Iin tilin­pää­tös ylijäämäinen

Iin kun­nan tilin­pää­tös vuo­del­ta 2022 on 336.109,43 euron ver­ran yli­jää­mäi­nen. Alun perin kun­nal­le odo­tet­tiin vuo­den 2021 talous­ar­vion perus­teel­la 1,8 mil­joo­nan euron nega­tii­vis­ta tulos­ta. Iin kun­nan­hal­li­tus hyväk­syi tilin­pää­tök­sen maa­nan­tai­ses­sa kokouksessaan.

Tili­kau­den tulos koko­nai­suu­des­saan on 719.729,90 euroa. Tili­kau­den tulos on paran­tu­nut edel­li­ses­tä vuo­des­ta 1,561 mil­joo­naa euroa. Tulok­ses­sa on huo­mioi­tu kaik­ki tili­kau­del­le kuu­lu­vat tulot ja menot sekä tili­kau­den pois­tot, jot­ka vuon­na 2022 oli­vat 3,891 mil­joo­naa euroa. Lisäk­si teh­tiin ker­ta­luon­tei­sia pois­to­ja 231 tuhan­nen euron edestä.

66.379,53 euron pois­toe­ron vähen­nyk­sen ja 450 tuhan­nen euron vapaa­eh­toi­sen Val­ta­rin kou­lun inves­toin­ti­va­rauk­sen jäl­keen lopul­li­nen yli­jää­mä on 336.109,43 euroa.

Kun­nan­joh­ta­ja Mar­juk­ka Man­ni­sen kat­sauk­ses­sa, joka on osa­na tilin­pää­tös­tä tode­taan, että hyvää tulos­ke­hi­tys­tä tuki­vat poik­keuk­sel­li­sen hyvä työl­li­syys­ti­lan­ne, tont­ti­myyn­ti sekä met­säs­tä saa­dut tulot sekä pal­ve­lu­ra­ken­tees­sa ja ‑ver­kos­sa teh­dyt muu­tok­set. Kiin­teis­tö­ve­ro­jen osal­ta tulok­ses­sa näkyi­vät raken­ne­tut ja raken­ta­mis­vai­hees­sa ole­vat uudet tuulivoimalat.

Ii-ins­ti­tuut­ti alit­ti bud­jet­tin­sa mer­kit­tä­väs­ti. Mer­kit­tä­vim­mät sääs­töt syn­tyi­vät sii­tä, että han­kin­to­ja teh­tiin suun­ni­tel­tua vähem­män. Lisäk­si Kir­jas­toau­to Akse­lin tilal­le kehi­tet­ty Kier­tä­vän kir­jas­ton toi­min­ta­mal­li ja muut hakeu­tu­vat kir­jas­to­pal­ve­lut sääs­ti­vät rahaa.

Kun­nan tasees­sa ei ole aikai­sem­mil­ta vuo­sil­ta ker­ty­nei­tä ali­jää­miä, joten kun­nan­hal­li­tus ei esi­tä talou­den tasapainottamista.

 

Tutus­tu Ran­ta­poh­jan tilaus­tar­jouk­siin täs­tä.