Voi­si men­nä bus­sil­la

Hyvät lii­ken­neyh­tey­det ovat nykyi­sin yksi mer­kit­tä­vis­tä teki­jöis­tä ihmis­ten vali­tes­sa asuin­paik­kaan­sa. Tämä tuli esil­le esi­mer­kik­si muut­to­lii­ke­tut­ki­ja Timo Aron teke­mäs­tä Onko Nur­mi­jär­vi-ilmiöl­lä paluu­ta? -sel­vi­tyk­ses­tä. Sii­nä tode­taan, että kas­vu­kun­tien yhtei­se­nä piir­tee­nä ovat hyvät lii­ken­neyh­tey­det kes­kus­kau­pun­kiin, kun­tien kes­kus­ta- ja/tai ase­ma-aluei­den vah­vis­ta­mi­nen ja kau­pun­ki­mais­ten piir­tei­den koros­ta­mi­nen asui­na­luei­den suun­nit­te­lus­sa ja asun­to­tuo­tan­nos­sa.

Hyviin lii­ken­neyh­teyk­siin kuu­lu­vat oleel­li­ses­ti hyvät jouk­ko­lii­ken­neyh­tey­det. Itse jou­dun käyt­tä­mään omaa autoa työ­mat­ka­lii­ken­tees­sä, joten Oulun seu­dun bus­si­lii­ken­net­tä tulee tut­kail­tua oma­koh­tai­ses­ti hyvin har­voin. Nyt tein sen pit­käs­tä aikaa sel­vit­täes­sä­ni miten pää­si­sin töi­hin Oulun ete­lä­lai­dal­ta Oulun poh­jois­lai­dal­le. Ja täy­tyy sanoa, että ei hyväl­tä näyt­tä­nyt.

Bus­si­lii­ken­ne loit­to­ni minus­ta sil­lä het­kel­lä, kun bus­sien nume­roin­tia muu­tet­tiin muu­ta­man vuo­den takai­ses­sa suu­res­sa jouk­ko­lii­ken­ne­uu­dis­tuk­ses­sa. Nykyi­sin pitää läh­teä liik­keel­le sii­tä, että tut­kii min­kä­nu­me­roi­sil­la bus­seil­la pää­see pai­kas­ta a paik­kaan b. Toi­nen vaih­toeh­to on käyt­tää Oulun jouk­ko­lii­ken­teen net­ti­si­vuil­ta löy­ty­vää reit­tieh­do­tus­pal­ve­lua. Se ker­toi minul­le, että bus­si­mat­kaan on varat­ta­va aikaa puo­les­ta­tois­ta tun­nis­ta pariin tun­tiin. Omal­la autol­la aikaa menee puo­li tun­tia, joten se sii­tä bus­si­mat­kas­ta täl­lä­kin ker­taa.

Iin kun­nas­sa etsi­tään juu­ri vapaa­eh­toi­sia mak­sut­to­maan työ­lii­ken­ne­ko­kei­luun. Sii­nä suo­rat bus­si­lin­jat aja­vat moot­to­ri­tie­tä kah­des­ti päi­väs­sä molem­piin suun­tiin. Kuu­los­taa hyväl­tä. Jos kokei­lu­vai­hees­ta pääs­tään vie­lä jos­kus oikeas­ti toi­mi­vaan ja kan­nat­ta­vaan lii­ken­nöin­tiin, niin se se vas­ta hyväl­tä kuu­los­taa­kin.

Tui­ja Jär­ve­lä-Uusi­ta­lo