Haukipudas

Käy­tet­ty auto on osta­jal­le uusi

Kym­me­nen vuot­ta tyh­jil­lään ollut enti­nen Shell-huol­toa­se­ma Kel­los­sa on herän­nyt eloon. Kiin­teis­tön katol­le on ilmaan­tu­nut kylt­ti Nikin­tien Auto­ta­lo. Toden tot­ta, pai­kas­sa on aloit­ta­nut uusi yri­tys.– Aje­lim­me tääl­lä päin ja etsis­ke­lim­me yri­tyk­sel­le sopi­via tilo­ja, kun tämä paik­ka osui sil­mään, ker­too yrit­tä­jä­pa­ris­kun­ta Pasi Mik­ko­nen ja Riik­ka Kor­kia­kos­ki.He vuo­kra­si­vat Nikin­tien ja Hau­ki­pu­taan­tien kul­mas­sa sijait­se­van enti­sen huol­ta­mo­ti­lan, johon kuu­luu myös kor­jaa­mo­hal­li ja laa­ja piha-alue — eli kaik­ki tar­vit­ta­va. Auto­kaup­pa on jo pääs­syt hyvään vauh­tiin. Pai­kan omis­ta­ja remon­toi paras­ta aikaa kiin­teis­töä niin ulkoa kuin sisäl­tä.– Ulko­sei­nät ovat ter­veet, mut­ta sisä­puo­li uudis­te­taan käy­tän­nös­sä aivan täy­sin. Nyt meil­lä on myy­tä­vät autot pihal­la, mut­ta remon­tin val­mis­tut­tua myös sisäl­le saa­daan kym­men­kun­ta autoa, ker­too Pasi Mikkonen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Mus­ti ja Mir­ri muutti

Mus­ti ja Mir­ri on muut­ta­nut uuteen paik­kaan Hau­ki­pu­taal­la. Uudet tilat sijait­se­vat Liik­ku-kun­to­kes­kuk­sen naa­pu­ris­sa lii­ke­pai­kal­la, jos­sa aiem­min ovat toi­mi­neet Link­ki-kirp­pis ja Pentik.Musti ja Mir­ri muut­ti uuteen paik­kaan Hau­ki­pu­taan­tien itä­puo­lel­ta.– Se puo­li kes­kuk­ses­ta hil­je­ni S‑marketin ja aptee­kin muu­tet­tua tän­ne län­si­puo­lel­le, jon­ne mekin halusim­me isom­pien asia­kas­vir­ran kes­kel­le, ker­too yrit­tä­jä Mer­vi Vesa­la.Ava­jai­sia Kirk­ko­tie 1:ssä vie­te­tään tänään tors­tai­na. Kah­vit tar­jo­taan asiak­kail­le lauantaina.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ensi­kir­jo­ja vapaaehtoistyönä

IKIOMA ensi­kir­ja on kos­ke­tel­ta­va kir­ja alle 2‑vuotiaille näkö- ja moni­vam­mai­sil­le lap­sil­le. Käsi­työ­nä kan­kaas­ta val­mis­tet­ta­vaa kir­jaa teh­dään vapaa­eh­tois­työ­nä eri puo­lil­la Suo­mea. Val­ta­kun­nal­lis­ta ensi­kir­ja­han­ket­ta koor­di­noi Oulun NNKY, jos­sa vapaa­eh­toi­se­na vetä­jä­nä toi­mii idean äiti Vuok­ko Kerä­nen. Vapaa­eh­toi­sia kir­jan­te­ki­jöi­tä on myös muun muas­sa Hau­ki­pu­taal­ta ja Kii­min­gis­tä. Yksi heis­tä on hau­ki­pu­taa­lai­nen Kert­tu Peus­sa.– Kokoon­num­me Oulus­sa NNKY:llä, seu­raa­va tapaa­mi­nen on 6.10. kel­lo 13–17, sin­ne ovat kiin­nos­tu­neet ter­ve­tul­lei­ta mukaan, vink­kaa Peussa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Ren­gas­ri­kot ja akkuon­gel­mat hinaus­fir­man arkipäivää

Akun tyh­je­ne­mi­set ja ren­gas­ri­kot ovat usein syy­nä hinausau­ton tilaa­mi­seen. Vaik­ka monia nyky­au­to­ja ei voi tien pääl­lä kor­ja­ta­kaan, ei autoa aina kui­ten­kaan tar­vit­se ottaa hinauk­seen.– Olem­me kehit­tä­neet monia oheis­pal­ve­lu­ja, joi­den avul­la autoi­li­ja voi mah­dol­li­ses­ti jat­kaa mat­kaan­sa. Pal­ve­lui­him­me kuu­luu esi­mer­kik­si uuden akun toi­mi­tus ja asen­nus asiak­kaal­le. Luem­me myös auto­jen vika­koo­de­ja, ker­too Har­ti­kai­nen Yhtiöt Oy:n toi­mi­tus­joh­ta­ja Kai­su Har­ti­kai­nen.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausKun isä säh­kö­lam­pun osti

Säh­kö­va­lais­tus tuli Ran­ta­poh­jan alu­een kotei­hin hitaas­ti. Samoin katu­va­lais­tus oli vie­lä vähäis­tä aina 1960-luvul­­le saak­ka. Aina 1870-luvul­­le saak­ka kote­ja valais­tiin pärevalkean,.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Säh­kö­osuus­kun­ta juh­li näyttävästi

Tuhat­kun­ta ihmis­tä vie­rai­li Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­nan 100-vuo­tis­juh­lis­sa per­jan­tai­na. Pihal­le ker­tyi jonoa jo ennen puo­lil­ta­päi­vin alka­nei­ta juh­lia. Yksi veto­nau­lois­ta oli tuhan­nel­le ensim­mäi­sel­le luva­tut ruo­ka ja kakkukahvit. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilausElä­mäs­sä pitää kat­soa eteenpäin

– Mihin nämä vuo­si­kym­me­net ovat men­neet, ihmet­te­lee 90 vuot­ta täyt­tä­nyt Erk­ki Rau­ha­la alkaes­saan pur­kaa elä­män­sä kerää, jos­ta löy­tyy värik­käi­tä ja.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus