Toi­mit­ta­jal­ta: Elvy­tys­sa­ta­sia ja ennus­tuk­sia

Kädet roh­tu­nei­na saip­pua­pe­suis­ta ja käsi­de­sis­tä, mie­li heit­tää kuper­keik­kaa toi­von ja epä­toi­von välil­lä tänä eri­koi­se­na koro­na­ke­vää­nä. Posi­tii­vi­sia sig­naa­le­ja anta­vat kui­ten­kin aikeet rajoi­tus­ten asteit­tai­ses­ta pur­ka­mi­ses­ta, joil­la ryh­dy­tään otta­maan askel­merk­ke­jä koh­ti nor­maa­lia.

Minis­te­ri Li Anders­so­nin väläyt­ti vap­pu­pu­hees­saan elvy­tys­sa­ta­sen jaka­mi­ses­ta kai­kil­le kan­sa­lai­sil­le pal­ve­lui­den käyt­tä­mi­seen sit­ten kun tämä tilan­ne erää­nä kau­nii­na päi­vä­nä hel­lit­tää. Moni on saat­ta­nut jo mie­les­sään alkaa maa­lail­la, mihin tämän sat­kun käyt­täi­si. Vai onko suu­rin huo­li sii­tä, kuin­ka suu­ren las­kun tämä krii­si kai­kil­le meil­le lop­pu­pe­leis­sä jät­tää. Nyt kui­ten­kin lie­nee pääl­lim­mäi­se­nä tavoit­tee­na ter­vee­nä pysy­mi­nen ja sel­lai­set pää­tök­set, jot­ka tur­vaa­vat rahan sijas­ta ensik­si hen­gen.

Toi­von­ki­pi­nät aut­ta­vat jak­sa­maan koro­na-arjes­sa. Kuten aja­tus, että tämä rulians­si päät­tyy aika­naan. Yksi oljen­kor­si oli sin­ga­po­re­lais­tut­ki­joi­den laa­ti­ma ennus­te koro­nae­pi­de­mian väis­ty­mi­ses­tä eri mais­sa (IS 1.5.). Mal­lin­nuk­sen mukaan epi­de­mia oli­si selä­tet­ty Suo­mes­sa 26.8. ja monis­sa Euroo­pan mais­sa jopa hie­man aiem­min, mut­ta Ruot­sis­sa vas­ta loka­kuun lopus­sa.

Monet suo­ma­lais­asian­tun­ti­jat­kin pitä­vät ennus­tet­ta lii­an posi­tii­vi­se­na ja huo­nom­paan ske­naa­rioon varau­du­taan. Rea­lis­ti­sem­pa­na pide­tään Min­ne­so­tan yli­opis­ton raport­tia (HS 3.5.), jos­sa koro­nae­pi­de­mian arvioi­daan jat­ku­van aal­toi­le­va­na kak­si vuot­ta.

Han­ka­lil­ta tun­tu­vat iäk­kääm­män väes­tön koro­na­sul­kei­set, jot­ka nekin on tie­ten­kin ase­tet­tu itse kun­kin omak­si par­haak­si. Mikä hen­ki­nen lop­pu­las­ku täs­tä seu­raa, on vie­lä arvoi­tus.

Sel­vää on, että olem­me menos­sa koh­ti eri­lais­ta etä­ke­sää. Monet totu­tut teke­mi­set eivät toteu­du, mut­ta jos pääs­tää mie­li­ku­vi­tuk­sen val­loil­leen, pal­jon on mah­dol­lis­ta teh­dä. Kesä tulee yhtä var­mas­ti kuin ennen­kin ja se kos­ket­taa lähel­tä.

auli.haapala(at)rantapohja.fi