Mat­ti Räty Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheenjohtajaksi

Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen uute­na puheen­joh­ta­ja­na aloit­taa Mat­ti Räty. Hän on aiem­min toi­mi­nut yhdis­tyk­sen hal­li­tuk­sen jäsenenä.

Vii­si vuot­ta Jak­ku­ky­län kyläyh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja­na toi­mi­nut, kylä­pääl­li­kök­si usein titu­lee­rat­tu Han­nu Kais­to ker­too jät­tä­vän­sä teh­tä­vät seu­raa­jal­leen hyvil­lä mielin. 

– Pal­jon sain oppia ja teh­dä yhdes­sä aktii­vi­sen hal­li­tuk­sem­me kans­sa mie­len­kiin­toi­sia töi­tä koti­ky­läm­me kehittämiseksi.

Kais­to jat­kaa kyläyh­dis­tyk­sen riip­pusil­tayh­dys­hen­ki­lö­nä sil­lan val­mis­tu­mi­seen saakka.

Mat­ti Räty ker­too, että yhdis­tys jat­kaa Kais­ton aloit­ta­maa hyvää työ­tä kylän yhtei­sen hyvän eteen.

– Han­nu teki niin suu­rel­la sydä­mel­lä töi­tä mei­dän kylä­läis­ten eteen, että ei voi kuin ihail­la. Oli upe­aa kat­soa lähel­tä kuin­ka pal­jon Jak­ku­ky­lä ja kylä­läi­set mer­kit­se­vät Han­nul­le. Kevään aika­na mei­dän täy­tyy pysäh­tyä miet­ti­mään, miten jat­kam­me yhdes­sä Han­nun aloit­ta­maa hyvää työ­tä. Jat­kam­me hyväk­si havait­tu­ja perin­tei­tä ja kehit­te­lem­me koko ajan uusia. Haluam­me, että Jak­ku­ky­lä voi hyvin jatkossakin.

Kyläyh­dis­tyk­sen hal­li­tuk­ses­sa jat­ka­vat Erk­ki Nis­ka­la (vara­pu­heen­joh­ta­ja), Maa­rit Sip­po­la (sih­tee­ri), Juha Aal­to, Pent­ti Räi­hä ja Anne Mati­kai­nen. Uute­na hal­li­tuk­sen jäse­ne­nä aloit­ta Aki Lohi.