Vir­pi­nie­mes­tä urhei­lun, lii­kun­nan, mat­kai­lun ja hyvin­voin­nin keskus

Vir­pi­nie­men kehit­tä­mis­toi­met ovat hyväs­sä vauh­dis­sa. Vir­pi­nie­men alu­een kehit­tä­mis­suun­ni­tel­maa on päi­vi­tet­ty tämän vuo­den kulues­sa Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen pää­tök­sen mukai­ses­ti. Päi­vi­tys­työs­sä on haet­tu ete­ne­mis­mal­lia, kon­kreet­ti­sia ehdo­tuk­sia, toi­men­pi­tei­tä ja rat­kai­su­ja alu­een tar­joa­mien mah­dol­li­suuk­sien hyödyntämiseen. 

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus