Toi­mit­ta­jal­ta: Talous kas­vaa, työt­tö­myys piinaa

Suo­men talou­den nousu näkyy sel­väs­ti jo työt­tö­myys­lu­vuis­sa. Ete­läi­ses­sä ja län­ti­ses­sä Suo­mes­sa on pai­koin jo työ­voi­ma­pu­laa. Poh­jan­maan ELY:n alu­eel­la työt­tö­myys­pro­sent­ti on pai­nu­nut 7, 4 pro­sent­tiin ja Uudel­la­maal­la 9,4 pro­sent­tiin. Jois­sain tul­kin­nois­sa 6 pro­sen­tin työt­tö­myyt­tä pide­tään jo täys­työl­li­syy­den raja­na. Poh­jois-Poh­ja­maal­la vai­keim­pia työt­tö­myy­sa­luei­ta ovat Oulu ja Oulun­kaa­ri, johon Iikin kuu­luu. Oulus­sa syys­kuun työt­tö­myys­pro­sent­ti oli ELY:n luke­mien mukaan 12,5…

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa lukemista?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus