Onko Kii­min­gin LähiS­to­pin sul­ke­mi­nen mainehaitta?

Kii­min­gin Lii­ke­kes­kuk­ses­sa toi­mi­nut Ari­nan omis­ta­ma kah­vi­la-ravin­to­la lopet­ti toi­min­tan­sa. Tilois­sa jat­kaa mui­ta yri­tyk­siä. Kah­vi­la on toi­mi­nut mui­den yri­tys­ten oheis­toi­min­ta­na ja pitä­nyt mai­net­ta yllä, kun kil­pail­laan asiak­kais­ta. Onko lope­tus mai­ne­hait­ta muul­le yritystoiminnalle?

Kun asia­kas tulee ja läh­tee, hänen on aina olta­va tyy­ty­väi­nen kau­pan­teon jäl­keen, muu­ten hän tekee uuden valin­nan, eikä tule uudelleen.

Kah­vi­lan toi­min­nan kan­nat­ta­vuus on kär­si­nyt yli­kor­keas­ta vuo­kras­ta ja lii­an suu­res­ta tilas­ta. Oli­ko kiin­teis­töyh­tiön vuo­kra lii­an kor­kea, tuhan­sia euro­ja kuu­kau­des­sa? Tilois­sa toi­mii val­tion mono­po­liy­ri­tys ja siel­lä lie­nee sama vuo­kra­ta­so, vai onko se vain hou­ku­tin ruokakauppaan?

Ari­nan omis­taa osuus­kun­ta ja sen jäse­net. Luot­ta­mus­mie­het ovat ilmei­ses­ti hyväk­sy­neet lak­kau­tuk­sen ja kan­ta­vat vas­tuun, mikä­li mui­den­kin yri­tys­ten lii­ke­vaih­dot nyt läh­te­vät laskemaan.

Kan­nat­tai­si heti läh­teä hake­maan uut­ta yrit­tä­jää kah­vi­la­ti­loi­hin. Vuo­kra voi­tai­siin rää­tä­löi­dä sopi­vak­si, kun yri­te­tään estää mui­den vuo­kra­lais­ten lii­ke­toi­min­nan hiipumista.

Lii­ke­toi­min­ta­paik­ka on yksi Oulun par­hais­ta, kos­ka se sijait­see Koil­lis­maal­le mene­vän val­ta­tien var­rel­la ja nel­jän maan­tien risteyksessä.

Oulu on aloit­ta­mas­sa käve­lye­täi­syy­del­lä täs­tä ole­van Hie­ta-Ahon alu­een raken­ta­mi­sen, jol­loin Kii­min­gin asu­kas­lu­ku nousee aina­kin 1 500 asukkaalla.

Omis­ta­ja-asia­kas