Kiven­pyö­rit­tä­jä-pal­kin­to Jar­ki­mo Oy:n perus­ta­jil­le Jääliin

Virve ja Jari Jurmon ympäristöalan yritys Jarkimo Oy sitoutuu kaikissa viherrakennus- ja hoitokohteissa kestävän kehityksen mukaisiin toimintoihin. Rudus Oy myönsi Jurmuille vuoden 2022 Kivenpyörittäjä-palkinnon. (Kuva: Vesa Ranta)

Jää­li­läi­sen vihe­ra­lan yri­tyk­sen Jar­ki­mo Oy:n perus­ta­jil­le Vir­ve ja Jari Jur­mul­le on myön­net­ty vuo­den 2021 Kivenpyörittäjä-palkinto.

Vir­ve ja Jari Jur­mu perus­ti­vat viher­ra­ken­nusa­lan yri­tyk­sen­sä vuon­na 2006. Jari Jur­mu on kou­lu­tuk­sel­taan raken­nus­mes­ta­ri ja Vir­ve Jur­mu hor­to­no­mi. Yrit­tä­jien yhtei­nen ammat­ti­tai­to oli vah­va poh­ja uudel­le yritykselle.

Jar­ki­mo Oy:stä onkin kas­va­nut koko Poh­jois-Suo­mea pal­ve­le­va vihe­ra­lan yri­tys. Jar­ki­mo toi­mii pää­ura­koit­si­ja­na muun muas­sa kou­lu­jen, päi­vä­ko­tien ja mui­den jul­kis­ten raken­nus­ten viher­ra­ken­ta­mi­ses­sa. Yhtiö toi­mii myös aliu­ra­koit­si­ja­na muil­le rakennusliikkeille.

– Lisäk­si teem­me talo­yh­tiöil­le piho­jen perus­kor­jauk­sia. Asiak­kai­ta on hyvin­kin monen­lai­sia, tosin yksi­tyis­pi­hat ovat poik­keuk­sia, Vir­ve summaa.

Jar­ki­mo on nos­ta­nut toi­min­tan­sa yti­meen kes­tä­vän kehi­tyk­sen, kier­rä­tyk­sen, eko­lo­gi­suu­den ja moni­muo­toi­sen kau­pun­ki­luon­non. Nämä arvot eivät ole Jar­ki­mol­le vain sano­ja pape­ril­la, vaan näky­vät kon­kreet­ti­si­na tekoi­na ja toi­mi­vat kan­nus­ta­vi­na esi­merk­kei­nä koko viher­ra­ken­ta­mi­sen alal­le. Yri­tys sitou­tuu kai­kis­sa viher­ra­ken­nus- ja hoi­to­koh­teis­sa kes­tä­vän kehi­tyk­sen mukai­siin toimintoihin

Toi­min­nan yhte­nä peri­aat­tee­na on, että eko­lo­gi­suus läh­tee jo suunnittelusta.

– Käy­tän­nös­sä se tar­koit­taa sitä, että esi­mer­kik­si pur­ku­koh­teis­sa sääs­te­tään ole­mas­sa ole­vat, toi­mi­vat raken­teet ja kaik­ki muu laji­tel­laan uusio­käyt­töön ja kier­rä­tyk­seen. Eihän eko­lo­gi­nen toi­min­ta vaa­di kuin ajat­te­lua, Vir­ve toteaa.

Jar­ki­mon pal­ve­lui­hin kuu­luu myös vihe­ra­luei­den hoi­to ja kunnossapito.

Jur­mut sano­vat, että vihe­ra­la on kehit­ty­nyt vii­mei­sen parin­kym­me­nen vuo­den aika­na val­ta­vas­ti. Vir­pi ja Jari ovat olleet ahke­ras­ti muka­na Viher- ja ympä­ris­tö­ra­ken­ta­jat VYRA ry:n tilai­suuk­sis­sa ja opintomatkoilla.

– Tie­toa pitää hakea, ei sitä kukaan tuo toi­mis­tol­le, Vir­ve sanoo.

Vir­ve on ollut tämän vuo­den alus­ta VYRAn hal­li­tuk­sen jäsen ja Jari hänen vara­jä­se­nen­sä. Yhte­nä alan ongel­ma­na he näke­vät vihe­ra­lan hei­kon arvos­tuk­sen – var­sin­kin poh­joi­sem­mas­sa Suomessa.

– Se näkyy myös sii­nä, että ammat­ti­tai­tois­ten työn­te­ki­jöi­den löy­tä­mi­nen on vai­ke­aa. Var­sin­kin luon­non­ki­vet hal­lit­se­vis­ta ammat­ti­lai­sis­ta on kova pula. Muu­al­ta Euroo­pas­ta löy­tyy vie­lä mah­ta­via käsi­työn tai­ta­jia, joi­ta ei enää Suo­mes­sa ole.

Rudus valit­see Kiven­pyö­rit­tä­jäk­si vuo­sit­tain hen­ki­lön, joka on edis­tä­nyt ympä­ris­tö­ra­ken­ta­mis­ta Suo­mes­sa. Täl­lä ker­taa valit­tiin kak­si hen­ki­löä eli tii­vis ja osaa­va työ­pa­ri. Valin­nal­la halu­taan tuo­da esiin ammat­ti­tai­tois­ta ja laa­du­kas­ta ympä­ris­tö­ra­ken­ta­mis­ta sekä nos­taa alan arvos­tus­ta. Pal­kin­toa on jaet­tu jo vuo­des­ta 2001 alkaen.