Mie­li­pi­de: Iloi­nen veronmaksaja

Oulun alu­een vero­ra­ho­jen käyt­tö on osit­tain löpe­röä. Pol­ku­pyö­rä­han­kin­nat meni­vät pie­leen. Kult­tuu­ri­pää­kau­pun­ki­han­ke, 20 mil­joo­naa, ei ole rea­lis­ti­nen. Oulun kesä on jo muu­ten­kin vilkas.

On syy­tä epäil­lä muu­ta­kin vero­ra­ho­jen tuh­laus­ta. Raho­jen käyt­tö pitää olla avoin­ta ja jul­kis­ta tie­toa. Vero­ra­hat on tar­koi­tet­tu yhteis­kun­nan pal­veu­ja käyt­tä­vil­le kan­sa­lai­sil­le. Oikeu­den­mu­kai­suut­ta, joka vas­taa yleis­tä käsi­tys­tä. Epäi­lyt­tä­vä vero­ra­ho­jen käyt­tö on tut­kit­ta­va. Sil­lä on vai­ku­tus­ta ylei­seen ilma­pii­riin. Vää­räs­tä vero­ra­ho­jen käy­tös­tä päät­tä­neet ihmi­set on saa­ta­va vastuuseen.

Väri­käs ja terä­vä kieli