Lap­kaa­ra laa­jen­taa Rita­har­jun Motonetiin

Jää­lis­sä sijait­se­va auto­kor­jaa­mo Lap­kaa­ra laa­jen­taa Rita­har­juun. Uuden Moto­net myy­mä­län yhtey­teen avat­tiin lau­an­tai­na 24.4 myös Moto­net kor­jaa­mo, jota Lap­kaa­ra operoi.

Lap­kaa­ra yrit­tä­jä Arto Kan­kaa­la alle­kir­joit­ti yhteis­työ­so­pi­muk­sen Moto­net kor­jaa­mo­ket­jun toi­mi­tus­joh­ta­ja Toni Stigze­liuk­sen kans­sa. Rit­har­jun Moto­net kor­jaa­mos­sa on kah­dek­san nos­tu­ri­paik­kaa ja iso 1600 ren­gas­sar­jan rengashotelli.

Lap­kaa­ra on toi­mi­nut Jää­lis­sä jo yli 20 vuo­den ajan ja työl­lis­tää siel­lä 10 hen­ki­löä. Jää­lin yksik­köön kuu­luu kah­dek­san nos­to­pai­kan kor­jaa­mo, fik­saa­mo ja katsastushalli.

– Rita­har­jun Moto­net kor­jaa­mo on alu­een uusin ja moder­nein kor­jaa­mo, jos­sa on myös suu­ri ren­gas­ho­tel­li kapa­si­teet­ti. Asia­kas­pal­ve­luun tulem­me panos­ta­maan ja lan­see­raam­me samas­sa yhtey­des­sä myös uuden nou­to- ja palau­tus­pal­ve­lun asiak­kai­den autoil­le. Rita­har­jun Moto­net kor­jaa­mo työl­lis­tää aluk­si nel­jä työn­te­ki­jää. Itse siir­rän myös kont­to­ri­ni Jää­lis­tä Rita­har­juun, yrit­tä­jä Arto Kan­kaa­la toteaa.

Hän uskoo, että Rita­har­jun Moto­net Kor­jaa­mo kak­sin­ker­tais­taa yri­tyk­sem­me lii­ke­vaih­don kah­den vuo­den sisällä.

– Auto­kor­jaa­mon sijain­ti Rita­har­jus­sa ja Moto­net kau­pan yhtey­des­sä var­mis­ta­vat hyvän asia­kas­vir­ran jatkossa.