Haukipudas

Toi­mit­ta­jal­ta: Pai­kal­li­set pal­ve­lut kulut­ta­jien käsissä

Ran­ta­poh­jal­la on ollut tapa­na näin syk­syi­sin jul­kais­ta alu­een yrit­tä­jiä esiin nos­ta­va nume­ro. Sel­lai­sen vuo­ro on jäl­leen tänään. Yrit­tä­jiä ja yrityksiä.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Äänes­tä Mar­tin­Mark­ki­noi­den paras­ta pukua

Mar­tin­Mark­ki­noil­la 29.9. jär­jes­tet­tiin van­han ajan puku­kil­pai­lu, jol­la halut­tiin tuo­da esil­le pukeu­tu­mis­ta 100-vuo­­ti­aas­­sa Suo­mes­sa eri vuo­si­kym­me­ni­nä. Voit äänes­tä mie­les­tä­si paras­ta pukua. Ylei­sö saattoi.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sähä­kät mark­ki­nat Martinniemessä

Auli Haa­pa­la Mar­tin­Mark­ki­nat — Suo­mi 100 ‑tapah­tu­ma sai väen liik­keel­le per­­jan­­tai-ilta­­na. Toi­min­nal­li­sen pari­tun­ti­sen aika­na kou­lul­la kuul­tiin enti­sa­jan kou­lu­lau­lu­ja, näh­tiin kin­ke­rie­si­tys ja saa­tiin ihastella.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Lii­an kevyt vasa­ra voi kos­tau­tua käyt­tä­jäl­leen lihaskipuina

Jar­no Kes­ki­nen Ran­ta­poh­ja Vasa­roi­ta on joka läh­töön. Vasa­rat luo­ki­tel­laan mate­ri­aa­lin­sa kuten kumin, muo­vin, puun ja metal­lin mukaan. Pel­kis­tä metal­li­va­sa­rois­ta­kin löytyy.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Mar­kus Nuti­vaa­ra kun­tou­tui hyvin

Pir­jo Holap­pa Haukipudas/Oulu Hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen Mar­kus Nuti­vaa­ra viet­ti ansait­tua kesä­lo­maa koti­mai­se­mis­saan. Nuo­ren jää­kiek­ko­puo­lus­ta­jan ensim­mäi­nen kausi NHL-seu­­ra Colum­bus Blue Jac­ket­sin riveis­sä sujui.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Ran­ta­poh­jan tie­to­lii­ken­neyh­tey­det toiminnassa

Ran­ta­poh­jan tie­to­lii­ken­neyh­tey­det on palau­tet­tu. Ran­ta­poh­jas­sa teh­tiin uudis­tuk­sia yri­tyk­sen tie­to­lii­ken­neyh­teyk­siin ja verk­ko­yh­tey­det oli­vat jon­kin aikaa poik­ki. Kai­ken pitäi­si olla nyt kunnossa.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Met­sän­hoi­to­y­dis­tyk­set fuusioituvat

Oulun seu­tu Oulun seu­dun, Yli­kii­min­gin ja Muhok­sen met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot ovat päät­tä­neet yhdis­ty­mi­ses­tä. Met­sän­hoi­to­yh­dis­tys­ten val­tuus­tot päät­ti­vät fuusios­ta tahoil­laan vii­me kes­ki­viik­ko­na. Päätökset.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Öljyn­tor­jun­ta merel­lä vaa­ti­va tehtävä

Vir­pi­nie­men edus­tal­la on paras­ta aikaa menos­sa mit­ta­va Oulu-Koil­­lis­­maan pelas­tus­lai­tok­sen jär­jes­tä­mä alusöl­jyn­tor­jun­ta­har­joi­tus VIRPI 2017. Har­joi­tuk­seen  osal­lis­tuu 150 hen­ki­löä ja yli 30.….. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus