“Uusia mene­tel­miä ja toi­min­ta­mal­le­ja tulee kehittää”

Kokoomuksella on Pohjois-Pohjanmaalla 74 ehdokasta.Kokoomuksella on Pohjois-Pohjanmaalla 74 ehdokasta.

Ran­ta­poh­ja kysyi sote-uudis­tuk­ses­ta ja alue­vaa­leis­ta edus­kun­ta­puo­luei­den Poh­jois-Poh­jan­maan pii­rin puheen­joh­ta­jil­ta. Vas­taa­ja­na Poh­jois-Poh­jan­maan Kokoo­muk­sen puheen­joh­ta­ja Tomi Kais­mo.

Pal­ve­lui­den paran­ta­mi­nen ja nii­den tasa­ver­tai­nen saa­ta­vuus ovat uudis­tuk­sen läh­tö­koh­ta. Miten ne saa­daan toteu­tu­maan har­vaan asu­tuil­la alueilla?

– Kul­la­kin alu­eel­la on omat eri­tyis­piir­teet, jot­ka kan­nat­taa huo­mioi­da kehit­tä­mis­työs­sä. Uusia mene­tel­miä ja toi­min­ta­mal­le­ja tulee kehit­tää hyö­dyn­täen digi­ta­li­saa­tio­ta ja jat­ku­vas­ti kehit­ty­vää ter­veys­tek­nol­gi­aa, kun ne ovat hel­pos­ti käy­tet­tä­viä ja niis­tä on todel­lis­ta hyö­tyä. Digi­pal­ve­lui­ta pitää myös yhdis­tel­lä: esi­mer­kik­si hoi­ta­ja pai­kan pääl­lä, lää­kä­ri etä­nä. Pal­ve­luse­te­lin käyt­töä tulee lisätä.

Mikä on Poh­jois-Poh­jan­maal­la sote-uudis­tuk­sen suu­rin haas­te ja miten se ratkaistaan? 

– Poh­jois-Poh­jan­maan hyvin­voin­tia­lu­een rahoi­tus tulee ole­maan tiu­kis­sa raa­meis­sa jo läh­ties­sään. Huol­to­suh­teen heik­ke­ne­mi­nen on yksi isoim­mis­ta haas­teis­ta. Lisäk­si muun muas­sa palk­ko­jen har­mo­ni­soin­ti, IT-infran yhdis­tä­mi­nen ja kes­kus­sai­raa­lan kohoa­vat kiin­teis­tö­kus­tan­nuk­set aikaan­saa­vat jopa kym­me­nien pro­sent­tien kus­tan­nus­pai­nei­ta ajan mit­taan. Pitää vält­tää kes­ki­näis­tä eri­pu­raa ja saa­da aikaan kehit­tä­mi­sen ilma­pii­ri. Sote-ammat­ti­lais­ten työ­hy­vin­voin­tiin ja sen paran­ta­mi­seen tulee kiin­nit­tää huo­mio­ta. Näin pys­tym­me vai­kut­ta­maan alan veto- ja pito­voi­maan ja siten työ­voi­man saatavuuteen.

Tar­vi­taan­ko alue­val­tuus­ton ja ‑lau­ta­kun­tien tuek­si esi­mer­kik­si kun­ta- tai pal­ve­lua­lue­koh­tai­sia neu­vot­te­lu­kun­tia var­mis­ta­maan alu­een äänen kuu­lu­mi­nen päätöksenteossa? 

– Kun­ta­koh­tai­sil­le neu­vot­te­lu­kun­nil­le voi jää­dä var­sin vähän var­si­nais­ta pää­tet­tä­vää, joten nii­den tar­ve kan­nat­taa ana­ly­soi­da toi­min­nan alet­tua. Poh­jois-Poh­jan­maan Kokoo­mus on luo­mas­sa eril­lis­tä alu­eel­lis­ten kun­ta­vai­kut­ta­jien hyvin­voin­ti­sek­to­rin ver­kos­toa, jota käy­te­tään apu­na tie­don­siir­ros­sa, ideoin­nis­sa ja pää­tök­sen­teon taus­to­jen selvittelyssä.

Veik­kauk­se­si äänestysprosentiksi? 

– 35 %.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.