Oulun­kaa­ri siir­tyy nou­dat­ta­maan THL:n uut­ta rokotussuositusta

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mä siir­tyy ensi vii­kon aika­na nou­dat­ta­maan THL:n uut­ta, tor­tai­na jul­kis­tet­tua koro­na­ro­ko­tus­suo­si­tus­ta. Sen mukaan Oulun­kaa­rel­la tähän asti käy­tet­tyä Pfizer/BioNTechin roko­tet­ta anne­taan jat­kos­sa vain yli 70-vuo­tiail­le. Jos alle 70-vuo­tias hen­ki­lö on aiem­min saa­nut Pfizer/BioNTechin rokot­teen, myös toi­nen roko­te on BioN­Tec­hin. Jat­kos­sa vah­vis­tus­ro­ko­te anne­taan kui­ten­kin vas­ta 12 viik­koa ensim­mäi­sen roko­tuk­sen jälkeen.

Lähi­viik­ko­jen aika­na saa­pu­via AstraZe­necan rokot­tei­ta suun­na­taan ensin alle 70-vuo­tiail­le ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vil­le, ja sii­nä­kin anto­vä­li on 12 viik­koa. Oulun­kaa­ren alu­een kun­ta­lai­set eivät kui­ten­kaan voi vie­lä vara­ta roko­tusai­ko­ja. Alu­een roko­tus­ti­lan­net­ta ja tie­do­tus­ta voi seu­ra­ta Oulun­kaa­ren net­ti­si­vuil­la osoit­tees­sa https://www.oulunkaari.com/paivittyva-koronarokotustiedote/. Myös koro­na­ro­ko­tus­nu­me­ron käyt­töön­ot­toa valmistellaan.

Oulun­kaa­ren alu­een koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­räs­sä on tapah­tu­nut vain pie­niä muu­tok­sia vii­kon aika­na. Iis­sä tar­tun­to­jen mää­rä on kas­va­nut kah­del­la 37:ään, mut­ta muis­sa kun­nis­sa tar­tun­ta­ti­lan­ne on pysy­tel­lyt ennallaan.

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­een koro­na­ti­lan­ne on kehit­ty­nyt parem­paan suun­taan, ja esil­le tul­lei­den koro­na­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä sekä ilmaan­tu­vuus­lu­ku ovat men­neet alas­päin. Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä päät­ti kui­ten­kin vie­lä pitää voi­mas­sa ole­mas­sa ole­vat rajoi­tuk­set. Jos myön­tei­nen kehi­tys jat­kuu, ensi vii­kol­la tar­kas­tel­laan mah­dol­li­suut­ta ava­ta toi­sen asteen lähio­pe­tus. Täl­lä het­kel­lä tar­tun­to­ja tulee eri­tyi­ses­ti työ­pai­koil­ta, ravintoloista/baareista ja per­he­pii­ris­tä. Län­si-Poh­jan alu­eel­li­sen pan­de­mia­ryh­män mukaan alue on edel­leen kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Alu­een rajoi­tuk­sia ja suo­si­tuk­sia ei voi­da vie­lä löy­sä­tä, vaan ne ovat voi­mas­sa edel­leen 18.2. saak­ka. Asi­aa tar­kas­tel­laan uudel­leen pan­de­mia­työ­ryh­män kokouk­ses­sa 10.2. Muun­to­vi­rus­ta ei ole havait­tu Poh­jois-Poh­jan­maan eikä Län­si-Poh­jan alueella.

– Rajoi­tuk­set ovat onnek­si pur­reet hyvin, ja jos tilan­ne jat­kuu saman­lai­se­na, voi­daan jopa pääs­tä pian arvioi­maan epi­de­mia­vai­het­ta uudel­leen. Vie­lä pitäi­si kui­ten­kin jak­saa nou­dat­taa koro­naoh­jeis­tuk­sia. Eri­tyi­ses­ti työ­pai­koil­la ne oli­si syy­tä ottaa tar­kas­ti huo­mioon. Esi­mer­kik­si kah­vi- ja ruo­ka­tun­neil­le ei kan­na­ta kokoon­tua isol­la jou­kol­la vaan por­ras­te­tus­ti, jos se vain on mah­dol­lis­ta, sanoo Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.