Aitien­päi­vän aikaan

Monet äidit, var­sin­kin yksin­huol­ta­jat, koke­vat tänä päi­vä­nä epä­var­muut­ta ja yksi­näi­syyt­tä. He tar­vit­si­si­vat­kin apua las­ten­sa hoi­dos­sa ja muis­sa miel­tään askar­rut­ta­vis­sa kysy­myk­sis­sä. Pari­suh­teet, suh­de omiin van­hem­piin ja ystä­viin ovat jos­kus koetuksella.

Äidit tar­vit­si­si­vat enem­män ver­tais­tu­kea ja apua las­ten­sa hoi­toon, mut­ta sitä tun­tuu ole­van vai­kea saa­da, muu­ten kuin äly­pu­he­lin­ten ja tie­to­ko­nei­den väli­tyk­sel­lä. Onnek­si on kui­ten­kin iso­van­hem­pia, joil­la on mah­dol­li­suus tar­vit­taes­sa aut­taa las­ten­las­ten hoi­dos­sa, näin säi­lyy myös tui­ki tär­keä suku­pol­vien ketju.

Osal­ta äideis­tä taas puut­tuu muun per­heen tuki ja he ovat hukas­sa elä­män monien vaa­ti­mus­ten ris­ti­pai­neis­sa. Toi­vo­taan että tuki per­heil­le on tulos­sa takai­sin koro­na­ra­joi­tus­ten pur­kau­dut­tua, täs­tä on hyvä­nä esi­merk­ki­nä eri­lai­set äiti­kah­vi­lat, nii­tä soi­si vaan ole­van enem­män­kin ja ne sai­si­vat olla auki joka päivä.

Har­voin tai­de­taan äideil­tä kysyä, kuin­ka he voi­vat. Jot­ta lap­set voi­si­vat hyvin, myös äidit­kin tar­vit­si­si­vat tukea ja olka­pää­tä johon noja­ta. Elä­mäm­me on muut­tu­nut niin pal­jon koro­nan jät­täes­sä jäl­ken­sä mei­hin jokaiseen.

Äitien arvos­tus on saa­ta­va nouse­maan muu­al­la­kin kuin juh­la­pu­heis­sa. Nos­tan jokai­sen äidin jalus­tal­le lap­sel­leen tär­keim­mäk­si ihmi­sek­si. Pal­jon puhu­taan las­ten­suo­je­lus­ta, äitien ja per­heen­suo­je­lus­ta ei juu­ri kukaan puhu mitään. Se val­ta­va mää­rä rahaa mikä nyt las­ten­suo­je­lu­lai­tok­siin ja sijais­per­hei­siin kuluu, ei auta äitien ase­man paran­ta­mi­ses­sa. Eikö kukaan kuu­le näi­den per­hees­tään ero­tet­tu­jen las­ten tukah­du­tet­tua itkua, eikä hei­dän äitien­sä lap­si­aan koh­taan tun­te­maa suun­na­ton­ta kai­puu­ta ja ikä­vää. Me tie­däm­me mil­tä tun­tuu äidis­tä joka viet­tää äitien­päi­vän­sä syli tyh­jä­nä, äidis­tä joka väsyi ja masen­tui, kun lap­si val­vot­ti ja sai­ras­te­li eikä hän saa­nut mis­tään apua.

Äitien arvos­tus on nos­tet­ta­va yhdek­si tär­keim­mis­tä asiois­ta yhteis­kun­nas­sam­me, sil­lä he halua­vat kas­vat­taa lap­sen­sa myös omien arvo­jen­sa mukai­ses­ti. Kodeis­taan riis­te­tyt lap­set menet­tä­vät oikeu­den nii­hin arvoi­hin joi­ta hei­dän van­hem­pan­sa arvos­ta­vat. Min­kä­lai­sen arvo­maa­il­man koh­taa lähei­sis­tään ja var­sin­kin äideis­tään vie­roi­te­tut huos­taa­no­te­tut lapset?

Bir­git­ta Wulf, Kerava