Ylä­kou­lu­lais­ten Met­sä­vi­sa tulee taas

Ylä­kou­lu­lais­ten met­sä­tie­to­kil­pai­lu Met­sä­vi­sa harp­paa uudel­le vuo­si­kym­me­nel­leen koro­na­ku­ri­muk­sen syvim­mäl­lä het­kel­lä. Sil­ti jäl­leen yli 300 ylä­kou­lua on ilmoit­tau­tu­nut mukaan kaik­kial­ta Suo­mes­ta. Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta muka­na ovat Yli­kii­min­gin, Val­ta­rin, Hau­ki­pu­taan ja Pate­nie­men kou­lut. Oppi­laat paker­ta­vat met­sä­ai­hei­den paris­sa Met­sä­vi­sa-päi­vä­nä, kes­ki­viik­ko­na 9. päi­vä­nä helmikuuta.

Kou­lu­jen par­haim­mis­to on sel­vil­lä hiih­to­lo­ma­viik­ko­jen jäl­keen, vii­meis­tään 4.3. Sil­loin myös jul­kais­taan Met­sä­vi­san kil­pai­lu­lo­ma­ke. 50 paras­ta kou­lu­ta­son Met­sä­vi­sa-voit­ta­jaa opet­ta­ji­neen kut­su­taan Met­sä­vi­san finaa­liin. Finaa­li jär­jes­te­tään tou­ko­kuus­sa koro­na­ti­lan­tees­ta riip­puen joko kak­si­päi­väi­se­nä opin­to­mat­ka­na pää­kau­pun­ki­seu­dul­la tai verkkotapahtumana.

Hyvin menes­ty­neet oppi­laat saa­vat myös mah­dol­li­suu­den osal­lis­tua kesä­työ­ar­von­taan. Met­sän­hoi­to­yh­dis­tyk­set jär­jes­tä­vät noin 15 kah­den vii­kon kesä­työ­pes­tiä oppi­lai­den koti­paik­ka­kun­nil­la eri puo­lil­la Suomea.

Met­sä­vi­san pää­jär­jes­tä­jät ovat Bio­lo­gian ja maan­tie­teen opet­ta­jien liit­to ja Suo­men Met­säyh­dis­tys. Muka­na jär­jes­te­lyis­sä ja rahoit­ta­mas­sa ovat met­sä­alan kum­mior­ga­ni­saa­tiot. Met­sä­vi­saan on vuo­des­ta 1982 alkaen osal­lis­tu­nut yli 1,1 mil­joo­naa koululaista.