Sii­ka­saa­res­sa oli aihet­ta juhlaan

Kari Liedekselle (vas.) ja Veikko Koskiselle Kiiminkijoki on paras joki.Kari Liedekselle (vas.) ja Veikko Koskiselle Kiiminkijoki on paras joki.

Sii­ka­saa­ren ensim­mäi­siä kesä­juh­lia vie­tet­tiin aurin­koi­ses­sa sääs­sä lau­an­tai­na Sii­ka­saa­ren vene­val­ka­mas­sa. Kesä­juh­la oli lep­poi­san yhdes­sä­olon ja jäl­leen­nä­ke­mi­sen juh­laa, sil­lä koro­nan takia tapah­tu­maa jou­dut­tiin siir­tä­mään kah­te­na edel­li­se­nä kesänä.

– Halusim­me juh­lia Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­tuk­sen val­mis­tu­mis­ta yhtei­sen kesä­juh­lan mer­keis­sä kii­tok­se­na asuk­kai­den aktii­vi­suu­des­ta ja sitou­tu­mi­ses­ta hank­kee­seen. Yhtei­ses­sä kesä­juh­las­sa voim­me myös tul­la vie­lä parem­min tutuik­si kes­ke­näm­me, sanoi Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tyk­sen puheen­joh­ta­ja Osmo Sara­jär­vi.

– Ilman hyvää yhteis­hen­keä tul­vauo­man kun­nos­tus ei oli­si toteu­tu­nut, sanoi usean vuo­den kes­tä­nees­tä pro­jek­tis­ta vas­tan­nut Pent­ti Haa­pa­kan­gas.

Asu­ka­syh­dis­tys halusi kiit­tää Haa­pa­kan­gas­ta arvok­kaas­ta työs­tä lah­joit­ta­mal­la hänel­le kahluusaappaat.

– Jos vesi uomas­sa nousee kovas­ti­kin, niin pää­set hel­pom­min tar­kis­tus­käyn­nil­le, veis­te­li Osmo Sarajärvi.

Sii­ka­pu­taan van­han tul­vauo­man kun­nos­tus on lisän­nyt veden vir­taa­maa uomas­sa ja Keis­kan­lam­men tilaa, kala­por­tai­ta on raken­net­tu ja kala on alka­nut nous­ta uomaan. Vii­me syk­sy­nä on istu­tet­tu tai­me­nen­poi­ka­sia­kin Huvi­po­lul­ta ylöspäin.

Sii­ka­pu­taan alu­een kehit­tä­mis­toi­met jat­ku­vat. Tut­kit­ta­vak­si tulee mah­dol­li­suu­det ava­ta uomaa San­ko­nie­men suun­taan, ja seu­rat­ta­va­na on miten jo ava­tun uoman rat­kai­sut toi­mi­vat. Suun­ni­tel­mis­sa on uoman var­rel­le luon­to­pol­ku, vene­val­ka­man nuo­tio­pai­kan paran­ta­mi­nen ja laa­vu, jois­ta ollaan yhtey­des­sä myös kau­pun­gin päähän.

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys on saa­nut Oulun kau­pun­gil­ta vene­val­ka­man hal­lin­ta­oi­keu­den ja vas­taa pai­kan yllä­pi­dos­ta ja hoi­dos­ta. Vene­val­ka­maa on siis­tit­ty ja vene­paik­ko­ja jäsen­nel­ty. Vii­me kesä­nä asu­ka­syh­dis­tys kyse­li venee­no­mis­ta­jien tie­to­ja, ja lähes kai­kil­le 50 veneel­le löy­tyi omis­ta­ja. Asu­ka­syh­dis­tys huo­leh­tii myös laiturista.

– Vene­paik­ka on ilmai­nen, mut­ta edel­ly­tyk­se­nä on asu­ka­syh­dis­tyk­sen vuo­tui­nen 19 euron jäsen­mak­su, ker­toi Juk­ka Oja­la.

Asu­ka­syh­dis­tys halu­aa nos­taa tape­til­le alu­eel­la asu­van pai­nin maa­il­man- ja euroo­pan­mes­ta­rin Eero Tapion. Hau­ki­pu­taan kun­nan aika­na viri­tel­tiin pat­sas­han­ket­ta hänen kun­niak­seen, tämä han­ke oli­si aihet­ta saa­da toteutumaan.

Sii­ka­pu­taan asu­ka­syh­dis­tys on muka­na kehit­tä­mäs­sä Mie­hi­kän saa­ren vir­kis­tys­käyt­töä yhteis­työs­sä Met­sä­hal­li­tuk­sen, kau­pun­gin, ELY:n ja Hau­ki­pu­taan jako­kun­nan kanssa.

– Asu­ka­syh­dis­tyk­seen toi­vom­me mukaan väkeä, sil­lä teh­tä­vää riit­tää, innos­ti Osmo Sarajärvi.

Kesä­juh­lan tar­joi­lus­ta vas­ta­si yhdis­tyk­sen nais­vä­ki. Tar­jol­la oli kah­via, mehua ja mak­ka­roi­ta. Juh­laan saa­tiin avus­tus­ta kau­pun­gil­ta, lisäk­si spon­so­ria­pua lah­joit­ti­vat Putaan Pul­la ja Hau­ki­pu­taan K‑Supermarket.

Ohjel­mas­sa oli tikan­heit­toa, lap­sil­le ongin­taa ja venea­je­lul­le Kii­min­ki­joel­le väkeä vei­vät Joni Sii­po­la ja Mii­ka Kin­nu­nen. Hau­ki­pu­taan mies­kuo­ron kokoon­pa­no lau­loi juh­la­vas­ti. Ylei­sön pyyn­nös­tä ext­ra­kap­pa­lee­na kuul­tiin mukaan­sa­tem­paa­va Tus­ka-kap­pa­le. Mies­kuo­ron puheen­joh­ta­ja Jan­ne Hau­ta­la kut­sui väkeä 16.–17. syys­kuu­ta Ker­ho­las­sa pidet­tä­viin mies­kuo­ron iltamiin.

Kii­min­ki­jo­ki­suis­ton madal­tu­mi­nen ja ruo­vit­tu­mi­nen on ollut huo­le­nai­hee­na Hau­ki­pu­taal­la vuo­si­kym­me­niä. Aikoi­naan joes­ta nii­tet­tiin kais­laa, ja työs­sä Pent­ti Aura­na­ho oli kan­ta­va­na voi­ma­na. Niit­to oli lope­tet­ta­va uha­na­lais­ten kas­vien kuten lie­te­ta­ta­rin takia. Tätä har­vi­nai­sek­si luo­ki­tel­tua kas­via har­va tun­nis­taa, ja sen ole­mas­sao­loa välil­lä kirotaankin.

Ukon­kai­vok­sel­ta veneel­lä kesä­juh­laan tul­lut Sulo Räi­nä juut­tui mat­kal­la mata­lik­koon, mut­ta ehti virit­tää sahan­sa soit­to­kun­toon juh­lan ensim­mäi­se­nä ohjelmanumerona.

Kii­min­ki­jo­ki on myös muis­to­jen joki. Iis­sä nykyi­sin asu­va Veik­ko Kos­ki­nen, 84 oli poi­ka­se­na Kii­min­ki­joel­la uitos­sa jo kym­men­ke­säi­ses­tä läh­tien, kuten tuo­hon aikaan oli taval­lis­ta. Puut ero­tel­tiin Nie­me­län­tör­mäl­lä ja kul­je­tet­tiin joki­suul­le. Kos­ki­nen oli myös kone­mie­he­nä ja myö­hem­min Iijoel­la­kin uitossa.

Koko ikän­sä Sii­ka­saa­res­sa Kii­min­ki­joen ran­nal­la asu­nut Kari Lie­des on näh­nyt joen tilan muu­tok­set vuo­si­kym­men­ten kuluessa.

– Ennen Sii­ka­saa­ren puo­lel­ta­kin pää­si mene­mään veneel­lä hyvin joki­suul­le, mut­ta ei enää. Lisäk­si pajua pus­ke­via saa­rek­kei­ta on syn­ty­nyt San­ta­hol­man puo­lel­le, ja kes­kio­sa kas­vaa kais­laa. Kalaa onnek­si jokeen nousee.

Kii­min­ki­jo­ki on kui­ten­kin aina se rak­kain joki, tuu­mi Veik­ko Kos­ki­nen. Samaa miel­tä oli Kari Lie­des, joka meri­kap­tee­ni­na on sei­lan­nut maa­il­man meriä.

Mikä oli­si vii­sas­ten­ki­vi Kiiminkijoelle?

– Ennen aikaan joki puh­dis­tui luon­nos­taan suur­ten tul­vien aika­na, mut­ta sii­tä oli omat hait­tan­sa, kun vesi nousi Sii­ka­saa­res­sa taloi­hin asti. Kai se jon­kin­lai­nen ruop­paus voi­si paran­taa tilan­net­ta, poh­ti Liedes.

• Jut­tua päi­vi­tet­ty:  Asu­ka­syh­di­sytk­sen jäsen­mak­su on 19 euroa, ei 15 euroa.