Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­ma pure­taan ja pai­kal­le raken­ne­taan uudet tilat. Lai­tu­ria­lu­eel­le myös kehittämissuunnitelmia

Vanhan Virpiniemen merivartioaseman ja sen torniosan purkutyöt käynnistyvät keväällä. Korkean maston vasemmalla puolella näkyy päätyä aseman käytössä olevista väistötiloista. Arkistokuva: RajavartiolaitosVanhan Virpiniemen merivartioaseman ja sen torniosan purkutyöt käynnistyvät keväällä. Korkean maston vasemmalla puolella näkyy päätyä aseman käytössä olevista väistötiloista. Arkistokuva: Rajavartiolaitos

Raja­var­tio­lai­tok­sen Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man pur­ku­työt on tar­koi­tus käyn­nis­tää tänä kevää­nä ja aloit­taa uusien kor­vaa­vien tilo­jen raken­ta­mi­nen syksyllä.

Meri­var­tio­ase­mal­la on käy­tös­sä Vir­pi­nie­mes­sä väliai­kai­set väis­tö­ti­lat. Van­ha ase­ma­ra­ken­nus on ollut pois käy­tös­tä jo rei­lut nel­jä vuot­ta, mut­ta toi­min­ta on jat­ku­nut väis­tö­ti­lo­jen ansios­ta nor­maa­lis­ti, ker­too Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man pääl­lik­kö, kap­tee­ni­luut­nant­ti Jan­ne Iso­met­sä.

Puret­ta­vak­si tulee 1950-luvun lopul­la raken­net­tu ase­ma­ra­ken­nus sekä sen yhtey­teen vuon­na 1974 teh­ty tor­nio­san laajennus.

Senaat­ti-kiin­teis­töt on käyn­nis­tä­nyt avoi­men han­kin­ta­me­net­te­lyn ura­kas­ta, johon sisäl­tyy maa­ra­ken­nus- ja pur­ku­töi­den lisäk­si rakennus‑, LVIA- ja säh­kö­tek­ni­siä töi­tä. Urak­ka-aika on alus­ta­vas­ti 10.4 – 31.8.2023. Tar­jouk­sia pyy­de­tään 13. maa­lis­kuu­ta mennessä.

Puret­ta­van koh­teen laa­juus on 581 brut­to­ne­liö­met­riä. Ennen ase­ma­ra­ken­nuk­sen pur­ka­mis­ta alu­eel­la teh­dään ver­kos­to­muu­tos­töi­tä ja raken­ne­taan uusi sähköpääkeskusrakennus.

Pur­ku- ja infrau­ra­kan jäl­keen käyn­nis­te­tään uuden ase­ma­ra­ken­nuk­sen raken­ta­mi­nen tämän vuo­den syksyllä.

Uuden ase­ma­ra­ken­nuk­sen kook­si tulee 670 brut­to­ne­liö­met­riä. Koko hank­keen kus­tan­nusar­vio on 3,3–3,4 mil­joo­naa euroa. Tavoit­tee­na on, että Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man uudet tilat ovat käy­tös­sä loka­kuus­sa 2024, ker­too raken­nut­ta­ja­pääl­lik­kö Pasi Petä­jä­jär­vi Senaatti-kiinteistöistä.

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man pääl­lik­kö Jan­ne Iso­met­sä ker­too, että hank­keen suun­nit­te­lus­sa on voi­tu olla muka­na Senaat­ti­kiin­teis­tö­jen kans­sa alus­ta saakka.

– Käyt­tä­jän toi­vei­ta on otet­tu hank­kees­sa hyvin huo­mioon. Uusi raken­nus tulee ole­maan suu­rin piir­tein nykyis­tä koko­luok­kaa, mut­ta yksikerroksinen.

Vir­pi­nie­men meri­var­tio­ase­man toi­min­tae­del­ly­tyk­siä ja puit­tei­ta on suun­ni­tel­mis­sa paran­taa jat­kos­sa myös lai­tu­ria­lu­een osalta.

– Val­mis­teil­la on lai­tu­ria­lu­een kehit­tä­mi­nen. Tavoit­tee­na on uuden pont­to­ni­lai­tu­rin raken­ta­mi­nen vuo­den 2023 aika­na. Lisäk­si suun­ni­tel­mis­sa on polt­toai­ne­lai­tu­rin uusi­mi­nen sekä vene-/öl­jyn­tor­jun­ta­puo­mi­luis­kan raken­ta­mi­nen lähi­vuo­sien aika­na, ker­too Pasi Petä­jä­jär­vi Senaatti-kiinteistöistä.

Senaat­ti-kiin­teis­töt on Suo­men val­tion kiin­teis­tö­asian­tun­ti­ja ja toimitilakumppani.

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä!