Uuden jäte­huol­to­mää­räyk­set astui­vat voi­maan, mikä muuttuu?

Taajamissa sijaitsevissa omakotikiinteistöissä on lajiteltava ja kerättävä biojäte erikseen tai kompostoitava viimeistään heinäkuussa 2024.Taajamissa sijaitsevissa omakotikiinteistöissä on lajiteltava ja kerättävä biojäte erikseen tai kompostoitava viimeistään heinäkuussa 2024.

Uudet seu­dul­li­sen jäte­huol­to­mää­räyk­set tuli­vat voi­maan vuo­den 2023 alus­ta Oulus­sa, Iis­sä, Kem­pe­lees­sä, Hai­luo­dos­sa, Lumi­joel­la ja Pudasjärvellä.

Oleel­li­nen muu­tos uudis­tuk­ses­sa on, että bio­jät­teen eril­lis­ke­räys tai vaih­toeh­toi­ses­ti kom­pos­toin­ti kiin­teis­töl­lä tulee oma­ko­tia­su­jan vel­vol­li­suu­dek­si hei­nä­kuus­sa 2024. Myös muo­vin­ke­räyk­seen tulee muu­tok­sia, kiteyt­tää pal­ve­lu­pääl­lik­kö Ilo­na Sup­pa­nen Oulun kau­pun­gin yhdys­kun­ta- ja ympäristöpalveluista.

– Bio­jät­teen eril­lis­ke­räyk­sen tai kom­pos­toin­nin voi jär­jes­tää joko yksin tai kim­pas­sa naa­pu­rin kans­sa. Muo­vin­ke­räys tulee pakol­li­sek­si kai­kis­sa kun­nis­sa niil­lä asuin­kiin­teis­töil­lä, joil­la on vähin­tään nel­jä huo­neis­toa, mikä on uut­ta koko alu­eel­la. Muo­vin­ke­räys pitää jär­jes­tää tämän vuo­den hei­nä­kuun alkuun mennessä.

Sup­pa­sen mukaan muu­tok­set ovat suu­ria Iis­sä ja Pudas­jär­vel­lä, sil­lä niis­sä yli nel­jän huo­neis­ton kiin­teis­tö­jen tulee jär­jes­tää eril­lis­ke­räys muo­vin lisäk­si myös bio­jät­teel­le, kar­ton­ki- ja lasi­pak­kauk­sil­le sekä pien­me­tal­lil­le. Aiem­min näi­tä vel­voi­tet­ta ei näis­sä kun­nis­sa ollut. Oulus­sa, Kem­pe­lees­sä, Hai­luo­dos­sa ja Lumi­joel­la on laji­tel­tu ja kerät­ty näi­tä jät­tei­tä jo aiemminkin.

Seu­dul­li­sis­ta jäte­huol­to­mää­räyk­sis­tä päät­ti seu­dul­li­nen jäte­huol­to­jaos­to vii­me syys­kuus­sa. Jäte­huol­to­mää­räyk­set ohjaa­vat kiin­teis­tö­jä jär­jes­tä­mään jäte­huol­ton­sa hai­tat­to­mas­ti ja ympäristöystävällisesti.

Miten jat­kos­sa tulee toi­mia bio­jät­teen keräyk­sen osalta?

– Taa­ja­mis­sa oma­ko­ti­kiin­teis­tö lajit­te­lee bio­jät­teen, taa­ja­mien ulko­puo­lel­la bio­jät­teen voi edel­leen lait­taa polt­to­kel­poi­seen jät­tee­seen. Kom­pos­toin­tia suo­si­tel­laan vah­vas­ti. Kimp­pa­ke­räys ja kimp­pa­kom­pos­toin­ti ovat hyviä tapo­ja huo­leh­tia bio­jät­teen keräyk­ses­tä, Ilo­na Sup­pa­nen neuvoo.

Oulus­sa, Hai­luo­dos­sa, Kem­pe­lees­sä, ja Lumi­joel­la yli nel­jän huo­neis­ton asuin­kiin­teis­töt ovat laji­tel­leet bio­jät­teen jo vuo­den 2013 jäte­huol­to­mää­räys­ten perusteella.

– Tämä tulee nyt uute­na Iihin ja Pudas­jär­vel­le yhdes­sä mui­den kier­rä­tet­tä­vien jät­tei­den keräyk­sen jär­jes­tä­mi­sen kanssa.

Jäte­huol­to­mää­räyk­set edel­lyt­tä­vät ilmoi­tuk­sen teke­mis­tä kompostista.

– Kom­pos­toin­ti-ilmoi­tus on teh­tä­vä jo nyt, jos kiin­teis­töl­lä kom­pos­toi­daan. Kom­pos­toin­nin aloit­ta­van kiin­teis­tön tulee teh­dä ilmoi­tus kah­den kuu­kau­den kulues­sa kom­pos­toin­nin aloittamisesta.

– Jos kom­pos­toin­nin aloit­ta­mis­ta vas­ta suun­ni­tel­laan, pakol­li­sek­si ilmoi­tuk­sen teke­mi­nen tulee ensi vuon­na. Kom­pos­toin­nin aloit­ta­mi­ses­sa kan­nat­taa odot­taa ilmo­jen läm­pe­ne­mis­tä, sil­lä tal­vel­la pak­kas­ten aikaan kom­pos­toin­nin aloit­ta­mi­nen voi olla haastavaa.

Kom­pos­toin­ti-ilmoi­tuk­sen voi teh­dä Oulun kau­pun­gin ouka.fi verk­ko­si­vuil­la kau­pun­gin säh­köi­sen asioin­ti­pal­ve­lun kaut­ta. Myös iiläi­set ja pudas­jär­vi­set voi­vat teh­dä ilmoi­tuk­sen saman kana­van kaut­ta kuin oulu­lai­set­kin. Ilmoi­tuk­sia näis­tä kun­nis­ta on jo tullutkin.

Mik­si kom­pos­tis­ta pitää ilmoit­taa ja tar­kis­te­taan­ko komposteja?

Kom­pos­toin­ti-ilmoi­tuk­sen teke­mi­nen tuli pakol­li­sek­si hei­nä­kuus­sa 2021 voi­maan tul­lees­sa jäte­lain uudis­tuk­ses­sa, sel­ven­tää Ilo­na Suppanen.

– Ilmoi­tuk­sen tar­koi­tuk­se­na on arvioi­da kiin­teis­töil­lä käsi­tel­tä­vän bio­jät­teen mää­rää. Tämän bio­jä­te­mää­rän avul­la voim­me myös las­kea tar­kem­min Suo­men jät­tei­den kier­rä­ty­sas­tet­ta. Samal­la kom­pos­toin­ti-ilmoi­tuk­set toi­mi­vat apu­vä­li­nee­nä jäte­huol­lon seu­ran­nas­sa ja val­von­nas­sa. Muu­tos on mei­dän alu­eel­lam­me koh­ta­lai­sen suu­ri, sil­lä aiem­min kom­pos­toin­nis­ta ei tar­vin­nut teh­dä ilmoi­tus­ta eikä se vaa­ti­nut lupaakaan.

Teh­ty­jen kom­pos­toin­ti-ilmoi­tus­ten mää­rää ei ole juu­ri nyt las­ket­tu, mut­ta 2000 raja ei ole kau­ka­na, arvioi Suppanen.

– Kom­pos­toin­ti-ilmoi­tuk­sia on tul­lut sen ver­ran pal­jon, että seu­dul­li­sen jäte­huol­to­vi­ran­omai­sen on tar­koi­tus teh­dä ensi kesä­nä alu­eel­lam­me “kom­pos­to­ri­kier­rok­sia”. Tar­kis­tam­me aina­kin osan saa­mis­tam­me ilmoi­tuk­sis­ta ihan pai­kan päällä.

Pos­ti­tii­vi­nen yllä­tys on ollut, miten miten hyvin kom­pos­toin­nis­taan ilmoit­ta­neet ovat hoi­ta­neet kompostoreitaan.

– Monil­la on vuo­si­kym­me­niä jat­ku­nut kom­pos­tin­hoi­ta­jan ura taka­naan ja käy­tös­sä ole­vat kom­pos­to­rit ovat olleet asian­mu­kai­sia ja asian­tun­te­vas­ti hoi­det­tu­ja. On ollut muka­va huo­ma­ta, että myös uudem­mat bio­jät­teen koti­kä­sit­te­ly­me­ne­tel­mät ovat tut­tu­ja alu­eel­lam­me, bokas­hi-ilmoi­tuk­sia on tul­lut yllät­tä­vän pal­jon, ker­too Ilo­na Suppanen.

TUTUSTU RANTAPOHJAN TILAUSTARJOUKSIIN TÄSTÄ.