Val­tuu­tet­tu­jen esteel­li­syys on huomioitava

Kun­ta­lii­ton mukaan, alue­vaa­lien jäl­kei­sen ennak­ko­tie­don perus­teel­la näyt­tää sil­tä, että yli 75 pro­sent­tia vali­tuis­ta on myös kun­nan­val­tuu­tet­tu­ja. Lisäk­si osa vali­tuis­ta hyvin­voin­tia­luei­den luot­ta­mus­hen­ki­löis­tä saat­taa olla kun­nan tai kun­tayh­ty­män viran­hal­ti­joi­ta tai työn­te­ki­jöi­tä. Tähän seik­kaan Oulun kau­pun­gin­hal­li­tuk­sen kon­ser­ni­jaos tör­mä­si käsi­tel­les­sään Oulun sote-kiin­teis­tö­jen myyn­tiä. Asia jäi pöy­däl­le jää­viys­ky­sy­myk­sien sel­vit­te­lyn ajaksi.

Kaik­kien uusien luot­ta­mus­hen­ki­löi­den sekä hyvin­voin­tia­luei­den ja kun­nan toi­mie­li­mien on huo­mioi­ta­va mah­dol­li­set kak­sois­roo­lien aiheut­ta­mat jää­viys­ti­lan­teet hyvin­voin­tia­lue­lain ja hal­lin­to­lain esteel­li­syys­sään­te­lyn mukaisesti.

Jos esteel­li­nen hen­ki­lö ottaa osaa asian käsit­te­lyyn, pää­tös syn­tyy vir­heel­li­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä. Vir­heel­li­ses­sä jär­jes­tyk­ses­sä syn­ty­nyt pää­tös voi­daan kumo­ta, mikä­li pää­tök­seen hae­taan muu­tos­ta. Tämä tuo haas­tei­ta uudes­sa tilan­tees­sa sekä kun­tien että hyvin­voin­tia­luei­den päätöksenteossa.

Hyvin­voin­tia­lu­een val­tuu­te­tun esteel­li­syy­des­tä on sään­nös hyvin­voin­tia­lue­lain 102 §:ssa. Hyvin­voin­tia­lu­een val­tuu­tet­tu ei ole alue­val­tuus­tos­sa esteel­li­nen pel­käs­tään sil­lä perus­teel­la, että hän toi­mii kun­nan tai kun­tayh­ty­män luot­ta­mus­teh­tä­vis­sä tai palveluksessa.

Hyvin­voin­tia­lu­een hal­li­tuk­sen tai lau­ta­kun­nan jäsen voi sen sijaan olla esteel­li­nen kak­sois­roo­lin­sa perus­teel­la alue­hal­li­tuk­ses­sa ja hyvin­voin­tia­lu­een lau­ta­kun­nas­sa. Hal­li­tuk­sen ja lau­ta­kun­nan jäse­neen sovel­le­taan hal­lin­to­lain 28 §:n ylei­siä esteel­li­syys­sään­nök­siä. Eten­kin yhtei­sö­jää­viä ja pal­ve­lus­suh­de­jää­viä sovel­le­taan kaksoisroolitilanteisiin.

Kun­ta­liit­to huo­maut­taa, että esteel­li­syys on eri asia kuin vaa­li­kel­poi­suus. Hen­ki­lön esteel­li­syys liit­tyy yksit­täi­sen asian käsit­te­lyyn viran­omai­sis­sa, kun taas vaa­li­kel­poi­suu­des­sa on kyse sii­tä, voi­daan­ko hen­ki­löä ollen­kaan vali­ta tiet­tyyn toimielimeen.