Loma-asun­to­kaup­pa on kak­sin­ker­tais­tu­nut Ran­ta­poh­jan alu­eel­la — Asun­to­kaup­pa­kin käy hyvin

Yhä useampi haaveilee oman mökin tarjoamasta rauhasta myös Rantapohjan alueella, jossa loma-asuntokauppa on kasvanut selvästi viime vuoteen verrattuna. (Kuva: Teea Tunturi)

Asun­to­kaup­pa alkaa hil­jal­leen toi­pua kevään romah­duk­ses­ta, ja lop­pu­ke­säs­tä koet­tiin Hypon asun­to­mark­ki­na­kat­sauk­sen mukaan jopa jon­kin­lai­nen kuplan pur­kau­tu­mi­nen, kun jäis­sä ollei­ta kaup­po­ja alet­tiin teh­dä. Koro­nan vai­ku­tus asun­to­jen hin­ta­ke­hi­tyk­seen on ollut ole­tet­tua vähäi­sem­pi, mut­ta koko maas­sa hin­ta­ke­hi­tys jää sil­ti pak­ka­sel­le ensim­mäis­tä ker­taa vuo­den 2015 jäl­keen.

Maan­mit­taus­lai­tok­sen mukaan mök­ki­kaup­pa on mat­kal­la koh­ti sel­ke­ää ennä­tys­vuot­taan, mikä ker­to­nee sii­tä, että poik­keuk­sel­li­ses­sa tilan­tees­sa ihmi­set etsi­vät omaa rau­haa ja mah­dol­li­suut­ta mat­kus­taa koti­maas­sa.

Vain Tilaa­jil­le

Haluai­sit­ko jat­kaa luke­mis­ta?

Kir­jau­du sisään tai tee tilaus