Teat­te­ri­kuo­pan Anna Lii­sa ‑näy­tel­män ensi-ilta siir­tyy vii­kol­la, ensi-ilta on 19.9.

Anna Liisa -näytelmän ensi-ilta on siirtynyt viikolla eteenpäin. Se on 19.9. Kuva: Sanni Luttinen

Teat­te­ri­kuo­pal­la huo­men­na lau­an­tai­na 12.9. esi­tet­tä­väk­si suun­ni­tel­lun Anna Lii­sa — näy­tel­män ensi-ilta siir­tyy vii­kol­la. Lau­an­tail­le 12.9. ja sun­nun­tail­le 13.9.2020 tar­koi­te­tut näy­tök­set Teat­te­ri­kuo­pal­la on perut­tu. Sii­hen jo lunas­te­tut liput voi­daan siir­tää mui­hin näy­tök­siin. Min­na Cant­hin Anna Lii­san ensi-ilta Teat­te­ri­kuo­pal­la on nyt siis lau­an­tai­na 19.9.2020 klo 18. Ensi-iltaa jou­dut­tiin siir­tä­mään, kos­ka yhdel­lä näyt­te­li­jöis­tä ei ole ääni kun­nos­sa. Näy­tel­mäs­sä on pal­jon musiik­kia ja laulamista.

Min­na Cant­hin vii­mei­nen näy­tel­mä, tra­ge­dia Anna Lii­sa, sai ensi-iltan­sa vuon­na 1895 eli 125 vuot­ta sit­ten. Teok­sen edel­leen roh­kea aihe, tark­ka ihmis­ku­vaus ja yhteis­kun­nal­li­nen mer­ki­tys ovat teh­neet teok­ses­ta klas­si­kon. Näy­tel­män tee­mat puhut­te­le­vat yhä nyky­kat­so­jaa. Anna Lii­sa on tari­na hyvin nuo­res­ta rak­kau­des­ta ja into­hi­mos­ta, syyl­li­syy­des­tä ja sovi­tuk­ses­ta sekä vapau­des­ta ja vas­tuus­ta. 125 vuo­den jäl­keen­kin on edel­leen puhut­ta­va tasa-arvos­ta ja ihmi­sen mah­dol­li­suuk­sis­ta teh­dä elä­mäs­sään valintoja.

Anna Lii­sa rakas­tuu itse­ään van­hem­paan talon ren­kiin Mik­koon ja tulee hänel­le ras­kaak­si. Mik­ko pake­nee ja jät­tää vas­ta 15-vuo­ti­aan Anna Lii­san yksin salai­suu­ten­sa kans­sa. Epä­toi­voi­nen Anna Lii­sa tap­paa vas­ta­syn­ty­neen lap­sen­sa ja kan­taa vuo­sia ras­kas­ta syyl­li­syyt­tä ilman tukea tai loh­tua. Kun Anna Lii­sa yrit­tää vapau­tua men­nees­tä, saa­puu Mik­ko vaa­ti­maan Anna Lii­saa takai­sin. Alkaa rik­ki­re­pi­vä tais­te­lu Anna Lii­sas­ta, joka on huk­ku­mai­sil­laan häpe­ään, pii­naa­viin muis­toi­hin ja uninäkyihin.

Teks­tin on sovit­ta­nut Ilo­na Ruo­ho­mä­ki, ja se perus­tuu Anna Lii­san lisäk­si Min­na Cant­hin kol­meen muu­hun kir­joi­tuk­seen: pie­nois­ro­maa­niin Han­na (1886), novel­liin Agnes (1892) sekä artik­ke­liin Nais­ky­sy­myk­ses­tä (1884).

 Esi­tyk­ses­sä kuul­laan näyt­tä­mö­musiik­kia muun muas­sa Kaj Chy­de­niuk­sel­ta, jon­ka tutut ja tun­te­mat­to­mam­mat sävel­lyk­set poh­jau­tu­vat esi­mer­kik­si Aulik­ki Oks­a­sen, Mar­ja-Lee­na Mik­ko­lan, Aku-Kim­mo Ripa­tin ja Anna-Lee­na Här­kö­sen teks­tei­hin. Kap­pa­lei­den sovi­tuk­set ovat Olli Roma­nin käsialaa.

Pro­duk­tion teh­nyt Uusi Teat­te­ri on Oulu-opis­tos­sa toi­mi­va teat­te­ri­ryh­mä. Anna Lii­sa on ryh­män kol­mas näytelmä.