Vir­pi Räi­sä­nen avaa Hau­ki­pu­taan kesämusiikkisarjan

Kesäillan sävelhartaussarjan avaa Haukiputaan Haukiputaan seurakuntakeskuksessa 30.6. mezzosopraano Virpi Räisänen (kuvassa) ja pianisti Virve Räisänen. (Kuva: Aino Jalkanen)Kesäillan sävelhartaussarjan avaa Haukiputaan Haukiputaan seurakuntakeskuksessa 30.6. mezzosopraano Virpi Räisänen (kuvassa) ja pianisti Virve Räisänen. (Kuva: Aino Jalkanen)

Hau­ki­pu­taal­la jär­jes­te­tään tänä­kin kesä­nä Kesäil­lan sävel­har­tauk­sia tors­tai­sin kel­lo 20 juhan­nuk­ses­ta elo­kuun lop­puun. Sävel­har­taus­sar­jan tee­mak­si on vakiin­tu­nut ”Soi kun­niak­si Luo­jan!”. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan Kesäil­lan sävel­har­taus­sar­ja täyt­ti vii­me vuon­na jo 30 vuotta.

Kesä­sar­ja on lau­lu­musiik­ki­pai­not­tei­nen ja samal­la moni­puo­li­nen, sisäl­täen muun muas­sa monia eri soit­ti­mia. Sar­jan avaa seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa 30.6. Yli-Iihin aset­tau­tu­nut maa­il­man­luo­kan mezzo­sopraa­no Vir­pi Räi­sä­nen pia­nis­ti­naan kemi­läi­nen Vir­ve Räi­sä­nen. Sar­jan päät­tää elo­kuun lopus­sa Lau­lu­yh­tye Voces Rai­mo Paa­son joh­dol­la. Hei­nä­kuun 14. päi­vä esiin­tyy hau­ki­pu­taa­lais­läh­töi­nen, vii­me vuon­na Timo Mus­ta­kal­lio ‑lau­lu­kil­pai­lus­sa menes­ty­nyt teno­ri Jere Hölt­tä ja tun­net­tu lied­pia­nis­ti Tuu­la Häll­ström.

Kesäil­lan sävel­har­taus ‑tilai­suu­det kes­tä­vät noin tun­nin ja nii­hin sisäl­tyy myös vir­si­lau­lua ja ilta­har­taus. Tilai­suu­det pide­tään Hau­ki­pu­taan kir­kos­sa tai seu­ra­kun­ta­kes­kuk­ses­sa ja nii­hin on vapaa pää­sy, ohjel­ma mak­saa 5 euroa. Hau­ki­pu­taan seu­ra­kun­nan Kesäil­lan sävel­har­tau­det ovat odo­tet­tu tapah­tu­ma ja niis­sä käy­dään pal­jon myös naa­pu­ri­seu­ra­kun­nis­ta. Tilai­suu­det ovat luon­te­va koh­taa­mis­paik­ka hau­ki­pu­taa­lai­sil­le ja kesä­vie­rail­le. Hei­nä­kuus­sa Hau­ki­pu­taan kir­kon tapu­li­kah­vi­la on avoin­na tors­tai­sin kel­lo 20 saak­ka. ”Soi kun­niak­si Luo­jan!” ‑sävel­har­taus­sar­jan suun­nit­te­lus­ta vas­taa kant­to­ri, dir. mus. Han­nu Nie­me­lä.