Juhan­nus vesil­lä – jär­ki pääs­sä ja malt­ti mukana

Meri­var­tios­tot suo­rit­ta­vat tehos­tet­tua vesi­lii­ken­ne­val­von­taa tänä­kin juhan­nuk­se­na ja var­mis­ta­vat venei­li­jöi­den tur­val­li­suut­ta vesil­lä. Tär­kein­tä on venei­li­jöi­den oma vas­tuul­li­nen toiminta.

Ennen vesil­le lähtöä

Tar­kas­ta sää­en­nus­te ja suun­nit­te­le reit­ti­si. Huo­leh­di, että joku mais­sa tie­tää venei­ly­reit­ti­si ja suun­ni­tel­lun paluu­ajan, sekä muis­ta ilmoit­taa mah­dol­li­sis­ta mat­kan var­rel­la tule­vis­ta muutoksista.

Pidä vene ja sen varus­teet huol­let­tui­na. Var­mis­ta, että polt­toai­net­ta on riit­tä­väs­ti, myös vara­ka­nis­te­ri tuli­si olla mukana.

Venees­sä on hyvä olla muka­na myös toi­mi­va ja tar­kas­tet­tu sam­mu­tin, vaik­ka laki ei sitä aivan kaik­kiin venei­siin vaadikaan.

Äly­pu­he­li­meen kan­nat­taa lada­ta val­miik­si 112 Suo­mi ‑sovel­lus, jon­ka kaut­ta häly­tys­nu­me­roon soit­taes­sa sijain­ti­tie­to­si välit­ty­vät auto­maat­ti­ses­ti viran­omai­sil­le ja avun­saan­ti nopeutuu.

Huo­leh­di, että puhe­li­mes­sa­si on akkua ja että se säi­lyy kui­va­na, mikä­li jou­dut veden varaan.

Huk­ku­mi­seen joh­ta­vas­sa vesi­lii­ken­neon­net­to­muu­des­sa on usein ollut osal­li­se­na alko­ho­li. Älä siis nau­ti alko­ho­lia ennen vesil­le läh­töä ja pidä kork­ki kiin­ni myös veneillessä.

Veneil­les­sä

Muis­ta pelas­tus­lii­vit. On elin­tär­ke­ää huo­leh­tia, että jokai­sel­la venees­sä oli­jal­la on pääl­lään asian­mu­kai­set pelas­tus­lii­vit — ne pelas­ta­vat ainoas­taan pääl­le puettuina.

Muis­ta, että et ole vesil­lä yksin. Hyvien meri­mies­ta­po­jen nou­dat­ta­mi­nen, enna­koin­ti ja tilan­tei­den mukai­nen rea­goin­ti var­mis­ta­vat rau­hal­li­sen ja tur­val­li­sen juhan­nuk­sen myös muil­le vesilläliikkujille.

Var­mis­ta, että tie­dät itse sijain­ti­si koko ajan. Navi­goi myös perin­tei­sel­lä pape­ri­kar­tal­la, jot­ta et jou­du pulaan, jos elekt­ro­ni­nen navi­goin­ti­lait­tee­si pettää.

Hätä­ti­lan­tees­sa

Mikä­li jou­dut hätä­ti­lan­tee­seen vesil­lä, soi­ta meri­pe­las­tus­kes­kuk­sen häly­tys­nu­me­roon 0294 1000, mie­lui­ten aiem­min lataa­ma­si 112 Suo­mi-sovel­luk­sen kautta.

Pysy rau­hal­li­se­na ja toi­mi meri­pe­las­tus­kes­kuk­sen ohjei­den mukaan.

Meri­var­tios­tot toi­vot­ta­vat kai­kil­le vesil­lä­liik­ku­jil­le tur­val­lis­ta kes­ki­ke­sän juhlaa!