Ala­ky­län sata­vuo­tias kou­lu tuhou­tui tuli­pa­los­sa

Alakylän koulun vanhin rakennus tuhoutui tulipalossa. (Kuva: Teea Tunturi)

Ala­ky­län kou­lun van­hin, lähes sata­vuo­tias hir­si­nen kou­lu­ra­ken­nus on tuhou­tu­nut kes­ki­viik­ko­na tuli­pa­los­sa. Ohi­kul­ki­ja teki palos­ta ilmoi­tuk­sen kes­ki­viik­ko­na kel­lo 20.17. Paloa oli­vat sam­mut­ta­mas­sa Kii­min­gin, Oulun, Iin ja Yli-Iin yksi­köt.

Näky palo­pai­kal­la oli tors­tai­na aamul­la loh­du­ton. Van­ha hir­si­kou­lu on tuhou­tu­nut. (Kuva: Pek­ka Kevä­jär­vi)

Palo­mes­ta­ri Mik­ko Heik­ki­län mukaan pelas­tus­lai­tos sam­mu­tus­työt jat­kui­vat pit­käl­le yöhön, jon­ka jäl­keen vuo­ros­sa on jäl­ki­var­tioin­ti.

– Raken­nus tuhou­tuu käyt­tö­kel­vot­to­mak­si, Heik­ki­lä sanoo.

Palo sai alkun­sa kou­lun Kii­min­ki­joen puo­lei­sel­ta sei­nus­tal­ta. Polii­si tut­kii syt­ty­mis­syy­tä.

Lähi­ra­ken­nuk­sil­le palos­ta ei ollut vaa­raa. Pai­kal­la oli run­saas­ti ylei­söä seu­raa­mas­sa kylä­kou­lun tuhou­tu­mis­ta.

Ala­ky­län kou­lun reh­to­ri Vesa Rin­ta-Sänt­ti sai kotiin­sa tie­don tuli­pa­los­ta puhe­li­mit­se ja hän saa­pui pai­kal­le totea­maan tilan­teen noin tun­tia häly­tyk­sen jäl­keen.

– Kou­lu­ra­ken­nus oli­si täyt­tä­nyt ensi tam­mi­kuus­sa sata vuot­ta. Nyt jää­vät ne juh­lat pitä­mät­tä.

Reh­to­ri ker­toi palo­pai­kal­la, että nyt tuhou­tu­vas­sa raken­nuk­ses­sa on opis­kel­lut kol­me luok­kaa eli kaik­ki­aan sata oppi­las­ta. Koko Ala­ky­län kou­lus­sa oppi­lai­ta on rei­lut 200. Van­hin kou­lu­ra­ken­nus perus­kor­jat­tiin noin kuusi vuot­ta sit­ten.

– Nyt ei pää­se kesä­lo­ma alka­maan. Pitää miet­tiä, miten tilan­ne rat­kais­taan, mis­sä syk­syl­lä opis­kel­laan, Rin­ta-Sänt­ti miet­ti.

Joen toi­sel­ta puo­lel­ta paloa oli tul­lut seu­raa­maan Jus­si Sarias, jon­ka lap­set ovat kou­lun oppi­lai­ta.

– Nyt mie­ti­tyt­tää se, miten koko kylä­kou­lul­le käy. Saa­daan­ko tilal­le uusi kou­lu vai lai­te­taan­ko oppi­laat jon­ne­kin muu­al­le? Onko syk­syl­lä edes­sä parak­ki­kou­lu?