Jää­lin Lions Club jakoi lahjoituksia

Lions Club Jääli lahjoitti paikalliselle hoivakodille pihapaviljongin. Kuva: Lions Club JääliLions Club Jääli lahjoitti paikalliselle hoivakodille pihapaviljongin. Kuva: Lions Club Jääli

Lions Club Jää­li on teh­nyt lah­joi­tuk­sia Jää­lin ja Kii­min­gin alu­eel­le. Tou­ko­kuus­sa yhdis­tys lah­joit­ti kah­del­le Jää­lin alu­eel­la toi­mi­val­le hoi­va­ko­dil­le kak­si iso­ko­kois­ta aurin­ko­var­joa, piha­kei­nun ja piha­pa­vil­jon­gin. Samas­sa yhtey­des­sä klu­bi lah­joit­ti Kii­min­gin seu­ra­kun­nal­le 500 euron arvos­ta ruo­ka­lah­ja­kort­te­ja edel­leen jaet­ta­vak­si apua tarvitseville.

Lah­joi­tus­ten suu­ruus oli yhteen­sä noin 1550 euroa. Yhdis­tys teki toi­min­ta­kau­den 2020–2021 aika­na lah­joi­tuk­sia kaik­ki­aan noin 4700 euron arvos­ta. Osa lah­joi­tuk­sis­ta suun­nat­tiin kan­sain­vä­li­ses­ti muun muas­sa Sri Lan­kan kum­mi­lap­si­pro­jek­tiin. Suu­rin osa lah­joi­tuk­sis­ta ohjat­tiin kui­ten­kin totut­tuun tapaan Jää­lin alu­een nuo­ril­le, van­huk­sil­le ja muil­le avun tar­pees­sa oleville.

LC Jää­lin puheen­joh­ta­ja Kari Kor­ho­sen mukaan lah­joi­tus­ten koko­nais­mää­rää voi pitää var­sin hyvä­nä ottaen huo­mioon sen, että koro­na­ra­joi­tuk­set esti­vät lähes koko­naan varain­ke­räys­ti­lai­suu­det toi­min­ta­kau­den aikana.

– Nykyi­ses­sä tilan­tees­sa kol­man­nen sek­to­rin toi­mi­joi­den, eri­lais­ten yhdis­tys­ten ym. toi­min­taa tar­vi­taan entis­tä enem­män. Uskom­me yhteis­työn jat­ku­van myös tule­vi­na vuosina.