tun­tu­ri Oulu Ensi vuo­den tam­mi­kuun 8. päi­väs­tä alkaen Oulun kau­pun­gin ter­vei­den aikuis­ten suun ter­vey­den­huol­to koko­nai­suu­te­na kes­ki­te­tään Aapis­tiel­le, jos­sa kym­me­nen.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kuusa­mon­tie pahoin yli­kuor­mit­tu­nut

Teea Tun­tu­ri Jää­li, Kii­min­ki, Yli­kii­min­ki Ilta­päi­väl­lä ruuh­­ka-aika­­na lii­ken­ne pahim­mil­laan sei­soo Oulus­ta Kii­min­kiin päin men­täes­sä Kuusa­mon­tiel­lä jo Rus­kon liit­ty­män koh­dil­la. Sii­tä.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jää­li nousee uusiin kor­keuk­siin

Teea Tun­tu­ri Jää­lin kes­kuk­sen kehit­ty­mis­tä tule­vi­na vuo­si­na ohjail­laan nyt luon­nos­vai­hees­sa ole­val­la ase­ma­kaa­val­la, jos­sa näky­vät muun muas­sa Jää­lin ensim­mäi­set ker­ros­ta­lot. Ker­rok­sia.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Valo­kui­tu­ver­kon val­lan­ku­mous

Jark­ko Har­ju­maa Jää­li Mate­le­va net­tiyh­teys, hidas kuvien siir­to ja tele­vi­sio­ka­na­vien umpi­sur­kea toi­mi­vuus. Nämä ongel­mat ovat jää­mäs­sä his­to­ri­aan, kun tule­val­la vii­kol­la.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Toi­mit­ta­jal­ta: Talous kas­vaa, työt­tö­myys pii­naa

Suo­men talou­den nousu näkyy sel­väs­ti jo työt­tö­myys­lu­vuis­sa. Ete­läi­ses­sä ja län­ti­ses­sä Suo­mes­sa on pai­koin jo työ­voi­ma­pu­laa. Poh­jan­maan ELY:n alu­eel­la työt­tö­myys­pro­sent­ti on.…..

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus