Laa­ja valo­kui­tu­han­ke käyn­nis­ty­mäs­sä Hau­ki­pu­taal­la

Haukiputaan sähköosuuskunta näkee käynnistyvässä hankkeessa paljon synergiaetuja, sillä eri toimijat voivat yhdellä kaivuulla laittaa omia kaapeleitaan maan alle. (Kuva: HSO)

Lähes koko Hau­ki­pu­taan alu­een kat­ta­va valo­kui­tu­han­ke käyn­nis­tyy asuk­kail­le suun­na­tul­la tie­do­tus­ti­lai­suu­del­la ensi tiis­tai­na 16.6. Hank­keen on käyn­nis­tä­mäs­sä Täys­kui­tu-brän­dil­lä toi­mi­va Ado­la Oy. Pai­kal­li­nen jake­lu­verk­ko­toi­mi­ja Hau­ki­pu­taan Säh­kö­osuus­kun­ta toi­mii yhteis­työs­sä Ado­lan kans­sa niis­sä hank­keen vai­heis­sa, jois­sa voi­daan hyö­tyä yhteis­ra­ken­ta­mi­ses­ta. – Han­ke on erit­täin mie­len­kiin­toi­nen, sil­lä Hau­ki­pu­taan alu­eel­la­kin on jo tovi tut­kit­tu sitä, että saa­tai­siin raken­net­tua kun­non kui­tu­yh­teys. Eri teleo­pe­raat­to­rit toki…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus