Oulun­kaa­rel­la yksit­täi­siä koro­na­ta­pauk­sia, “Koro­naoh­jeis­tuk­set nyt syy­tä muis­taa eri­tyi­sen tar­kas­ti”

Poh­jois-Poh­jan­maan ja Län­si-Poh­jan sai­raan­hoi­to­pii­rin aluei­den koro­na­ti­lan­tees­sa ollaan STM:n luo­kit­te­lun mukai­ses­ti perus­vai­hees­sa. Epi­de­mia on ete­ne­mäs­sä kui­ten­kin molem­mil­la alueil­la ja päi­vit­täis­ten posi­tii­vis­ten koro­na­näyt­tei­den luku­mää­rä kas­vaa jat­ku­vas­ti. Myös Oulun­kaa­ren alu­eel­la on havait­tu yksit­täi­siä tar­tun­ta­ta­pauk­sia ja altis­tu­mi­sia, jot­ka liit­ty­vät Oulun­kaa­ren ulko­puo­li­siin tar­tun­ta­ket­jui­hin.

- Nyt on äärim­mäi­sen tär­ke­ää nou­dat­taa koro­naoh­jeis­tuk­sia. Meil­lä on vie­lä mah­dol­li­suu­det ehkäis­tä viruk­sen leviä­mis­tä alu­eel­lam­me, mut­ta se vaa­tii kai­kil­ta kun­ta­lai­sil­ta eri­tyis­tä vastuunottamista.Meillä havai­tut yksit­täi­set tar­tun­nat on onnis­tut­tu jäl­jit­tä­mään eikä jat­koal­tis­tu­mi­sia ole havait­tu. Olem­me jat­ku­vas­ti val­miu­des­sa, mikä­li epi­de­mia­ti­lan­ne muut­tuu alu­eel­la, sanoo Oulun­kaa­ren joh­ta­va lää­kä­ri, yli­lää­kä­ri Tuu­la Sauk­ko­nen Oulun­kaa­ren tie­dot­tees­sa.

Poh­jois-Poh­jan­maan alu­eel­li­nen koro­na­koor­di­naa­tio­ryh­mä on suo­sit­ta­nut alu­eel­laan etä­työ­hön siir­ty­mis­tä 12.10. alkaen, jos se vain on työ­teh­tä­vien puit­teis­sa mah­dol­lis­ta. Myös ter­vey­den­huol­lon mas­ki­suo­si­tus on laa­jen­tu­nut lähi­kon­tak­tis­sa teh­tä­vään poti­las­työ­hön. Suo­si­tus kos­kee myös poti­lai­ta, omai­sia, opis­ke­li­joi­ta ja vie­rai­li­joi­ta.

Suo­si­tuk­sel­la halu­taan suo­ja­ta ris­ki­ryh­mään kuu­lu­via poti­lai­ta. Myös Län­si-Poh­jan alu­eel­la vas­taa­vat suo­si­tuk­set ovat tulos­sa voi­maan­lä­hiai­koi­na.

Myös THL:n koro­na­ka­ran­tee­niin liit­ty­vä ohjeis­tus astuu voi­maan maa­nan­tai­na 12.10. Sekä omaeh­toi­nen karan­tee­ni että tar­tun­ta­tau­ti­lää­kä­rin aset­ta­ma karan­tee­ni lyhe­ne­vät tuol­loin 14 päi­väs­tä 10 päi­vään. Muu­tos on teh­ty perus­tuen tut­ki­muk­siin, joi­den mukaan mah­dol­li­nen sai­ras­tu­mi­nen tapah­tuu 5–10 päi­vän sisäl­lä altis­tu­mi­ses­ta. Karan­tee­nis­sa on erit­täin tär­ke­ää pysy­tel­lä koto­na, jot­ta jat­koal­tis­tu­mi­set voi­daan estää.

- Haluai­sim­me myös muis­tut­taa kun­ta­lai­sia sii­tä, että kaik­kia ter­vey­den­huol­lon aiko­ja voi edel­leen käyt­tää. On kui­ten­kin tär­ke­ää muis­taa, että niin ter­veys­a­se­mal­le kuin koro­na­tes­tei­hin voi tul­la vain ajan­va­rauk­sel­la. Esi­mer­kik­si labo­ra­to­rio­tie­dus­te­lut, ajan­va­rauk­set ja resep­ti­uusin­nat on nyt syy­tä hoi­taa puhe­li­mit­se tai Oma­hoi­don kaut­ta. Myös etä­vas­taan­ot­to­ja kan­nat­taa hyö­dyn­tää, muis­tut­taa Tuu­la Sauk­ko­nen.

Tehok­kaim­mat tavat estää koro­na­vi­ruk­sen leviä­mis­tä ovat edel­leen tur­va­vä­lien nou­dat­ta­mi­nen ja hyvä käsi-ja yski­mis­hy­gie­nia. Lisäk­si Poh­jois-Poh­jan­maan ja Län­si-Poh­jan alu­eel­la on voi­mas­sa THL:n mää­rit­te­le­mä perus­ta­son mas­ki­suo­si­tus. Sen mukaan mas­ke­ja suo­si­tel­laan pitä­mään jouk­ko­lii­ken­tees­sä, mat­kal­la koro­na­vi­rus­tes­tiin ja ennen tes­ti­tu­lok­sen val­mis­tu­mis­ta, jos on vält­tä­mä­tön syy liik­kua kodin ulko­puo­lel­la sekä ris­kia­lu­eel­ta Suo­meen saa­vut­taes­sa ja jos karan­tee­nin aika­na on vält­tä­mä­tön syy liik­kua kodin ulko­puo­lel­la.

Kas­vo­mas­kia voi käyt­tää myös muis­sa tilan­teis­sa, jois­sa lähi­kon­tak­tien vält­tä­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta.

Oulun­kaa­ren kun­tayh­ty­mään kuu­lu­vat Ii, Pudas­jär­vi, Simo, Uta­jär­vi ja Vaa­la. Kun­tayh­ty­män pää­asial­li­nen teh­tä­vä on jär­jes­tää ja tuot­taa jäsen­kun­tien­sa sosi­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon laki­sää­tei­set pal­ve­lut.