Ase­ma­kaa­van muu­tos voi­maan Jää­lin Rantakujalla

Ase­ma­kaa­van muu­tos ja tont­ti­ja­ko Jää­lin Ran­ta­ku­jal­la, Jää­lin majan lähei­syy­des­sä, on kuu­lu­tet­tu astu­maan voi­maan 3. maa­lis­kuu­ta. Hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si kaa­vas­ta teh­dyn vali­tuk­sen vii­me syys­kuus­sa, jon­ka jäl­keen vali­tus­lu­paa yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­nan pää­tök­ses­tä oli haet­tu edel­leen kor­keim­paan hal­lin­to-oikeu­teen. Vali­tus­lu­pa­ha­ke­muk­sen kor­kein hal­lin­to-oikeus hyl­kä­si hel­mi­kuun lopussa.

Ase­ma­kaa­vaa kos­ke­vas­sa vali­tuk­ses­sa vaa­dit­tiin ase­ma­kaa­van hyväk­sy­mis­pää­tök­sen muut­ta­mis­ta siten, että Huvi­la­tiel­tä osoi­tet­tu pyö­rä­tie ja Jää­li­no­jan ylit­tä­vä sil­ta pois­tet­tai­siin, kos­ka osa pyö­rä­tie­tä sijait­see tul­va-alu­eel­la eivät­kä ne sovel­lu sijain­nil­taan juhla-alueelle.

Hal­lin­to-oikeus tote­si muun muas­sa, että kaa­va­muu­tok­sel­la on sen tavoit­tei­den mukai­ses­ti osoi­tet­tu uusi kevyen­lii­ken­teen yhteys Huvi­la­tiel­tä Jää­lin majal­le ja uima­ran­nal­le, jol­le on maan­käy­töl­li­set perusteet.

Kaa­vas­sa esi­tet­ty ohjeel­li­nen kevyen­lii­ken­teen mer­kin­tä tul­va-alu­eel­la ei ole myös­kään kaa­van sisäl­tö­vaa­ti­mus­ten vas­tai­nen. Väy­län sijain­ti ja tek­ni­set yksi­tyis­koh­dat rat­kais­taan myö­hem­mäs­sä suunnittelussa.

Vali­tus­lu­van myön­tä­mi­sel­le hal­lin­to-oikeu­den pätök­ses­tä edel­leen, kor­kein hal­lin­to-oikeus ei näh­nyt perusteita.

Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta mer­kit­si kor­keim­man hal­lin­to-oikeu­den pää­tök­sen tie­dok­si kokouk­ses­saan tiis­tai­na. Aloit­teen kaa­va­muu­tok­ses­ta teki 2018 Oulun kau­pun­gin maa ja mit­taus tavoit­tee­na tur­va­ta kaa­va­muu­tok­sel­la ran­nan ylei­nen käyt­tö ennen Jää­lin majan myy­mis­tä pois kau­pun­gin omis­tuk­ses­ta. Lisäk­si halut­tiin osoit­taa kevyen lii­ken­teen yhteys Ran­ta­ku­jal­ta Huvilatielle.

Yhdys­kun­ta­lau­ta­kun­ta päät­ti jat­kaa Väli­ky­län Yri­tys­puis­tos­sa sijait­se­van ja vuo­kra­tun teol­li­suus­ton­tin raken­ta­mis­vel­vol­li­suusai­kaa vuo­den 2024 lop­puun saak­ka. Ton­til­le on vuo­kraa­jal­la suun­ni­tel­mis­sa raken­taa toi­mi­ti­lat Auto-Jan­ne Oy:lle ja JPH-Team Oy:lle sekä vuo­krat­ta­vak­si tilo­ja yrityksille.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ