Lap­si on tun­nus­ta­nut sytyt­tä­neen­sä koulupalon

Palopaikalla kaivurit ovat jo raivaustyössään. (Kuva: Pekka Keväjärvi)

Kii­min­gin Ala­ky­läs­sä paloi kes­ki­viik­ko-ilta­na van­ha kou­lu­ra­ken­nus. Raken­nus tuhou­tui käyt­tö­kel­vot­to­mak­si. Polii­si on sel­vit­tä­nyt teki­jän ja tapah­tu­mien kulun omien sel­vit­te­lyi­den­sä kautta.

Yksi raken­nus Ala­ky­län kou­lun kol­men raken­nuk­sen koko­nai­suu­des­ta on syty­tet­ty tahal­li­ses­ti pala­maan raken­nuk­sen ulko­puo­lel­ta. Palon sytyt­tä­jä on sel­keäs­ti alle 15-vuo­tias eli hän ei ole teos­ta riko­soi­keu­del­li­ses­sa vas­tuus­sa. Asia ei ete­ne teki­jän ikä huo­mioi­den syyteharkintaan.

Sytyt­tä­jää on puhu­tet­tu polii­sin toi­mes­ta huol­ta­jan ja sosi­aa­li­toi­men läs­nä olles­sa. Rikol­li­seen tekoon epäil­ty on myön­tä­nyt teon.

Polii­si pyy­tää huol­ta­jia kes­kus­te­le­maan vaka­vas­ti las­ten­sa kans­sa tulen vaa­rois­ta var­sin­kin näin kui­va­na kesäaikana.