Yhtei­sil­lä tal­koil­la kylä siistiksi

Nina Kaartinen osallistui yhteisiin talkoisiin siistimällä pyörätien vartta. Kuvat: Titta Kivimäki.

Hau­ki­pu­taan suur­alu­een asu­ka­syh­dis­tyk­sen äitien­päi­vän aat­to­na jär­jes­tä­mä kylän sii­vous­ta­pah­tu­ma sai pari­sen­kym­men­tä inno­kas­ta pai­kal­lis­ta tal­koi­le­maan yhtei­sen viih­ty­vyy­den puo­les­ta. Asu­kas­tu­val­la oli jaos­sa ros­kien­ke­ruu­pih­te­jä ja jäte­säk­ke­jä. Huol­to pela­si mal­lik­kaas­ti: kah­via ja muu­ta väli­pa­laa tal­koo­lai­sil­le lait­te­li­vat asu­ka­syh­dis­tyk­sen aktii­vit Kat­ja Hava­na ja Taru Hir­vo­nen.

Hau­ki­pu­taan kes­kus­leik­ki­puis­tos­sa sii­vot­tiin kol­men suku­pol­ven voi­min. Rai­sa Ahl­holm oli läh­te­nyt liik­keel­le yhdes­sä tyt­tä­ren­sä Eli­na Joen­kos­ken ja tyt­tä­ren­ty­tön Nee­lan kans­sa, kuten edel­li­se­nä­kin vuon­na. Vah­vis­tuk­se­na heil­lä oli vie­lä per­heen lem­mik­ki Guas­sa-koi­ra. Ahl­holm ker­toi, että leik­ki­puis­to on heil­le tär­keä paik­ka kos­ka siel­lä käy­dään Nee­lan kans­sa usein. Puis­tos­sa on kui­ten­kin aika usein pal­jon ros­kia ja siel­lä teh­dään pal­jon ilki­val­taa­kin, Ahl­holm tote­si. Teho­kol­mik­ko päät­ti hoi­taa kui­ten­kin tal­koo­päi­vä­nä puis­ton hyvään leikkikuntoon.

Kir­jas­tol­ta sil­loil­le päin uuras­ti Nina Kaar­ti­nen, jon­ka säk­ki oli jo puo­lil­laan vaik­ka mat­kaa ei ollut vie­lä pal­jon tait­tu­nut. Pus­siin ker­tyi mas­ki­ros­kan lisäk­si pal­jon kark­ki- ja väli­pa­la­pa­pe­rei­ta. Kaar­ti­nen ker­toi mene­vän­sä pyö­räl­lä pai­kan ohi lähes päi­vit­täin ja päät­ti hoi­taa tal­koo­päi­vä­nä oman pyö­räi­ly­reit­tin­sä siistiksi.

Sii­ka­saa­res­ta sii­vousu­ra­kan aloit­ta­neet Min­na Kar­hu ja Jaak­ko Heik­ki­nen tuli­vat asu­kas­tu­val­le jät­tä­mään täy­det säkit ja otta­maan tyh­jät tilal­le. Kar­hu ker­toi har­ras­ta­van­sa ros­kien keruu­ta myös vapaa-ajal­laan, mut­ta kiit­te­li, että yhtei­siä tapah­tu­mia­kin jär­jes­te­tään. Hei­dän urak­kan­sa jat­kui asu­kas­tu­val­ta koh­ti Kii­min­ki­joen sil­lan reu­nuk­sia ja Keis­kan koulua.

Yhdes­sä saa­tiin yli kym­me­nen jäte­sä­kil­lis­tä ros­kaa kerät­tyä pois luon­nos­ta. Lisäk­si löy­tyi hius­pom­pu­loi­ta, pan­til­li­sia tölk­ke­jä, bus­si­kort­ti sekä vaat­tei­ta ja ken­kiä. Asu­ka­syh­dis­tyk­sen väki kiit­tää kaik­kia osal­lis­tu­nei­ta onnis­tu­nees­ta tapah­tu­mas­ta. Ensi vuon­na tem­pais­taan uudestaan!

Tit­ta Kivimäki