Ii

Syk­syn met­säs­tys­kau­den hir­vi­lu­vat myön­net­tiin – Iin seu­dul­la tar­vet­ta kan­nan vähennykselle

Iin seu­dun riis­tan­hoi­to­yh­dis­tyk­sen alu­eel­le myön­net­tiin 30 pro­sent­tia vii­me­vuo­tis­ta enem­män hir­vi­lu­pia. Kii­­min­­gin-Yli­­kii­­min­­gin riis­tan­hoi­toa­lu­eel­la 40 pro­sent­tia vii­me vuot­ta vähem­män. Suo­men riis­ta­kes­kus myönsi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Uut­ta vesi­put­kea Olhavajokivarteen

Ensin met­sä­työ­ko­neet rai­va­si­vat tien­vart­ta, sit­ten ilmaan­tui kai­vin­ko­nei­ta ja muu­ta­kin ras­kas­ta kalus­toa Oijär­ven­tien var­rel­le Kont­ti­lan­tien ris­teyk­seen. Ohi­kul­ki­joi­ta ja kylä­läi­siä­kin kum­mas­tut­ta­nut kaivelu.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kunin­gas­jät­käs­sä Iis­sä rat­kot­tiin suomenmestaruuksia

Iin Raa­sak­ka­kos­kel­la kisat­tiin jäl­leen kos­kes­sa Kunin­­gas­­jät­­kä-tuk­­ki­­lais­­ki­­sois­­sa. Kau­niis­sa pou­ta­sääs­sä otel­tiin yhteen­sä vii­des­sä lajis­sa, joi­ta oli­vat sau­von­ta, kos­ken­las­ku, rul­laus, jouk­kue­sou­tu sekä tukkilaismaraton.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Riip­pusil­ta­han­ket­ta tuet­tiin pyö­räil­len – Pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä uskoo sil­lan toteutumiseen

Per­­jan­­tai-ilta­­na 183 pyö­räi­li­jää tait­toi let­kas­sa 15 kilo­met­rin mat­kan Jak­ku­ky­län riip­pusil­ta­hank­keen puo­les­ta. Let­kas­sa pol­ki­vat kylä­läis­ten lisäk­si pää­mi­nis­te­ri Juha Sipi­lä sekä terveys-.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ympä­ris­tö ja kult­tuu­ri Iin valt­ti­kort­te­ja — Iin uusi tek­ni­nen joh­ta­ja täh­tää kau­nii­seen, kes­tä­vään ja toi­mi­vaan uudisrakentamiseen

– Uusiin saap­pai­siin ei ole vie­lä pääs­syt totut­te­le­maan. Heti on pääs­syt täy­teen vauh­tiin, ker­too Iin kun­nan tek­ni­se­nä joh­ta­ja­na hei­nä­kuun alussa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Yhdel­lä­kin kalal­la voi voittaa

Venet­tään lau­an­tai­aa­mu­na Oijär­ven seläl­le ohjail­les­saan saat­toi­vat Esa ja Tobias Piit­ti­nen tus­kin aavis­taa, että perin­tei­sen Oijär­ven veto­uis­te­lu­ki­san voit­to irtoai­si heil­le yhden.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kir­vat uhkaa­vat vil­ja­sa­toa: kui­va ja läm­min kevät kas­vat­ti popu­laa­tiot valtaviksi

Poh­­jois-Suo­­men vil­jan sato­kau­des­ta näyt­tää tule­van ete­lää parem­pi kos­teut­ta sito­vien hie­ta­mai­den ansios­ta. Läm­min kevät kas­vat­ti kui­ten­kin kir­va­po­pu­laa­tioi­ta, jot­ka voi­vat levit­tää erityisesti.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausHar­mo­nik­ka­lei­ri hui­pen­tui päätöskonserttiin

Iis­sä pide­tyn har­mo­nik­ka­lei­rin pää­tös­kon­sert­ti käyn­nis­tyi komeas­ti Sibe­liuk­sen Fin­lan­dial­la, jota äärim­mäi­sen har­voin har­mo­ni­kal­la soi­te­taan. Samal­la esi­tyk­ses­sä kuul­tiin myös har­vi­nai­sem­paa, mut­ta samaa.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Iin Yli­ran­nan kou­lu korjataan

Iin kun­nan­hal­li­tus päät­ti äänes­tyk­sen jäl­keen, että Yli­ran­nan kou­lu kor­ja­taan. Kun­nan­hal­li­tus esit­tää kun­nan­val­tuus­tol­le, että kou­lun kun­to­tut­ki­muk­ses­sa esil­le nous­sei­den kor­jaus­koh­tei­den kor­jaa­mi­seen vara­taan 218 000 euroa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus