Nuor­ten asiat ja yhtei­söl­li­syys nousi­vat kär­keen Kel­lon ja Kivi­nie­men asukasillassa

Kiviniemen satama on tärkeä paikka Kellon ja Kiviniemen alueen asukkaille. Kohde on valittu myös Tää on tärkee mulle -hankkeeseen, joka kohdistetaan etenkin nuoriin aikuisiin. Myös Kellon nuorisoseura pääsi hankkeeseen mukaan.Kiviniemen satama on tärkeä paikka Kellon ja Kiviniemen alueen asukkaille. Kohde on valittu myös Tää on tärkee mulle -hankkeeseen, joka kohdistetaan etenkin nuoriin aikuisiin. Myös Kellon nuorisoseura pääsi hankkeeseen mukaan.

Las­ten ja nuor­ten har­ras­tus­mah­dol­li­suu­det ja nuor­ten kokoon­tu­mis­pai­kat nousi­vat pääl­lim­mäi­sik­si puhee­nai­heik­si Kel­lon ja Kivi­nie­men asu­ka­sil­las­sa tors­tai-ilta­na. Ver­kos­sa jär­jes­te­tys­sä asu­ka­sil­las­sa oli muka­na pari­kym­men­tä osanottajaa.

Luon­non­lä­hei­set Kel­lon, Kivi­nie­men ja Tak­ku­ran­nan alu­eet ovat suo­sit­tu­ja lap­si­per­hei­den asui­na­luei­ta ja väes­tö on aika nuor­ta. Kysei­sel­lä Kel­lon suur­alu­een pal­ve­lu­kes­kit­ty­män alu­eel­la on kol­me kou­lua kul­la­kin kyläl­lä ja Kel­los­sa päi­vä­ko­ti. Alu­eel­la toi­mi­vat muun muas­sa asu­kas­tu­paa yllä­pi­tä­vä Kel­lon suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tys, Kel­lon kyläyh­dis­tys ja van­hem­pain­toi­mi­kun­ta Vii­sa­ri. Kel­lon asu­kas­tu­pa sijait­see nuo­ri­so­seu­ran talos­sa ja kir­jas­to on Kivi­nie­men kou­lul­la. Vilk­kaas­sa Kivi­nie­men sata­mas­sa on kesäi­sin kah­vi­la­toi­min­taa ja siel­lä on ympä­ri vuo­den avoin­na ole­va Kala­puo­hi. Lai­tu­riyh­dis­tys ja Kivi­nie­men meri­pe­las­tusyh­dis­tys toi­mi­vat aktiivisesti.

Oulun alue on jaet­tu alu­eel­li­siin pal­ve­lu­kes­kit­ty­miin, jois­sa pai­kal­li­sis­ta viran­hal­ti­jois­ta ja toi­mi­jois­ta on koot­tu työryhmiä.

–Tavoit­tee­na on edis­tää ja toi­mia alu­een hyvin­voinn­nin ja yhtei­söl­li­syy­den edis­tä­mi­sek­si, ker­toi Kel­lon-Kivi­nie­men pal­ve­lu­kes­kit­ty­män puheen­joh­ta­ja, Kivi­nie­men ja Tak­ku­ran­nan kou­lun reh­to­ri Sei­ja Ländén.

Nuor­ten mah­dol­li­suu­det kokoon­tua ja har­ras­taa ovat olleet pit­kään esil­lä alu­eel­la ja nouse­vat esil­le aina sään­nöl­li­ses­ti. Mitä nuo­ret haluai­si­vat teh­dä ja mis­sä kokoon­tua? Koke­mus­ta on kou­lul­la ja asu­kas­tu­val­la jär­jes­te­tyis­tä nuor­te­nil­lois­ta, mut­ta ne eivät ole saa­vut­ta­neet nuor­ten kes­kuu­des­sa odo­tet­tua suo­sio­ta. Kokouk­ses­sa poh­dit­tiin­kin, että vii­sain­ta on kysyä nuo­ril­ta itsel­tään, mitä kai­va­taan. Aiem­pien kyse­ly­jen mukaan lii­kun­ta­mah­dol­li­suuk­sia on tar­jol­la var­sin hyvin, mut­ta mui­ta­kin har­ras­tus­toi­min­taa haluttaisiin.

Nuor­te­nil­lois­ta saa­tu­jen koke­mus­ten valos­sa pää­tel­tiin, että aiem­mat pai­kat tai “lii­ka val­von­ta” ei ole ollut nuor­ten mie­leen. Kokoon­tu­mi­set kylil­lä ja kou­lun pihoil­la ovat tuo­neet aika ajoin ongel­mia. Kivi­nie­men sata­ma ja ran­ta ovat myös paik­ko­ja, jois­sa nuo­ret viih­ty­vät kes­ke­nään. Skeit­ti­park­ki on ollut vireil­lä, mut­ta han­ke on siirtynyt.

Kivi­nie­men sata­ma koe­taan alu­eel­la mer­ki­tyk­sel­li­sek­si kai­ken ikäis­ten kes­kuu­des­sa. Jani­ka Har­ju sanoi, että sata­mas­sa jär­jes­te­tyil­lä tapah­tu­mil­la ja teke­mi­sel­lä saa­daan yhtei­siä het­kiä kylä­läis­ten ja nuor­ten kans­sa. Ran­nas­sa on myös suo­sit­tu kota.

Kel­lon asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Edvin Fis­her esit­ti, että kou­lu­lais­ten pii­rus­tuk­sia ja tai­de­teok­sia voi­si tuo­da esil­le asukastuvalle.

– Täl­lä alu­eel­la on pal­jon yhdis­tyk­siä ja toi­mi­joi­ta, jos pys­tyi­sim­me akti­voi­maan kaik­ki mukaan ja ennen kaik­kia saa­maan tie­toa toi­sis­tam­me, sanoi Fis­her. Tämä onnis­tui­si esi­mer­kik­si yhdis­ty­sil­las­sa tai kesä­juh­lan yhteydessä.

MLL on teh­nyt lap­si­per­heil­le suun­na­tun kyse­lyn lap­si­per­heil­le Hau­ki­pu­taal­la. Kel­lon ja Kivi­nie­men alu­eel­la toi­vo­taan nuor­ten asioi­den ohel­la paran­nus­ta kul­ku­yh­teyk­siin. Lii­kun­ta­paik­ko­jen suh­teen toi­vo­taan kohen­nus­ta eten­kin Hie­ta­lan­mäen suun­nal­la. Myös kul­ku­yh­teyk­siin toi­vo­taan paran­nuk­sia alu­eel­la. Ter­veys­pal­ve­lui­den saa­ta­vuu­den on koet­tu huo­non­tu­neen, ilme­ni kyselyssä. 

Vas­taa­jis­ta 42 pro­sent­tia ker­toi ole­van­sa kiin­nos­tu­nut osal­lis­tu­mi­ses­ta asui­na­lu­een kehit­tä­mis­työ­hön. Asuk­kai­ta toi­vo­taan mukaan yhtei­seen toi­min­taan, todet­tiin asukasillassa.

Kir­jas­to toi­mii Kivi­nie­men kou­lul­la ja sen pal­ve­lui­hin ollaan tyy­ty­väi­siä. Palau­tet­ta tulee kui­ten­kin Kel­lon suun­nal­ta, sil­lä kir­jas­ton toi­vot­tai­siin sijait­se­van Kel­lon keskustassa.

Tapah­tu­mien jär­jes­tä­mi­nen kulu­va­na vuon­na on vie­lä epä­var­maa val­lit­se­van koro­na­ti­lan­teen takia. Miten käy las­kiais­rie­han, sata­man kesä­ta­pah­tu­man ja Tai­tei­den yön, aika näyt­tää. Sii­vous­tal­koot ovat myös kylän yhtei­nen jut­tu. Asu­kas­tu­van toi­min­ta on suo­si­tus­ten mukaan tauol­la toistaiseksi.

– Kel­lon kou­lul­la toteu­te­tus­ta ensim­mäi­ses­tä Tai­tei­den yös­tä tuli pal­jon posi­tii­vis­ta palau­tet­ta, ja suun­ni­tel­mis­sa on jär­jes­tää se jat­kos­sa­kin, ker­toi van­hem­pai­nyh­dis­tyk­sen tuo­re puheen­joh­ta­ja Soi­la Riut­ta.

Kivi­nie­men sata­ma ja Kel­lon nuo­ri­so­seu­ran talo ja siel­lä jär­jes­te­tyt nuor­te­nil­lat on valit­tu Maa­seu­dun Sivis­tys­lii­ton koh­teik­si Tää on mul­le tär­kee ‑hank­kees­sa vuon­na 2021. Asu­ka­sil­taan osal­lis­tu­nut yhtei­sö­ke­hit­tä­jä Riit­ta Johan­na Lai­ti­nen ker­toi, että koh­de­ryh­mä­nä hank­kees­sa ovat nuo­ret aikui­set. Koti­seu­dun koh­teis­ta kysyt­tiin Poh­jois-Poh­jan­maal­ta läh­töi­sin ole­vil­ta nuo­ril­ta, mit­kä jutut ovat olleet heil­le tär­kei­tä ja joi­den he soi­si­vat säi­ly­vän myös tule­vai­suu­des­sa. Edel­lä mai­ni­tut kak­si koh­det­ta valit­tiin hank­keen kym­me­nen joukkoon.

Tää on mul­le tär­kee ‑han­ke ja sen mah­dol­li­suu­det otet­tiin ilol­la vas­taan asu­ka­sil­las­sa. Lai­ti­nen ker­toi, että hank­keen puit­teis­sa mie­ti­tään nyt yhtei­sös­sä mil­le ale­taan. Start­ti­na on osal­lis­tu­mi­nen ja ker­to­mi­nen hank­kees­ta pal­ve­lu­kes­kit­ty­män tule­vas­sa pala­ve­ris­sa. Hank­keel­la on käy­tös­sään myös jon­kin ver­ran mää­rä­ra­haa käy­tet­tä­väk­si koh­tei­siin. Kysee­seen voi­vat tul­la esi­mer­kik­si tapah­tu­mat tai ympä­ris­tön kun­nos­ta­mi­seen liit­ty­vät jutut.

Ase­ma­ky­län ja Joki­ky­län asu­ka­sil­ta on tiis­tai­na 26.1. ja Hau­ki­pu­taan yhtei­nen asu­ka­sil­ta 28.1. ver­kos­sa. Osal­lis­tu­mis­lin­kit löy­ty­vät Oulun kau­pun­gin verk­ko­si­vuil­ta tapah­tu­ma­ka­len­te­ris­ta: Poh­jois-Oulu (munou­lu.fi).