Toi­mit­ta­jal­ta: Nil­kat vilk­kuen koh­ti tulevaa

Nuo­ri­so­muo­ti suo­sii pal­jai­ta nilk­ko­ja. Hyvän näköis­tä ehkä, mut­ta pale­lee jo aja­tus­kin täl­lä iäl­lä. Sosi­aa­li­ses­sa medias­sa kier­tää kuva, jos­sa esi­tel­lään nilk­ka­muo­din seu­raus­ta, nei­to­kai­sen pak­ka­sen pahoin palel­lut­ta­mia nilkkoja.

Sel­vää on, että nuo­re­na ei sääl­lä niin väliä, kun kyse on muo­dis­ta ja men­tä­vä on. Vil­la­housut tai top­pa­housut eivät käy mie­len vieressäkään.

Ennen van­haan nuo­ril­le ker­rot­tiin kau­hu­ta­ri­noi­na kuin­ka nai­lon­su­kat jää­ty­vät sää­riin tai pipot­to­mil­la aivot palel­tu­vat. Osin tari­nat saat­toi­vat olla kau­pun­ki­le­gen­daa, mut­ta aivan oikeas­ti­kin nai­lon­suk­ka­jut­tu­ja ker­ro­taan sattuneen.

60-luvul­la muis­tan kuin­ka koti­ta­lom­me ohi opis­tol­le kul­ke­neet nuo­ret saat­toi­vat poi­ke­ta kovil­la pak­ka­sil­la läm­mit­te­le­mään. Yksi­kin nuo­ru­kai­nen oli lähes kesä­ta­mi­neis­sa ilman pipoa ja käsi­nei­tä. Usei­ta met­re­jä pit­kä, maa­ta vii­tä­vä vil­la­kau­la­hui­vi sen­tään oli sen ajan muo­din mukaan. Onnek­si nykyi­sin pipot ovat muo­tia, ja ne ovat­kin juur­tu­neet käy­tet­tä­väk­si ulko­na ja sisäl­lä jopa kesää talvea.

Sääs­tä ja muo­dis­ta riit­tää puheen­part­ta. “Hir­mu­pak­ka­set” hel­lit­ti­vät meil­lä het­kek­si ja lun­ta saa­tiin ker­ral­la rie­sak­si asti. USA sai 78-vuo­ti­aan pre­si­den­tin ja 57-vuo­ti­aan, ensim­mäi­sen tum­mai­hoi­sen nais­va­rapre­si­den­tin. Valin­nat ovat omi­aan rik­ko­maan ikä- ja muu­ta syr­jin­tää. Varapre­si­dent­ti Kama­la Har­ris pää­si myös Vogue-leh­den kan­teen, mut­ta osaan pai­nok­ses­ta kuva jou­dut­tiin vaih­ta­maan ylei­sen mie­li­pi­teen pai­nos­tuk­ses­ta, kos­ka varapre­si­dent­ti posee­ra­si lii­an ren­non näköi­ses­ti ten­na­reis­sa (nil­kat­kin oli­vat pal­jai­na). Lisäk­si väi­tet­tiin, että kysei­seen kuvaan hänen kas­vo­jaan oli valkaistu.

Vuo­si 2021 on alka­nut tapah­tu­ma­rik­kaas­ti. Itä­naa­pu­ris­sa kuo­huu, Sal­paus­se­län hiih­dois­sa näh­tiin latu­rai­voa ja Hol­lan­nis­sa ja Tans­kas­sa nous­tiin bar­ri­ka­deil­le vas­tus­ta­maan mai­den tiuk­ko­ja koro­na­ra­joi­tuk­sia. Aika näyt­tää, mitä­hän täs­tä vuo­des­ta vie­lä tulee.

auli.haapala(at)Rantapohja.fi