Paran­nus­ta joukkoliikenteeseen

Mil­loin saam­me Iin työ­mat­ka­lai­sil­le Ouluun suo­ran lin­ja-auto­lin­jan Nelos­tie­tä pit­kin koh­tuu hin­nal­la? Niin kau­an kuin minua kier­rä­te­tään työ­mat­kal­la maa­kun­ta­mat­kai­lul­la Oulun lähiöis­sä, kovil­la kup­pi­pen­keil­lä, täy­des­sä valais­tuk­ses­sa, pysäh­del­len aina sil­loin täl­löin, en läh­de sii­hen kyy­tiin. Mak­san ja kal­liis­ti yksi­tyi­sau­toi­lus­ta saa­mal­la nip­pa nap­pa juu­ri pie­nen vähen­nyk­sen vero­tuk­seen (yhden kuu­kau­den mat­ka­li­pun hinnan).

Olen jo sen ver­ran van­ha että rahaa on, mut­ta aika on kor­til­la, kii­tos elä­keiän nos­ton, etten halua tuh­la­ta kym­me­nen vuo­ro­kaut­ta vuo­des­ta­ni istu­mal­la hyvin ankeas­sa lin­ja-autos­sa. Pakol­li­set toi­set kym­me­nen vuo­ro­kaut­ta hyväk­syn, kun se menee muu­ten­kin työ­mat­koi­hin. Jos asi­aan ei tule muu­tos­ta, har­kit­sen osoit­teen vaih­toa pois pai­kal­lis­lii­ken­teen vaikutuspiiristä.

Ehdo­tuk­se­ni on, Oulun pai­kal­lis­lii­ken­ne lopet­taa Iis­sä lii­ken­nöin­nin ylei­siin työ­mat­ka-aikoi­hin ja tilal­le saam­me kun­non jouk­ko­lii­ken­neau­ton, peh­meil­lä pen­keil­lä, tum­men­ne­tut lasit, tal­vel­la hämä­rä valais­tus pik­ku päik­kä­rit mah­dol­lis­taen, suo­ra yhteys Iin kes­kus­tan ja Oulun mat­ka­huol­lon välil­lä (ehkä joku ramp­pi­py­säk­ki Oulus­sa voi­daan kiertää).

Erja Määt­tä