Kui­va­joen ja Olha­van­joen kun­nos­ta­mi­seen avus­tus­ta

Iin kun­ta toteut­taa kesän aika­na kak­si kala­ta­lou­del­lis­ta kun­nos­tus­han­ket­ta. Lapin ELY-kes­kus on myön­tä­nyt avus­tus­ta kala­ta­lou­del­lis­ten toi­men­pi­tei­den toteut­ta­mi­seen sekä Kui­va­joel­la että Olha­van­joel­la. Hank­keil­la pyri­tään paran­ta­maan jokien tilaa ja arvoa, sil­lä uomien kala­ta­lou­del­li­nen tuot­to on osit­tain hei­ken­ty­nyt. Molem­mat hank­keet toteut­ta­vat Oulu­joen-Iijoen vesien­hoi­toa­luei­den toi­men­pi­deoh­jel­maa 2016–2021. Lisäk­si Kui­va­joen kun­nos­ta­mis­ta var­ten on laa­dit­tu vuon­na 2018 Kui­va­joen vesien­suo­je­lun yleis­suun­ni­tel­ma sekä raport­ti Lohi­ka­lo­jen ja nah­kiai­sen kutua­luei­den riit­tä­vyy­den ja kun­non sel­vit­tä­mi­seen Kui­va­joen kos­kia­lueil­la.

Kui­va­joen Osa­kas­kun­ta oli toteut­ta­ja­na Kui­va­joen kutua­luei­den kun­nos­ta­mi­nen, vai­he 1 -hank­kees­sa vuon­na 2019. Hank­keel­la saa­tiin paran­net­tua kos­kia­luei­ta Suu­kos­kel­ta Pirt­ti­kos­kel­le saak­ka. Iin kun­nal­le myön­ne­tyl­lä avus­tuk­sel­la jat­ke­taan kun­nos­tus­töi­tä yhdek­säl­lä seu­raa­val­la kos­kel­la. Tule­vien vuo­sien tavoit­tee­na on kun­nos­taa kaik­ki kutu­kel­poi­set kos­ket aina Oijär­vel­le saak­ka.

Olha­van­joel­la kun­nos­tus­ten toteut­ta­ja­na toi­mii Iin kun­ta Olha­van Osa­kas­kun­nan ja Olha­van seu­dun kehit­tä­mi­syh­dis­tyk­sen olles­sa aktii­vi­si­na pai­kal­lis­toi­mi­joi­na. Vuo­si­na 2018–2019 Olha­van­joel­la kun­nos­tet­tiin kutua­luei­ta vii­del­lä eri kos­kia­lu­eel­la.

Kala­ta­lou­del­lis­ten kun­nos­tus­hank­kei­den tavoit­tee­na on paran­taa vael­lus­ka­lo­jen, rapu­jen ja nah­kiai­sen eli­nym­pä­ris­töä, eri­tyi­ses­ti lisään­ty­mi­so­lo­suh­tei­ta, palaut­ta­mal­la kos­kia­luei­ta lähem­mäk­si luon­non­ti­laa.

Pää­asial­li­set kun­nos­tus­me­ne­tel­mät ovat kos­kia­luei­den kiveä­mi­nen poi­ka­sa­lueik­si ja asen­to­paik­ko­jen luo­mi­sek­si, vir­ran ohjai­lu kui­vil­le jää­nei­den uoma­no­sien vesit­tä­mi­sek­si sekä run­sas kutua­luei­den raken­ta­mi­nen. Hank­kei­den posi­tii­vi­set vai­ku­tuk­set koh­dis­tu­vat eri­tyi­ses­ti lohi­ka­las­toon, mut­ta myös nah­kiai­seen ja rapuun.