UPM laa­jen­taa pal­ve­lu­jaan metsänomistajille

UPM vahvistaa kotimaisen puun hankintaa laajentamalla toimintaansa Pohjois-Suomessa. (Arkistokuva: Teea Tunturi)UPM vahvistaa kotimaisen puun hankintaa laajentamalla toimintaansa Pohjois-Suomessa. (Arkistokuva: Teea Tunturi)

UPM Met­sä on laa­jen­ta­nut toi­min­taan­sa Poh­jois-Suo­mes­sa uusil­le alueil­le ja avan­nut tam­mi­kuun alus­sa uuden met­sä­pal­ve­lu­toi­mis­ton Rovaniemelle.

– Ran­ta­poh­jan alu­eel­la on nyt met­sä­omis­ta­jil­le tar­jol­la Kas­vu-kump­pa­nuus­so­pi­mus. Aikai­sem­min tätä ei ole ollut tar­jol­la tääl­lä. Kas­vu­kump­pa­nuu­den lisäk­si UPM on vah­vis­ta­nut ja vah­vis­taa edel­leen toi­min­taan­sa Oulun alu­eel­la, ker­too met­sä­asia­kas­vas­taa­va Tero Lin­nain­maa.

Vuo­den 2022 alus­sa alu­eel­la oli yksi met­sä­asia­kas­vas­taa­va, vuo­den 2022 aika­na tii­mi vah­vis­tui kah­del­la, ja nyt Oulun toi­mis­tol­le ollaan palk­kaa­mas­sa vie­lä 1–2 uut­ta metsäasiakasvastaavaa.

Lisään­ty­nyt met­sä­asia­kas­vas­taa­vien mää­rä näkyy Lin­nain­maan mukaan met­sä­no­mis­ta­jil­le entis­tä hen­ki­lö­koh­tai­sem­pa­na ja laa­jem­pa­na palveluna.

– Kun työn­te­ki­jöi­tä on enem­män niin työs­ken­te­ly­alue on pie­nem­pi, jol­loin pys­tym­me pal­ve­le­maan useam­paa met­sä­no­mis­ta­jaa hei­dän met­sä­omai­suu­den kans­sa. Kas­vu-kump­pa­nuu­den myö­tä tar­jot­ta­vat pal­ve­lut tule­vat kump­pa­neil­le käyt­töön. Kump­pa­neil­le tar­jo­taan met­sä­omai­suus­pal­ve­lui­den lisäk­si myös tapah­tu­mia ja koulutuksia.

Täl­lä het­kel­lä koko Ran­ta­poh­jan alue on Lin­nain­maan vas­tuul­la, mut­ta jat­kos­sa se jakau­tuu useam­mal­le metsäasiakasvastaavalle.

UPM Kas­vu ‑kump­pa­nuus­oh­jel­man tar­koi­tuk­se­na on tukea met­sä­no­mis­ta­jia suun­ni­tel­mal­li­ses­sa ja vas­tuul­li­ses­sa met­sä­omai­suu­den hoi­ta­mi­ses­sa kokonaisvaltaisesti.