Iijoen kala­ta­lous­a­lue esit­tää lohi­saa­liin seurantaa

Raasakan kalanviljelylaitoksella Iissä leikataan talvella noin 10 cm:n 1-vuotiailta lohilta ja 1 v-vuotiailta taimenilta pieni rasvaevä pois. Kalat on nukutettu. Ne ovat laitoksella sen jälkeen vielä vuoden. Kylmän veden ansiosta pienet kalat selviävät koettelemuksesta hyvin. Rasvaevän poiston ansiosta istutettu kala on helppo erottaa villistä kalasta.Raasakan kalanviljelylaitoksella Iissä leikataan talvella noin 10 cm:n 1-vuotiailta lohilta ja 1 v-vuotiailta taimenilta pieni rasvaevä pois. Kalat on nukutettu. Ne ovat laitoksella sen jälkeen vielä vuoden. Kylmän veden ansiosta pienet kalat selviävät koettelemuksesta hyvin. Rasvaevän poiston ansiosta istutettu kala on helppo erottaa villistä kalasta.

Iijoen kala­ta­lous­a­lu­een hal­li­tus päät­ti hel­mi­kuun kokouk­ses­saan yhtyä Perä­me­ren kala­ta­lous­a­luei­den yhtei­seen esi­tyk­seen lohi­saa­lii­den seu­ran­nas­ta ja sen kehit­tä­mi­ses­tä. Iijoen kala­ta­lous­a­lue esit­tää, että val­von­nas­ta vas­taa­va ELY-kes­kus ja val­tion kalan­tut­ki­mus­lai­tos Luke otta­vat viral­li­ses­ti käyt­töön mene­tel­män, jota käy­te­tään jo epä­vi­ral­li­ses­ti. “Kai­kil­ta istu­tet­ta­vil­ta lohil­ta on pois­tet­tu ras­vae­vä, mut­ta vil­leil­lä luon­nos­sa syn­ty­neil­lä lohil­la se on pai­kal­laan. Näin istu­tus­ka­la ja vil­li lohi voi­daan hel­pos­ti erot­taa saa­liis­sa. Kalas­ta­jien on aina ilmoi­tet­ta­va saa­dut lohet jo merel­tä ELY-kes­kuk­sen kalas­tus­val­vo­jil­le. Kun kalas­ta­ja tulee ran­taan, on pai­kal­le tule­vien kalas­tus­val­vo­jien mah­dol­lis­ta tar­kis­taa istuk­kai­den ja vil­lien lohien saa­li­so­suu­det. Mene­tel­mä on luo­tet­ta­va, eikä sen toteut­ta­mi­seen tar­vi­ta käy­tän­nös­sä ollen­kaan lisä­työ­voi­maa tai eri­tyi­siä tut­ki­mus­oh­jel­mia”, Iijoen kala­ta­lous­a­lue tote­aa kannanotossaan.

Mikä­li mene­tel­mä otet­tai­siin viral­li­ses­ti käyt­töön, saa­tai­siin kat­ta­vam­paa tie­toa ja lohi­ka­las­tus­ta oli­si tule­vai­suu­des­sa mah­dol­lis­ta ohja­ta vil­lien lohien suo­je­le­mi­sen suun­taan. Tämä on Iijoen kala­ta­lous­a­lu­een mie­les­tä tär­ke­ää Tor­nion­joen ja Simo­joen vil­lien lohi­kan­to­jen suo­je­lus­sa, mut­ta tule­vai­suu­des­sa myös Iijoen luon­nos­sa syn­ty­vien lohien turvaamiseksi.

Iijoen kala­ta­lous­a­lue on par­hail­laan val­mis­te­le­mas­sa koko aluet­ta kat­ta­vaa käyt­tö- ja hoi­to­suun­ni­tel­maa, jos­sa lohen palaut­ta­mi­seen täh­tää­vät toi­met ovat tär­keäs­sä osas­sa. Yksi osa tätä koko­nai­suut­ta on kalas­tuk­sen kehit­tä­mi­nen niin, että luon­nos­sa syn­ty­neet vil­lit lohet voi­vat pala­ta kotijokiinsa.

Iijoen kala­ta­lous­a­lu­een toi­min­ta-alue kat­taa koko Iijo­ki­var­ren Iijoen edus­tan meria­lu­eel­ta Kuusa­mon rajal­le saakka.