Syö­pä­lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen hyvin­voin­ti­lah­joi­tus Lei­jo­nil­ta

OYS osasto 51 osaston ylilääkäri Riitta Niinimäki (vas) sekä osastonhoitaja Anna-Maija Mertaniemi, klubipresidentti Anne Väänänen LC Oulu/Sarat, piirikuvernööri Hannu Anttonen LC Oulu/Pateniemi, klubipresidentti Ari Haapaniemi LC Oulu/Avain. Kuva: Vuokko Anttonen

Noin 30 Lions-klu­bia Poh­jois-Poh­jan­maal­ta ja Kai­nuus­ta ovat lah­joit­ta­neet 150 hyvin­voin­ti­kas­sia OYS osas­ton 51 syö­pä­lap­sil­le ja hei­dän per­heil­leen. Kai­nuu­lai­sia klu­be­ja oli muka­na nel­jä. Lah­joi­tuk­sen vas­taa­not­ti­vat osas­tol­la osas­ton yli­lää­kä­ri Riit­ta Nii­ni­mä­ki sekä osas­ton­hoi­ta­ja Anna-Mai­ja Mer­ta­nie­mi.

Hyvin­voin­ti­pa­ket­ti sisäl­tää mm. pik­ku­po­ti­lail­le suun­na­tun posi­tii­vi­sen sai­raus­ta­ri­nan ”Lau­ri ja ham­mas­kei­ju” sekä ham­mas­har­jan, tah­nan ja ksy­li­to­li­pas­til­lei­ta. Pak­kauk­ses­sa on muka­na LOVIn eläin­hah­mo, askar­te­lu- ja väri­tys­tar­vik­kei­ta arkea ilah­dut­ta­maan ja uima­la­sit tule­vaa käyt­töä var­ten. Koko per­he voi myös yhdes­sä naut­tia Hes­bur­ge­rin ja/tai Göre­me- pizze­rian ate­rian, joka on mie­lui­saa ravin­toa pik­ku­po­ti­lail­le. HOPLO­Pin tai Super­par­kin liput mah­dol­lis­ta­vat mie­leen­pai­nu­via yhdes­sä­olon het­kiä koko per­heel­le seik­kai­lu­lii­kun­ta­pai­koil­la tai sisä­ak­ti­vi­teet­ti­puis­tos­sa. Elo­ku­va­teat­te­ri Star on luvan­nut jär­jes­tää vuo­sit­tain pik­ku­po­ti­lail­le ja hei­dän per­heil­leen elo­ku­vae­si­tyk­sen.

Hyvin­voin­ti­pa­ke­tin sisäl­lön tuot­ta­mi­seen on osal­lis­tu­nut Lions-klu­bien lisäk­si run­saas­ti yri­tyk­siä ja yksi­tyi­siä hen­ki­löi­tä. OYSn las­ten­syö­pä­osas­tol­ta saa­tiin ehdo­tuk­set sii­tä, mitä hyvin­voin­ti­kas­si tuli­si sisäl­tää.

Lions I pii­rin pii­ri­ku­ver­nöö­ri Han­nu Ant­to­nen tote­aa, että han­ke on hyvä osoi­tus Lions-klu­bien kes­ki­näi­ses­tä hyväs­tä yhteis­työs­tä ja yhteis­työs­tä myös mui­den toi­mi­joi­den kans­sa.

– Tämä han­ke perus­tuu toi­vei­siin, jot­ka on saa­tu kes­kus­te­luis­sa OYSin kans­sa ja jo ker­ran, vuon­na 2015 kokeil­tuun, onnis­tu­nee­seen akti­vi­teet­tiin. Han­ke sisäl­tää tule­vai­suu­teen uskoa luo­van, pik­ku­po­ti­laal­le ja hänen per­heel­leen annet­ta­van pake­tin, hän sanoo.

Ant­to­nen ker­too, että Poh­jois-Suo­mes­sa sai­ras­tuu joka vuo­si noin 30 uut­ta las­ta syö­pään. Kaik­ki tapauk­set hoi­de­taan OYS:n las­ten syö­pä­osas­tol­la.

– Las­ten tau­ti on vaka­va asia ja se kos­ket­taa aina myös lap­sen koko per­het­tä. Sen vuok­si hyvin­voin­ti­kas­sis­sam­me on koko per­heen käyt­töön sovel­tu­via tuot­tei­ta.

Ran­ta­poh­jan alu­eel­ta lah­joi­tuk­sen osal­lis­tui­vat klu­bit LC Ii, Haukipudas/Kello, Jää­li ja Kii­min­ki.