Ook­ko nää kuul­lu: Kivi­kuk­ko löy­tyi Jää­lis­tä

Kivikukon kivet odottavat uuteen tehtäväänsä pääsyä Jäälin alueella.

Ran­ta­poh­jas­ta 6.8.1981:

Yrjö oli menos­sa kau­pun­kiin ja odot­te­li lin­ja-autoa. Auton­kul­jet­ta­ja teki Yrjöl­le vähän kiusaa ja ajoi Yrjön ohi aika pit­kän mat­kan ja sit­ten pysäh­tyi. Yrjö tuli autol­le ja sanoi: ”En minä tänä päi­vä­nä läh­de­kään kau­pun­kiin” ja jat­koi mat­kaan­sa.

E.M. Yli­vies­ka

Ja sit­ten tähän päi­vään:

Tämä se on Jää­liä, tie­tää Google­kin.

Jää­li onkin Jää­liä.

Ook­ko nää huo­man­nu, että kun menet Google Map­sis­sa Jää­lin koh­dal­le, niin Jää­lin sijas­ta kar­tal­la lukee­kin Jää­liä? Sen lisäk­si, että voit kai­kes­ta pää­tel­lä ole­va­si Jää­lis­sä, huo­maat myös, että myös Kehä­tien, Lai­va­kan­kaan­tien ja Lun­kin­tien lii­ken­neym­py­rä­kin on sanan­mu­kai­ses­ti Jää­liä. Onkos täs­sä­kin kyse sii­tä Jää­lin brän­däyk­ses­tä? Kaik­ki huo­mio on hyväk­si ja niin edel­leen.

Kivi­ku­kon kivet löy­tyi­vät Jää­lis­tä.

Tar­koin var­jel­tu salai­suus Oulun rau­ta­tie­a­se­man likei­sen kivi­ku­kon kivien sijain­ti­pai­kas­ta on pal­jas­tu­nut mar­jas­tus­kau­den pääs­tyä kun­nol­la vauh­tiin. Kivet siir­re­tään lähiai­koi­na pois pii­los­taan ja kuk­ko raken­ne­taan uuteen elä­mään­sä Raken­nus­te­hon uuden ker­ros­ta­lon auto­hal­lin sisään­ajon suuk­si. Täl­lä het­kel­lä kivi­ku­kon kivet kui­ten­kin vie­lä lepää­vät jää­li­läi­sen mar­jas­ta­jan näh­tä­vil­lä, jos vain oikein tar­kas­ti hok­saa var­pu­jen yli kat­sel­la.

Kivi­kuk­ko palaa syk­syn aika­na lähes omal­le pai­kal­leen Oulun rau­ta­tie­a­se­man poh­jois­puo­lel­le. Kuk­ko on ollut salai­ses­sa säi­lös­sään vuo­des­ta 2013. Alun­pe­rin kivi­kuk­ko raken­net­tiin vuon­na 1942 rau­ta­tie­a­se­man vara-ase­mak­si.

Kalas­ta­jil­le kuu­ma lin­ja.

Miten mato lai­te­taan kouk­kuun? Onko vaval­la väliä, entä mitä sii­man pää­hän? Kel­pai­si­vat­ko vin­kit veto­uis­te­luun tai ver­ti­kaa­li­ji­gauk­seen? Etsit­kö tie­noon paras­ta kala­paik­kaa? Tämän­tyy­pi­siä kalas­tus­pul­mia rat­ko­taan tors­tai­na uudes­sa Kalas­ta­jan kuu­ma lin­ja -pal­ve­lus­sa. Suo­men

Suo­men Vapaa-ajan­ka­las­ta­jien kes­kus­jär­jes­tö on avan­nut kesäk­si mak­sut­to­man pal­ve­lun, jos­sa jär­jes­tön kala­ta­lous­asian­tun­ti­jat ympä­ri Suo­mea vas­taa­vat kaik­kiin kalas­tuk­sen har­ras­ta­jien ja sel­lai­sek­si halua­vien kysy­myk­siin. Yhteyt­tä voi ottaa soit­ta­mal­la, teks­ti­vies­til­lä tai What­sApp-vies­til­lä.

Jär­jes­tön Poh­jois-Poh­jan­maan kala­ta­lous­asian­tun­ti­ja Pet­ter Nissén vas­taa seu­dun asuk­kai­den kysy­myk­siin tors­tai­na 6.8. kel­lo 15–17.

Van­hat ja uudet sul­ku­vii­vat sulas­sa sovus­sa. Nyt on tie­lii­ken­tees­sä kir­ja­vaa, kun­nes siir­ty­mä­ai­ka päät­tyy vuon­na 2023.

Kel­tai­nen väis­tyy val­koi­sen tiel­tä.

Uuden tie­lii­ken­ne­lain myö­tä kel­tai­sen sul­ku­vii­vat muut­tu­vat pik­ku­hil­jaa val­koi­sek­si. Näyt­tää sil­tä, että muu­tos tapah­tuu yllät­tä­vä­kin nopeas­ti. Nyt tiel­lä näkee kel­tai­sia vii­vo­ja, val­koi­sia vii­vo­ja, val­koi­sia, joi­den alta pais­taa kel­tai­nen väri sekä vii­vo­ja, jois­sa kel­tai­nen ja val­koi­nen vuo­rot­te­le­vat. Yhtä kaik­ki sul­ku­vii­vaa ei saa ylit­tää, oli se min­kä väri­nen tahan­sa.

Kel­tai­ses­ta väris­tä luo­vut­tiin muun muas­sa sik­si, että muu­kin Euroop­pa käyt­tää val­kois­ta väriä. Siir­ty­mä­ai­kaa on vuo­den 2023 tou­ko­kuul­le saak­ka.

Pal­jon koi­ria, mut­ta ei ylei­söä.

Iin Illin­saa­res­sa näyt­täy­tyy lau­an­tai­na suu­ri koi­ra­lau­ma. Kii­min­gin Erä­mie­het ry:n ja Ran­ta­poh­ja-alu­een Hir­vi­koi­rayh­dis­tyk­sen Iis­sä jär­jes­tä­mään ryh­mä­näyt­te­lyyn on tulos­sa 350 koi­raa.

Koro­na­ti­lan­ne tuo näyt­te­lyyn oman säväyk­sen­sä muun muas­sa siten, että näyt­te­ly­alu­eel­le ei pääs­te­tä ulko­puo­lis­ta ylei­söä, eikä turis­ti­koi­ria. Itse näyt­te­ly jär­jes­te­tään Suo­men Ken­nel­lii­ton laa­ti­mien ohjei­den mukai­ses­ti.