Yli 80-vuo­ti­aat saa­vat kut­su­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin Iis­sä ja Kuivaniemellä

Oulun­kaa­ren kun­nis­sa on alet­tu rokot­taa 80-vuo­tiai­ta ja sitä van­hem­pia sekä hei­dän kans­saan samas­sa talou­des­sa asu­via omais­hoi­ta­jia täs­tä vii­kos­ta alkaen. Kun­ta­lais­ten ei tar­vit­se teh­dä mitään, vain odo­tel­la yhtey­den­ot­toa. Tois­tai­sek­si roko­tuk­siin kut­su­taan soit­ta­mal­la hen­ki­löl­le kotiin.

Roko­tuk­sia jär­jes­te­tään osas­sa kun­tia myös iltai­sin tai lau­an­tai­sin, jol­loin omai­sil­la on parem­mat mah­dol­li­suu­det huo­leh­tia kuljetuksista.

Koro­naan liit­ty­vien työn­te­ki­jöi­den sekä ikäih­mis­ten asu­mi­syk­si­köi­den asuk­kai­den ja hen­ki­lö­kun­nan roko­tuk­set jat­ku­vat. Yksi­köt hoi­ta­vat roko­tuk­set ja otta­vat tar­vit­taes­sa yhteyt­tä omai­siin. Val­tao­sa täs­tä ryh­mäs­tä on saa­nut jo ensim­mäi­sen rokot­teen, ja osa jo vahvistusrokotteenkin.

THL:n uusien suo­si­tus­ten mukaan BioNtechin/Pfizerin ja Mode­ran rokot­tei­ta anne­taan jat­kos­sa ensi­si­jai­ses­ti ikäih­mi­sil­le ja uut­ta AstraZe­necan roko­tet­ta taas alle 70-vuo­tiail­le. BioNTechin/Pfizerin ja Mode­ran rokot­teel­la seu­raa­va ryh­mä ovat 75–79-vuotiaat sekä hei­dän samas­sa talou­des­sa asu­vat omais­hoi­ta­jan­sa. AstraZe­neca-rokot­teen osal­ta seu­raa­va ryh­mä ovat alle 70-vuo­ti­aat ris­ki­ryh­miin kuu­lu­vat, ja näil­lä näky­min hei­dän roko­tuk­sen­sa pääs­tään aloit­ta­maan 15.2. alka­val­la vii­kol­la. Myös hei­dät kut­su­taan roko­tuk­siin tois­tai­sek­si soittamalla.

Kai­kis­sa käy­tet­tä­vis­sä rokot­teis­sa toi­nen roko­te eli vah­vis­tusan­nos anne­taan jat­kos­sa noin 12 viik­koa ensim­mäi­ses­tä rokot­tees­ta. Koko Euroop­paa kos­ke­vat rokot­tei­den toi­mi­tuson­gel­mat näky­vät myös kun­tayh­ty­mään tul­lei­den rokot­tei­den mää­räs­sä. Rokot­tei­ta anne­taan koko ajan sitä mukaa, kun nii­tä Oulun­kaa­rel­le saadaan.

Oulun­kaa­ren alu­eel­la ensim­mäi­sen rokot­teen on saa­nut noin 920 hen­ki­löä. Toi­sen­kin rokot­teen saa­nei­ta on noin 250 henkilöä.

Roko­tus­ky­sy­myk­sis­sä voi soit­taa kun­ta­koh­tai­seen koro­na­ro­ko­tus­nu­me­roon, jos­ta saa halu­tes­saan lisä­tie­to­ja koro­na­ro­ko­tuk­siin liit­tyen. Myös saa­man­sa ajan voi muut­taa tai perua. Täl­lä het­kel­lä ajan­va­rauk­sia ei voi teh­dä itse, vaan hen­ki­lö­kun­ta soit­taa kotiin ja tar­jo­aa aikaa. Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä roko­te­neu­von­nan puhe­lin­nu­me­ro on 08 5875 5011. Nume­roon vas­ta­taan maa­nan­tais­ta per­jan­tai­hin kel­lo 8–9. Ajan­ta­sais­ta tie­toa roko­tus­ten ete­ne­mi­ses­tä saa muun muas­sa Oulun­kaa­ren net­ti­si­vuil­ta, Face­book-tilil­tä ja pai­kal­lis­me­diois­ta. Jos epäi­lee sai­ras­ta­van­sa koro­naa, tulee soit­taa oman ter­veys­a­se­man ajanvarausnumeroon.

Ohjeet roko­tuk­seen saapuvalle

• Tule vain ter­vee­nä. Jos sinul­la on koro­naan liit­ty­viä oirei­ta kuten vähäi­siä­kin fluns­san oirei­ta, peru sinul­le varat­tu aika.

• Tar­kis­ta, että tulet oike­aan paik­kaan. Roko­tus voi olla kun­nas­sa­si myös muu­al­la kuin terveysasemalla.

• Käy­tä mas­kia ja käsi­de­siä. Pidä tur­va­vä­li mui­hin rokotettaviin.

• Roko­te pis­te­tään käsi­var­teen, joten kan­nat­taa pukeu­tua niin, että käsi­var­ren saa hel­pos­ti paljaaksi.

• Varaa aikaa mah­dol­li­seen jonot­ta­mi­seen ja että voit vii­pyä roko­tus­pai­kal­la 15 minuut­tia vie­lä rokot­ta­mi­sen jäl­keen. Koro­na­ro­kot­teet kuten muut­kin rokot­teet voi­vat aiheut­taa hait­ta­vai­ku­tuk­sia rokot­teen saa­mi­sen jäl­keen, min­kä vuok­si voin­tia­si seu­ra­taan 15 minuut­tia rokotuspaikalla.

• Saat roko­tus­pai­kal­ta ohjeet, miten sinun kuu­luu toi­mia, jos sinul­la tulee roko­tuk­ses­ta oireita.

Epi­de­mia­ti­lan­ne rauhallinen

Vii­kon aika­na Oulun­kaa­ren alu­eel­la on tul­lut esil­le kak­si uut­ta koro­na­vi­rus­tar­tun­ta. Iis­sä tar­tun­to­jen mää­rä on kas­va­nut yhdel­lä 38:aan ja Pudas­jär­vel­lä yhdel­lä tar­tun­nal­la 14:ään.

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­sen koro­na­koor­di­naa­tio­ryh­män mukaan koron­vi­rus­tar­tun­to­jen mää­rä ja ilmaan­tu­vuus ovat alu­eel­la las­kusuun­nas­sa ja epi­de­mia­ti­lan­ne on rau­hal­li­nen. Koor­di­naa­tio­ryh­män suo­si­tuk­sen mukaan toi­sen asteen oppi­lai­tok­set, kuten lukiot ja ammat­ti­kou­lut, voi­vat pala­ta lähio­pe­tuk­seen. Jos tilan­ne jat­kuu hyvä­nä ja paluu epi­de­mian perus­ta­sol­le on mah­dol­li­nen, mui­den rajoi­tus­ten asteit­tais­ta pur­ka­mis­ta poh­di­taan ensi vii­kol­la. Täl­lä het­kel­lä muut suo­si­tuk­set ovat Poh­jois-Poh­jan­maal­la voi­mas­sa 28.2. saakka.

– Poh­jois-Poh­jan­maal­la ote­taan täl­lä het­kel­lä pal­jon näyt­tei­tä, mut­ta tar­tun­to­ja on tul­lut esil­le vain yksi pro­sent­ti ote­tuis­ta näyt­teis­tä. Län­si-Poh­jan alu­eel­la raja­tes­taus laa­je­nee ympä­ri­vuo­ro­kau­ti­sek­si. Toi­vot­ta­vas­ti sen avul­la muun­to­vi­ruk­sen leviä­mi­nen Suo­men puo­lel­le pys­ty­tään estä­mään, vaik­ka sitä ei vie­lä sai­raan­hoi­to­pii­riem­me alueil­la ole­kaan havait­tu. Molem­mis­sa sai­raan­hoi­to­pii­reis­sä ollaan edel­leen epi­de­mian kiih­ty­mis­vai­hees­sa. Kai­ken kaik­ki­aan on todel­la hie­noa, että tilan­ne on men­nyt parem­paan suun­taan. Olem­me olleet täs­sä tilan­tees­sa vii­mek­si syk­syl­lä. Suu­ret kii­tok­set ihmi­sil­le sii­tä, että rajoi­tuk­sia ja ohjei­ta on mal­tet­tu nou­dat­taa, sanoo Oulun­kaa­ren yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen.