Ilmoit­tau­tu­mi­nen esi- ja perus­o­pe­tuk­seen meneil­lään Iissä

Meneillään oleva ilmoittautuminen esiopetukseen koskee kaikkia vuonna 2015 syntyneitä lapsia, perusopetukseen ilmoittautuminen vuonna 2014 syntyneitä.Meneillään oleva ilmoittautuminen esiopetukseen koskee kaikkia vuonna 2015 syntyneitä lapsia, perusopetukseen ilmoittautuminen vuonna 2014 syntyneitä.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen esio­pe­tuk­seen ja perus­kou­lun ensim­mäi­sel­le luo­kal­le on meneil­lään Iis­sä ja Kui­va­nie­mel­lä 5.2. saakka.

Esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen kos­kee kaik­kia vuon­na 2015 syn­ty­nei­tä lap­sia. Esio­pe­tus­ta anne­taan 19 tun­tia vii­kos­sa luku­vuo­den aika­na. Esio­pe­tus nou­dat­taa pää­sään­töi­ses­ti kou­lu­jen ja päi­vä­ko­tien työjärjestystä.

Esiop­pi­laat, jot­ka tar­vit­se­vat lisäk­si täy­den­tä­vää var­hais­kas­va­tus­ta eli päi­vä­hoi­toa, sijoit­tu­vat päi­vä­ko­tei­hin. Esio­pe­tus on päi­vä­ko­dis­sa mak­su­ton­ta, mut­ta esio­pe­tusa­jan ulko­puo­li­nen var­hais­kas­va­tus on mak­sul­lis­ta. Esiop­pi­laat, joil­la ei ole päi­vä­hoi­don tar­vet­ta, sijoit­tu­vat pää­asias­sa lähi­kou­luun, mikä­li kou­lul­la jär­jes­te­tään esio­pe­tus­ta luku­vuon­na 2021–2022. Ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­ta päät­tää esio­pe­tus­pai­kois­ta kevään 2021aikana.

Huol­ta­jal­la on mah­dol­li­suus hakea esio­pe­tus­paik­kaa myös muu­hun kuin oppi­laan lähi­kou­luun. Huol­ta­ja vas­taa täl­löin oppi­laan kuljetuksesta.

Kou­lu­jen yhtey­des­sä annet­ta­vaan esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­du­taan Wil­ma-ympä­ris­tös­sä. Kai­kil­le väes­tö­tie­to­re­kis­te­ris­tä löy­ty­vien Iin kun­nan alu­eel­la asu­vien vuon­na 2015 syn­ty­nei­den las­ten huol­ta­jil­le lähe­te­tään kir­je­pos­ti­na Wil­man avain­koo­di, jol­la kir­jau­tu­mi­sen voi tehdä.

Kun­nal­li­sis­sa päi­vä­ko­deis­sa annet­ta­vaan esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­du­taan Iin kun­nan net­ti­si­vu­jen kaut­ta säh­köi­sel­lä esio­pe­tus­ha­ke­muk­sel­la. Esiop­pi­laas­ta täy­te­tään lisäk­si var­hais­kas­va­tus­ha­ke­mus, jos lap­sel­la ei ole voi­mas­sa ole­vaa sijoi­tus­pää­tös­tä 31.7.2022 asti.

Yksi­tyis­ten päi­vä­ko­tien esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­du­taan päi­vä­ko­tien omal­la lomak­keel­la päi­vä­ko­din ohjeis­tuk­sen mukaan.

Perus­o­pe­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen kos­kee kaik­kia vuon­na 2014 syn­ty­nei­tä lap­sia. Ilmoit­ta­mi­nen toteu­te­taan Wil­ma-jär­jes­tel­män avul­la. Kotiin lähe­te­tyn kir­jeen liit­tee­nä on ohjeet ilmoit­ta­mi­ses­ta ja sii­nä tar­vit­ta­vis­ta tie­dois­ta. Tutus­tu­mis­päi­vien ajan­koh­dat ilmoi­te­taan kou­luil­ta maa­lis­kuus­sa, kun oppi­laak­siot­to on valmistunut.

Huol­ta­ja voi ilmoit­taa lap­sen­sa vain kun­nan osoit­ta­maan lähi­kou­luun. Huol­ta­jal­la on kui­ten­kin mah­dol­li­suus hakea ope­tus­paik­kaa myös muu­hun kuin oppi­laan lähi­kou­luun. Tämän voi teh­dä oppi­laan kou­luun ilmoit­ta­mi­sen yhtey­des­sä Wil­man lomak­keel­la. Huol­ta­ja voi perus­tel­la hake­muk­sen perus­tuen ope­tus- ja var­hais­kas­va­tus­lau­ta­kun­nan esiop­pi­laak­si oton peri­aat­tei­siin 2020.