Haukipudas

642 läh­töä, 701 tun­tia, 10 004 kilo­met­riä –70-vuo­tis­lah­ja hurah­dut­ti maastopyöräilyyn

Hau­ki­pu­taa­lai­sen Eli­na Paa­son lap­set miet­ti­vät kol­me vuot­ta sit­ten, mitä ostaa äidil­le 70-vuo­tis­lah­jak­si.– Aluk­si mie­tim­me äidil­le näi­tä perin­tei­siä kul­ta­ran­nek­kei­ta ja kiik­ku­tuo­le­ja. Sit­ten muis­tim­me hänen puhu­neen läs­ki­pyö­räs­tä. Sii­nä oli­kin sit­ten lah­ja, joka kop­sah­ti ja syväl­le, ker­too Ant­ti Paa­so.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Sas­sin Sau­na­laut­ta Meri­täh­ti täh­tää ensi kesään

Ei kesäil­taa, ettei­kö Oulu­joel­la, Kii­min­ki­joel­la tai Iijoel­la lipui­si joku­nen sau­na­laut­ta. Ja lisää on tul­lut kesä toi­sen­sa jäl­keen. Iin Yli-Olha­vas­sa asu­va Juk­ka-Pek­ka Sas­si sai oman­sa vesil­le ensim­mäis­tä ker­taa rei­lu kuu­kausi sitten.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Nopeuson­gin­nan MM-kisois­sa saa­liin pie­nuus on valttia

Nie­me­län­tör­män ran­nas­sa kisat­tiin jäl­leen nopeuson­gin­nan maa­il­man­mes­ta­ruu­des­ta vii­me lau­an­tai­na. Päi­vän nopein aika – 12,75 sekun­tia – kel­lo­tet­tiin alkue­ris­sä Eeva-Lii­sa Koi­vis­tol­le. Finaa­lis­sa alkue­rät kui­ten­kin unoh­det­tiin ja ensim­mäi­se­nä kalan sai ja näin ollen maa­il­man­mes­ta­ruu­den voit­ti iiläi­nen Tai­mi Koleh­mai­nen, jon­ka onkeen kala tart­tui 21,13 sekunnissa. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Kruu­nun­ti­mant­ti­häät — yhtei­sel­lä tai­pa­leel­la 65 vuotta

Kell’ onni on, se onnen kät­ke­köön, on van­ha suo­ma­lai­nen sanan­las­ku, mut­ta Vie­no ja Lau­ri Myl­ly­lä myön­tyi­vät ker­to­maan elä­mäs­tään Ran­ta­poh­jan luki­joil­le. Vai­hei­kas­ta­han se on ollut, tote­aa hau­ki­pu­taa­lai­nen paris­kun­ta, joka viet­ti kruu­nun­ti­mant­ti­häi­tä pie­ni­muo­toi­ses­ti per­heen parissa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus

Lue lisää

Hau­ki­pu­taan ja Iin Poin­tit sul­ke­vat ovensa

SPR:n Point­­ti-kier­­rä­­tys­­myy­­mä­­lät Hau­ki­pu­taal­la ja Iis­sä lopet­ta­vat toi­min­tan­sa. Toi­min­na­noh­jaa­ja Tuu­la Hei­ni­kos­ki Hau­ki­pu­taan Poin­tis­ta ker­too, että myy­mä­löi­den ovet sul­keu­tu­vat elo­kuun lop­puun mennessä.…… 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Jänis­rut­toa ei ole vie­lä ilmennyt

Luon­nos­sa liik­ku­jat ovat teh­neet muu­ta­mia havain­to­ja kuol­leis­ta jänik­sis­tä ja rusa­kois­ta. Huol­ta on aiheut­ta­nut epä­luu­lo, ovat­ko eläi­met kuol­leet jänis­rut­toon ja onko ihmi­sil­lä tar­tun­ta­vaa­raa.– Pika­ky­se­lyn perus­teel­la jänis­rut­toa ei ole Oulun seu­dul­la ilmen­nyt vie­lä ihmi­sil­lä, ker­too apu­lai­sy­li­lää­kä­ri Jus­si Piuva.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Patent­ti-ideas­ta yritykseksi

Anna­lan­kan­kaal­la alku­ke­säs­tä oven­sa avan­neen, pien­ko­nei­ta huol­ta­van Snow­sus Oy:n perus­ta­mi­nen läh­ti yri­tyk­sen yhden osak­kaan patent­ti-ideas­ta. Pit­kään moot­to­ri­kelk­kai­lua har­ras­ta­nut Mar­ko Pel­to­maa ker­too kehi­tel­leen­sä uuden­tyyp­pi­sen, täy­sin perin­tei­ses­tä poik­kea­van jousi­tus­ra­ken­teen moot­to­ri­kel­kan telastoon.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tie­to­vi­sa 30.7.2019

Kysy­myk­set (

1. Mis­tä kun­nas­ta löy­tyy Lentiira? 

2. Min­kä maa­lais­ta olut­ta on Pripps? 

3. Ketä tun­net­tua hen­ki­löä Riku Nie­mi­nen näyt­te­lee vuo­del­ta 2018 ole­vas­sa Tep­po Airak­si­sen elokuvassa? 

4. Mikä on Maruti? 

5. Mil­lä yhtöl­lä on eni­ten tuu­li­voi­ma­loi­ta Suo­mes­sa? a) Taa­le­ri, b) Suo­men Hyö­ty­tuu­li, c) Tuu­liwat­ti, d) EPV Tuu­li­voi­ma oy 

6. Suo­mes­sa­kin on näh­ty Naru­hi­to. Kuka hän on? 

7. Min­kä edel­leen tun­ne­tun mine­raa­li­suo­labrän­din Orio­la toi mark­ki­noil­le v. 1986? 

8. Mis­tä kol­mes­ta Euro­pan maas­ta tuo­tiin Suo­meen eni­ten lihaa v. 2018? 

9. Mikä juu­res on olen­nai­nen osa Lind­strö­min pihviä? 

10. Kenes­tä ker­too Johan­na Ven­hon tänä vuon­na ilmes­ty­nyt romaa­ni Ensim­mäi­nen nai­nen? a) Ester Ståhl­berg, b) Ellen Svin­huf­vud, c) Alli Paa­si­ki­vi, d) Syl­vi Kekkonen

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Kesäl­lä lue­taan kevei­tä pokkareita

Hau­ki­pu­taan kir­jas­ton vara­tuim­pien kir­jo­jen lis­tayk­kö­se­nä on täl­lä het­kel­lä Enni Mus­to­sen Sota­les­ki, joka on myös koko OUTI-kir­jas­to­jen vara­tuim­pien lis­tan ensim­mäi­sel­lä sijalla.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus


Tor­pan­mäen urhei­lua­lue alkaa muotoutua

Tor­pan­mäen ase­ma­kaa­van muu­to­seh­do­tus on paras­ta aikaa näh­tä­vil­lä elo­kuun lop­puun saak­ka. Kaa­va­muu­tok­sen myö­tä Tor­pan­mäen aluet­ta voi­daan kehit­tää moni­puo­li­sek­si urhei­lu- ja lii­kun­ta­toi­min­to­jen sekä vir­kis­tys­käy­tön keskittymäksi.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus